Säkrad obligation

Deletes obligationsemission

Med anledning av Deletes aktuella fusioner och förvärv, finansieringsstruktur och starka kapitalmarknadsvillkor, beslöt sig Delete den 7 april 2017 för en emission av en konstituerande obligation.

Emissionslikviden användes för att återbetala befintliga finansieringsfaciliteter och för allmänna företagsändamål, bland annat tillväxtförvärv. Den nya obligationen är en fyraårig rörlig räntenotering med 3 månaders Euribor + marginal med 500 räntepunkter och 0 % räntegolv. Enligt villkoren för obligationen kommer Delete, med förbehåll för vissa begränsningar, att kunna erhålla upp till 45 miljoner euro i ytterligare medel på obligationsmarknaden.

I enlighet med obligationens villkor ansökte Delete om notering av obligationen på den officiella listan på Nasdaq Helsinki Oy inom 12 månader från utfärdandet av obligationen, den 19 april 2018. Ett noteringsprospekt förbereddes för detta ändamål i enlighet med EU:s prospektdirektiv och Finlands lag om värdepappersmarknaden. Vidare kommer Delete i enlighet med villkoren för obligationen att offentligt börja redovisa sin kvartals- och årsbokslut efter noteringen av obligationen.

Före noteringen av obligationen har Delete kvartalsvis rapporterat ekonomi på sin webbplats.

Nordea Bank AB (publ), finska filialen, verkade som lead manager och sole bookrunner för obligationen.

Friskrivningsklausul

Distribution av den information som finns på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lagen. Varken den information som finns på följande sidor eller annan information som gäller de utfärdade skuldsedlarna och notering av skuldsedlarna får användas i syfte att eller i samband med ett erbjudande eller en uppmaning från en person i en jurisdiktion där dylika erbjudanden och uppmaningar inte är tillåtna eller till personer som det är olagligt att ge dylika erbjudanden eller uppmaningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera skuldsedlarna, eller på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av skuldsedlarna i någon jurisdiktion. Skuldsedlarna får inte erbjudas, säljas, vidaresäljas, överföras eller levereras, direkt eller direkt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller en annan jurisdiktion där det är förbjudet att erbjuda skuldsedlarna, och varken den information som finns på följande sidor eller annan information som gäller de utfärdade skuldsedlarna och notering av skuldsedlarna får skickas till personer i de nämnda jurisdiktionerna.

Skuldsedlarna har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den amerikanska värdepapperslagen från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagarna i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Skuldsedlarna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt i eller till USA, eller till eller till förmån för en person i USA (enligt bestämmelserna i förordning S i Securities Act).

I Storbritannien får den information som finns på följande sidor, samt all annan information som gäller de utfärdade skuldsedlarna och notering av skuldsedlarna, endast distribueras och riktas till, (a) personer med professionell erfarenhet i investeringsfrågor som omfattas av artikel 19.5 i 2005 års förordning gällande lagen om finanstjänster och finansmarknader från 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005) (”förordningen”) eller (b) personer som omfattas av artikel 49.2a–d i förordningen, eller andra personer som informationen lagligen kan förmedlas till (dessa personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Ingen person som inte är en relevant person får agera utifrån eller lita på informationen på följande sidor eller någon annan information som gäller de utfärdade skuldsedlarna och notering av skuldsedlarna.

Jag bekräftar att jag har läst, förstått och godkänner att följa alla de restriktioner som fastställs ovan, och att landet där jag är bosatt och befinner mig just nu inte är USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller en annan jurisdiktion där dylik distribution eller publicering är olaglig, samt vidare att jag inte är en person i USA.

När du klickar på ”GODKÄNN” anses du ha läst, förstått och godkänt friskrivningsklausulerna ovan.

Klicka på ”GODKÄNN” för att få tillgång till informationen om de utfärdade skuldsedlarna och notering av skuldsedlarna.

Klicka på ”NEKA” för att gå tillbaka till startsidan.