Övriga väsentliga skuldinstrument

Övriga finansiella instrument i koncernen inkluderar avdragskredit som används för att finansiera kapitalutgifter, med normal löptid för kontraktet på 5 år. Koncernen utnyttjar också både finansiella leasingavtal och operationella leasingavtal för fordon och annan utrustning som behövs för att driva affärsverksamheten. Leasingkontrakten löper normalt över 3-6 år. Avbetalning av kredit- och finansiella leasingskulder redovisas i koncernens balansräkning enligt IFRS.