Uppförandekod

Deletes policy för offentliggörande är utformad i enlighet med reglerna och rekommendationerna för Nasdaq Helsingfors; aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och annan relevant lagstiftning; EU:s förordning om marknadsmissbruk och andra underordnade förordningar baserade därpå; samt riktlinjer utfärdade av Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

I Delete Group Oyjs policy för offentliggörande beskrivs de policyer och förfaranden som är styrande för Deletes uppträdande gentemot olika parter på kapitalmarknaden. Företaget strävar efter att säkerställa att alla parter på marknaden har likvärdig och omedelbar tillgång till nödvändig information.

I all sin verksamhet följer Delete Group Oyj finsk lag och EU-lagstiftningen, samt gällande regler för Nasdaq Helsinki Oy, riktlinjer publicerade av Finansinspektionen och Deletes egen ledningspolicy.

Företagets kommunikation är faktabaserad. Som allmän princip gäller att all kommunikation ska vara transparent, öppen, ärlig, likvärdig och aktuell. Företaget ska kommunicera både positiva och negativa nyheter på ett enhetligt sätt till samtliga intressegrupper. Målet är att alltid ge korrekt och nödvändig information avseende företagets verksamhet så fort som möjligt. Syftet är att ge en realistisk bild av företagets verksamhet, verksamhetsmiljö, strategi, målsättningar och finansiella resultat.

Den informationsplikt som följer av EU:s marknadsmissbruksförordning, värdepappersmarknadslagen samt övriga förordningar och riktlinjer kan delas upp i en regelbunden informationsplikt och en kontinuerlig informationsplikt. Med regelbunden informationsplikt avses företagets skyldighet att regelbundet offentliggöra grundläggande uppgifter om företagets resultat och ekonomiska ställning. Det motsvarar publiceringen av delårsrapporter, halvårsrapporter, årsrapporter och bokslutskommunikéer. Med kontinuerlig informationsplikt avses all nödvändig kommunikation om insiderinformation som är relaterad till företaget, det vill säga sådan information som med all sannolikhet kan ha en betydande inverkan på priset för företagets finansiella instrument, exempelvis en obligation samt tillhörande finansiella instrument.

Publicering av insiderinformation på marknaden ska göras enligt följande principer:

  1. Insiderinformation ska publiceras så snart som möjligt.
  2. I enlighet med förordningen om marknadsmissbruk ska företaget snarast möjligt publicera insiderinformation rörande företaget eller besluta om ett uppskjutande av offentliggörandet.
  3. Informationen ska ha en så enhetlig och detaljerad utformning att mottagaren har möjlighet att värdera vilken inverkan informationen har på företagets ekonomiska situation och framtida utveckling.
  4. Alla intressegrupper ska få informationen vid samma tidpunkt och det är strikt reglerat hur informationen ska offentliggöras: Nasdaq Helsingfors och viktiga medieaktörer ska till exempel först få tillgång till informationen och först därefter övriga parter.
  5. Alla kommunikéer ska publiceras på företagets webbplats, och
  6. All information ska publiceras på finska, engelska och svenska.

POLICY 4.7.5b Disclosure Policy Delete Group Oyj (på engelska)