Privacy Policy

Delete Group integritetspolicy

EU antog sin nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) våren 2016. GDPR blev fullt tillämplig den 25 maj 2018. Gällande Delete Groups onlinetjänster har GDPR tagits i beaktning med hänsyn till fortsatt god service och utveckling av bästa möjliga underhållsmetoder.På Delete Group vill vi skydda integriteten hos användarna av våra digitala tjänster. Dessutom vill vi erbjuda användarna en säker och tillförlitlig användarupplevelse, hitta och förstå våra användares behov och erbjuda innehåll av intresse. Därför samlar vi in ​​data om våra serviceanvändare, inklusive information om deras användning av våra digitala tjänster. Användningen av applikationer regleras av gällande lagstiftning och Delete Groups integritetspolicy samt villkoren för tjänsteleverantören för den använda applikationen (som Google, Apsis, Teamtailor, etc.). Förutom att utarbeta en Delete Group integritetspolicy för webbplatsen har vi också en sekretesspolicy för vårt kundregister. Sekretesspolicyn för kundregistret finns också på denna webbplats.
Utnyttjande av cookies och annan liknande teknik samt platsdata
Vi kan samla in och använda data om användarnas onlinebeteende i Deletes onlinetjänster och mobila applikationer. Information om användarens dator och annan dataterminologi samlas in med hjälp av cookies och annan liknande teknik.Vi samlar automatiskt information om hur besökare använder vår webbplats och mobila applikationer (inklusive besökets varaktighet och tid, sökord och fraser som används samt sökmotorn kopplad till besöket), sidorna och sektionerna som användare besökt samt de tekniska uppgifterna om användarens dator eller mobilenhet.Vi använder data som samlas in via cookies och annan liknande teknik för att kunna utveckla våra tjänster till det bättre, att leverera mer relevant information och att skräddarsy innehållet i våra tjänster och marknadsföring. Deletes annonser kan riktas mot tjänster från tredje part (till exempel Googles) baserat på att besökaren har använt våra tjänster.

Om du inte vill att vi eller våra partners ska kunna målgruppsanpassa annonsering eller skräddarsy innehåll baserat på ditt online beteende, kan du förhindra detta genom att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar.

Tredjepartstjänster – ofta använda av Delete

Google Analytics

Google Ads Settings

Google Adwords

Teamtailor

Apsis

Salesforce

Kontaktinformation och ändringar i dessa villkor

Den här instruktionen skrevs den 22 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra de integritetsskyddande åtgärder som beskrivs här och uppdatera villkoren i enlighet med detta.

Om du har några frågor angående Delete Groups integritetspolicy och/eller cookiepolicy, vänligen kontakta info@delete.se Delete Group Oyj

Sekretesspolicy för Delete Group Service kundregister

 1. Datakontrollant

Namn: Delete Group Oyj
Företags-ID: 2340045-3
Postadress: Postintaival 7, 00230 Helsingfors, Finland

 1. Registreringschef

Namn: Janika Vilkman
Postadress: Postintaival 7, 00230 Helsingfors, Finland
E-post: janika.vilkman@delete.fi

 1. Namn på registret

Delete Group Service kundregister

 1. Rättslig grund för och syfte att behandla personuppgifter

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter består i att utarbeta eller utföra ett avtal mellan den registeransvarige och kunden samt den registeransvariges legitima intresse för att behandla data för att hantera kundkonton, fakturering, direktmarknadsföring etc.

Personliga data kan behandlas för följande ändamål: hantera och utveckla kundkonton, implementera tjänster, verifiera kundhändelser, utveckla kundservice och affärsverksamhet, marknadsföring, riktade annonser i onlinetjänster tillhandahållna av oss eller tredje part, analys och statistik, omröstning och marknadsundersökningar och andra liknande användningsområden. Personuppgifter kan också behandlas i andra företag som tillhör Delete Group i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifter behandlas i enlighet med de begränsningar och krav som anges i gällande personuppgifter lagstiftning.

 1. Datainnehållet i registret

Följande typer av data kan inkluderas i registret: Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser, registreringsinformation, t.ex. användarnamn, skärmnamn, lösenord och annan potentiell identifierare, ålder, kön, titel eller yrke och första språk, information om kundkonto, till exempel fakturering och betalningsinformation, produkt- och orderinformation, feedback från kunder och kommunikation, information om prisutdelningar och tävlingssvar samt avbokningsinformation, information relaterad till kommunikation och marknadsföring och användningen av tjänster, till exempel bläddring och sökinformation, inspelade kundservice telefonsamtal, profilering och intresseinformation som potentiellt tillhandahålls av kunden, tillstånd och samtycke som potentiellt ges av kunden och eventuellt avslag på marknadsföring samt annan information som eventuellt samlas in med kundens samtycke.

 1. Standardkällor för data

Information relaterad till kunden erhålls regelbundet från kunden via telefon, returkort, via Internet, via e-post eller på annat sätt, med hjälp av cookies eller annan liknande teknik, från personliga register över företag som tillhör Delete-gruppen, från kontaktuppgifter för telefonföretag och andra liknande privata och offentliga register.

 1. Standard offentliggörande och överföring av data utanför EU eller EES

Uppgifterna kommer inte att överföras eller avslöjas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 1. Hur länge behåller vi din personliga information

Personuppgifter kommer endast att behållas och bearbetas så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av nämnda data. Kundrelaterad information behålls som regel och behandlas under hela kundrelationen och i fem (5) år efter att förhållandet har slutat. Information som samlas in för marknadsföring kommer emellertid att behållas under obestämd tid.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till åtkomst och rätt till rättelse

Personer vars uppgifter har registrerats (”registrerade”) har rätt att granska alla uppgifter som rör dem som sparats i registret. Meddelanden om rätt till åtkomst ska göras skriftligen, undertecknad och skickad till den adress som nämns i avsnitt 1. Om det finns några fel i den registrerade informationen kan individen skicka en ansökan om rättelse till registret enligt avsnitt 2 Dessutom har registrerade personer rätt att kräva att deras uppgifter raderas fullständigt från registret. Kontrollenheten är skyldig att följa denna begäran, såvida det inte finns rättsliga skäl att vägra det.

Rätt att invända och begränsa bearbetningen och rätt att bli informerad

Registrerade personer har också rätt att göra invändningar mot profilerande och annan behandling av deras uppgifter av särskilda personliga skäl, när den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna består av kontrollantens berättigade intresse. Invändning bör grundas på skäl som rör den enskildes särskilda situation, och dessa skäl bör nämnas i begäran om att utöva rätten att invända. Kontrollanten får endast vägra att begära denna begäran om det finns rättsliga skäl att göra det.

Dessutom har registrerade personer rätt att begränsa behandlingen av deras uppgifter och att lämna in ett klagomål om behandlingen av deras uppgifter med en tillsynsmyndighet. Dessutom har registrerade personer rätt att ta emot sina uppgifter från kontrollantens system i ett standardiserat format, enligt vad som anges i Allmänna dataskyddsförordningen.

Rätt att vägra

Registrerade personer har rätt att förbjuda kontrollanten från att behandla all information om sig själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och omröstningar eller personregister och släktforskning. I frågor som rör invändningar, avslag och korrigeringar kan individen kontakta kundservice på telefon +358 (0) 10 656 1000 eller via post med adressen som nämns i avsnitt 1.

 1. Principer för att skydda registret

Manuellt material: Det finns inga manuella material.

Elektroniskt sparade data: Endast de anställda som har rätt att behandla kundinformation på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda systemet som innehåller kundinformation. Varje användare har sitt eget användarnamn och lösenord till systemet. Passersystem används för att övervaka åtkomst i arbetslokalerna. Uppgifterna sammanställs i databaser skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior är belägna i låsta anläggningar och endast utsedda individer kan komma åt uppgifterna. För att följa redovisningskraven behåller vi uppgifterna i vårt kundregister i minst 10 år.

 1. Ändringar i sekretesspolicyn

Delete förbehåller sig rätten att ändra sin sekretesspolicy utan separat meddelande till de registrerade. Det är den registrerades ansvar att regelbundet granska innehållet i sekretesspolicyn.