Styrelse

Styrelse

Styrelsen övervakar emittentens verksamhet och ledning, fattar beslut i betydande frågor rörande bolagsstrategi, investeringar, organisation och ekonomi. Emittentens styrelse består av följande personer:

Namn: Bakgrund:
Åsa Söderström Winberg

F. 1957, M. Sc. (Econ.)

Styrelseordförande (2017–)

ELU Konsult AB, styrelseordförande

JM AB, styrelseledamot (2007 –)

Vattenfall AB, styrelseledamot (2013 –)

Sweco Theorells, verkställande direktör (2001 – 2006)

NCC AB (1991-2001)

 • CEO Ballast Väst AB (1997-2001)
 • Marketing Manager NCC Industry (1994-1997)
 • Communication Manager NCC Construction AB (1991-1993)
Holger C. Hansen

F. 1969, M. Sc. (Econ.)

Styrelseledamot (2017–)

Clopethan A/S, styrelseordförande

Palsgaard Gruppen ApS, verkställande direktör (2016 –)

Nordic Waterproofing Holding A/S, vice ordförande (2015 –)

Junckers Holding A/S, styrelseordförande (2009 –)

Scanpharm A/S, styrelseordförande (2009 –)

Driconeq, styrelseledamot (2009 –)

Nordic Waterproofing Group, verkställande direktör (2012 – 2015)

Icopal Group, finanschef (1995 – 2008)

Ronnie Neva-aho

F. 1967, utexaminerad från gymnasieskolan

Styrelseledamot (2017 –)

Delete Oy, styrelseledamot (2015 –)

Kreate Oy, styrelseledamot (2015 –)

Rototek Oy, styrelseledamot (2015 –)

Access Point Oy, styrelseordförande (2013 –)

Delete Oy, vicedirektör (2010 – 2015)

Tehoc Oy, verkställande direktör (1998 – 2011)

Vilhelm Sundström

F. 1969, M. Sc. (Econ.)

Styrelseledamot (2017 –)

Delete Oy, styrelseledamot (2015 –)

Nordic Waterproofing Holding A/S, styrelseledamot (2011 –)

Axcel Private Equity, partner (2006 –)

LGT Logistics A/S , styrelseledamot (2009 – 2015)

Merrill Lynch International, direktör (2004 – 2006)

D. Carnegie AB, professionell investerare (2002 – 2004)

Morgan Stanley, vicedirektör (1995 – 2002)

Nordic Capital, investeringschef (1997 – 1999)

Styrelseutskott

Styrelsens utskott biträder styrelsen genom att förbereda frågor som faller under styrelsens behörighet. Utskotten är inte självständiga beslutsorgan, även om de har flera övervaknings- och övervakningsansvar. Kommittéerna rapporterar till styrelsen i de frågor som behandlas och gör förslag till styrelsen för beslutsfattande i förekommande fall.

Revisions- och investeringsutskottet

Revisions- och investeringsutskottet bistår styrelsen när det gäller att hitta en lämplig överenskommelse för kontroll av bolagets bokföring och finanser i enlighet med aktiebolagslagen samt styrelsens ansvar för bolagets investeringar. Revisions- och investeringsutskottet består av minst två ledamöter, varav minst två ledamöter måste vara styrelseledamöter. Ledamöterna i Revisions- och investeringsutskottet är Vilhelm Sundström och Holger C. Hansen. Utskottets ledamöter väljs på ett års löptid vid styrelsens organisationsmöte. En av ledamöterna i Revisions- och investeringsutskottet, som måste vara styrelseledamot, utses av styrelsen som ordförande i utskottet. Medlemmarna i revisions- och investeringsutskottet måste vara oberoende av bolaget, och minst en av medlemmarna måste vara oberoende av ägare av stora aktieposter. Medlemmarna måste ha de kvalifikationer som är krävs för att utföra revisions- och investeringsutskottets skyldigheter och minst en medlem, som är oberoende av bolaget, måste ha särskild kompetens gällande redovisning, bokföring eller revision.

Revisions- och investeringsutskottet bistår styrelsen med:

 • övervakning av rapporteringsprocessen i bokslutsrapporteringen och delårsrapporteringen,
 • övervakning av effektiviteten i företagets interna kontroll, eventuell internrevision samt riskhanteringssystem,
 • granskning av beskrivningen av huvudfunktionerna i internkontroll- och riskhanteringssystemen avseende den finansiella rapporteringsprocessen som ska ingå i bolagets bolagsstyrningsdeklaration, om tillämpligt,
 • övervakning av den lagstadgade revisionen av bokslutet,
 • utvärdering av revisors eller revisionsföretags oberoende, särskilt tillhandahållande av relaterade tjänster till företaget som ska granskas,
 • övervakning av företagets ekonomiska ställning,
 • övervakning av den finansiella rapporteringsprocessen och riskhanteringsprocessen,
 • granskning av materialrapporter från revisorn,
 • granskning av den externa revisionsplanen,
 • granskning och övervakning av planer och rapporter om internrevisionsfunktionen, om tillämpligt,
 • utarbetning av förslag till beslut om val av externa revisorer, samt
 • utarbetning och framställande av rekommendationer och förslag till styrelsens åtgärder till följd av noterade uppgifter i den mån Revisions- och investeringsutskottet finner detta nödvändigt.

Vidare gör Revisions- och investeringsutskottet följande: (i) assisterar styrelsen och ledningen med att utveckla riktlinjer för att göra investeringsförslag och förbereda en finansiell analys av investeringen inklusive återbetalning och kassaflödesanalyser, (ii) godkänner vissa investeringar enligt styrelsens definition, (iii), bistår styrelsen och ledningen vid planeringen av investeringsnivån för det kommande året och gör en övergripande prioritering i samband med budgetprocessen, och (iv) hjälper styrelsen och ledningen att utveckla riktlinjer för att göra förvärvsförslag och förbereda en finansiell analys av förvärvet inklusive återbetalningsanalyser, och iordningställer ett förslag till styrelsen för samtliga förvärv gjorda av koncernen.

Revisions- och investeringsutskottet sammanträder så ofta som det behövs, men minst fyra gånger per år beroende på företagets rapporteringscykel. Mötena måste sammankallas minst tre dagar i förväg och en lämplig dagordning ska skickas ut. Sammanträdets skriftliga material måste skickas till ledamöterna före sammanträdet. Revisions- och investeringsutskottet kan bjuda in företrädare för ledningen och externa revisorer, enligt vad som Revisions- och investeringsutskottet anser vara lämpligt. Sammanträdesprotokoll utarbetas från samtliga Revisions- och investeringsutskottets möten och delas ut till styrelsen. Revisions- och investeringsutskottets ordförande kommer att rapportera om Revisions- och investeringsutskottets arbete och relaterade rekommendationer vid varje styrelsemöte. Koncernens CFO agerar som sekreterare i utskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet förbereder frågor gällande ersättning och utnämning av VD eller en annan ledande befattningshavare samt gällande de ersättningssystem för personal och de ersättningsprinciper som företaget ska följa. Ersättningsutskottet består av minst två ledamöter, varav minst två ledamöter måste vara styrelseledamöter. Ersättningsutskottets ledamöter väljs på ett års löptid vid styrelsens organisationsmöte. Majoriteten av ledamöterna i ersättningsutskottet måste vara oberoende av företaget. Varken VD eller andra chefer i bolaget kan utses till ersättningsutskottet.

Ersättningsutskottets uppgifter omfattar:

 • förberedelser av ärenden som rör utnämning av VD och övriga ledande befattningshavare samt identifiering av deras eventuella efterträdare,
 • förberedelser av ärenden avseende ersättningar och andra ekonomiska förmåner till VD och andra ledande befattningshavare, inklusive löneförhöjningar till sådana ledande befattningshavare,
 • ärenden som rör bolagets ersättningssystem och är baserade på styrelsens bemyndigande, rätt att godkänna bonusprogrammen och utbetalning av bonus enligt systemen,
 • utvärdering av ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare samt att säkerställa att ersättningssystemen är lämpliga, samt
 • planering av åtgärder som berör ersättning till annan personal och organisationens utveckling.

VD och direktören för respektive affärsområde fungerar som föredragande vid ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har rätt att använda sig av externa experter och konsulter efter eget gottfinnande. Om utskottet använder sig av en extern rådgivare ska dock ersättningsutskottet säkerställa att rådgivaren inte är rådgivare till den operativa ledningen, för att se till att ingen intressekonflikt uppstår. Ersättningsutskottet utvärderar en gång om året sitt arbete och stadgan och rekommenderar eventuella förslag till ändringar till styrelsen.

Ersättningsutskottet sammanträder så ofta det behövs, dock minst två gånger om året. Ledamöterna kallas till sammanträde minst tre dagar i förväg, och en lämplig dagordning skickas. Sammanträdets skriftliga material måste skickas till ledamöterna före sammanträdet. På varje ersättningsutskottsmöte utarbetas ett sammanträdesprotokoll, som sedan delas ut till styrelsen. Ersättningsutskottets ordförande kommer att rapportera om ersättningsutskottets arbete och relaterade rekommendationer vid varje styrelsemöte. Koncernens CEO agerar som sekreterare i ersättningsutskottet.

Projektutskottet

Projektutskottet hjälper styrelsen att förbereda och följa upp koncernens större anbud och projekt. Styrelsen ansvarar fortfarande för de skyldigheter som tilldelas projektutskottet. Utskottet har ingen egen beslutsfattande makt.

Projektutskottets uppgifter omfattar följande:

 • Att bistå ledningen vid utarbetandet av anbud av viss storlek och anbud som avviker från andra anbud i sin komplexitet eller riskposition. Storleken på anbuden som utarbetas av projektutskottet fastställs i koncernens riktlinjer för godkännanden.
 • Uppföljning av projektens av en viss storlek ekonomiska resultat och projekt som avviker från andra projekt i sin komplexitet eller riskposition. Storleken på de projekt som följs upp av projektutskottet fastställs i koncernens riktlinjer för godkännanden.

Projektutskottet sammanträder så ofta det behövs, dock minst två gånger om året. Ledamöterna kallas till sammanträde minst tre dagar i förväg, och en lämplig dagordning ska skickas. Sammanträdets skriftliga material måste skickas till ledamöterna före sammanträdet. Sammanträdesprotokoll utarbetas från samtliga projektutskottets möten och delas ut till styrelsen. Projektutskottet kan bjuda in företrädare för ledningen och externa revisorer, enligt vad som projektutskottet anser vara lämpligt. Projektutskottets ordförande kommer att rapportera om projektutskottets arbete och relaterade rekommendationer vid varje styrelsemöte. Koncernens CFO agerar som sekreterare i utskottet.