Riskhantering

Delete Group genomför en årlig riskanalys. På grundval av denna uppdateras riskhanteringsåtgärderna ständigt och granskas och godkänns av styrelsen.

Riskerna delas upp i strategiska, operativa och finansiella.

Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförande och integration av förvärvade verksamheter, både kvalitetsmässigt och finansiellt. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår förmåga till förebyggande åtgärder.

De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet.

Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernens implementerar sin tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade företagen, personal och rekryteringar.