Intern kontroll

Intern kontroll

Deletes ramverk för intern kontroll innehåller alla relevanta finansiella och operativa funktioner med betoning på affärsriskstrategi baserad på Deletes riskhanteringsprocess och definierade områden, såsom projektkontroller, intäktsredovisning, kapitalförvaltning och finansiell kontroll.

Principerna för intern kontroll definierar det allmänna ramverket för implementeringen av lagstadgade och reglerade skyldigheter avseende Delete och hur de lagar/principer som reglerar sektorn när det gäller tillsyn tillämpas generellt på företagets verksamhet.

Deletes styrelse godkänner företagets principer för intern kontroll och revisioner. I enlighet med de principer som styrelsen fastställt är den interna kontrollen en del av Deletes operativa ledning. Alla företagets funktioner verkar i enlighet med dessa principer och företagets anvisningar, och efterlever myndigheternas föreskrifter och instruktioner.

Internrevision

Interna kontroller är en del av Delete Groups koncernstyrning och ledning. Ansvaret för att organisera kontrollfunktionen ligger på styrelsen och CEO. Styrelsen utövar ansvaret genom ett utsett revisionsutskott. Ansvarskedjan fortsätter genom hela koncernorganisationen, så att varje medlem i organisationen rapporterar till den närmast överordnade vid upprätthållandet av kontrollerna.

Internrevisionsfunktionen ansvarar för oberoende utvärdering och försäkran med huvudsyftet att stödja CEO och revisionsutskottet vid fullgörandet av internkontrolluppgifter. Huvudsyftet med internrevisionsfunktionen är att tillhandahålla objektiv och oberoende information, lämna förbättrings- och utvecklingsrekommendationer baserat på fynd och att utbilda och uppmärksamma ledning och personal på kontrollprocessens verkställighet.

Internrevisionsfunktionens principer godkänns av styrelsen.

Syftet med internrevisionen är att kontrollera, bekräfta och försäkra CEO, styrelsen och ledningen om att kontrollerna, riskhanteringen och styrningen är effektiva och funktionella inom organisationen. Dessutom stödjer internrevisionsfunktionen ledningen och organisationen vid utvecklingen av internkontrollmiljön och säkerställer uppnåendet av uppsatta mål. Revisionsmetoden bygger på riskperspektiv.

Delete Groups interrevision är internt organiserad och resurserad. Internrevisionsfunktionen rapporterar till revisionsutskottet och agerar under CEO:s övervakning. Internrevisionsfunktionen rapporterar sina resultat och utvecklingsförslag till CEO, revisionsutskottet och ledningen för det tillämpliga affärsområdet.