Insiderförvaltning

Delete Group följer de regler och riktlinjer som utfärdats av Nasdaq Helsinki Ltd, inklusive dess riktlinjer för insiders, marknadsmissbruksförordningen ((EU) nr 596/2014, MAR), lagen om värdepappershandel och strafflagen, samt regler och riktlinjer från Finansinspektionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Dessa kompletteras av företagets egna riktlinjer för insiders,

som är utformade för att tillhandahålla tydliga instruktioner och regler för hanteringen av insiderfrågor, utlämnande av insiderinformation, upprätthållande av insiderlistor och ledningens och deras närståendes transaktioner. Riktlinjerna för insiders har kommunicerats till företagets alla anställda.

Delete ska offentliggöra insiderinformation som direkt berör företaget så snart som möjligt. Företaget kan senarelägga offentliggörandet av insiderinformation om alla villkor som anges i tillämpliga föreskrifter gällande senareläggning av offentliggörandet av insiderinformation är uppfyllda. Delete upprätthåller projektspecifika insiderregister vid omständigheter som anges i gällande regler.

Företagets chefsjurist är ansvarig för insiderfrågor. Chefsjuristen ansvarar för implementeringen av följande uppgifter inom företaget, till exempel:

  • intern kommunikation avseende insiderfrågor,
  • utbildning i insiderfrågor,
  • beredning och upprätthållande av insiderlistor och deras leverans till Finansinspektionen,
  • erhållande av godkännanden från personer på insiderlistan,
  • övervakning av insiderfrågor, samt
  • övervakning av lagstiftningsändringar avseende insiderfrågor.

Deletes chefer och deras närstående är skyldiga att underrätta koncernen och Finansinspektionen om de transaktioner som gjorts avseende Deletes aktier eller andra finansiella instrument per den 3 juli 2016 enligt bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen. Bolaget publicerar sådan information som ett börsmeddelande. Styrelsens ledamöter, verkställande direktören och ledningsgruppens ledamöter ingår som personer med ledningsansvar i företaget (chefer som omfattas av anmälningsskyldigheten).

Företaget upprätthåller projektinsiderlistor över personer som har tillgång till insiderinformation. Dessa listor och informationen i listorna är inte offentliga. Insiderlistorna och informationen däri finns tillgängliga för Finansinspektionen. Uppgifterna i det offentliga insiderregisteret som upprätthålls av Euroclear Finland Ltd baserat på tidigare lagstiftning (uppdaterad till 2 juli 2016) finns tillgänglig på Deletes webbplats enligt vad som föreskrivs i övergångsbestämmelserna i lagen om värdepappersmarknaden.

Chefer som omfattas av anmälningsskyldigheten och personer som är separat definierade av företaget kan inte förvärva eller avyttra värdepapper emitterade av företaget, eller värdepapper eller derivat som berättigar till nämnda värdepapper under 30 dagar innan offentliggörandet av en delårsrapport och finansiella rapporter. Dessa publiceringsdatum meddelas årligen i förväg i ett börsmeddelande. Dessutom kan de som deltar i projekt som involverar insiders inte, under projektets gång, handla i värdepapper eller derivat som emitterats av företaget.

Koncernledningen ska övervaka efterlevnaden av riktlinjerna för insiders och upprätthålla företagets insiderregister i samarbete med Euroclear Finland Ltd. Företagets chefer som omfattas av anmälningsskyldigheten ska regelbundet sända ett utdrag av informationen som angetts i chefernas register enligt anmälningsskyldigheten. Deras överensstämmelse med handelsrestriktionerna ska övervakas och de relaterade riktlinjerna ska tillhandahållas.