Ersättningssystem

Syftet med ersättningspolicyn är att fastställa mål, förfaranden och principer för hanteringen av ersättningar. Ersättningspolicyn syftar till att säkerställa att ingen individ är inblandad i beslutsprocessen gällande sin egen ersättning och att det finns lämplig tillsyn över eventuella ersättningsbeslut.

Ersättning till styrelseledamöter och styrelseutskottsledamöter

Bolagsstämman ska besluta om styrelsens sammansättning och ersättningen till styrelseledamöter och utskottsledamöter.

Ersättningen till ledamöter i styrelse och utskott ska bestå av ett årlig arvode. Dessutom kommer rimligt uppkomna direkta kostnader för krävda resor och representation att ersättas.

Ersättning till CEO och övriga befattningshavare

Delete Groups ersättningsutskott bestående av minst två (2) styrelseledamöter förbereder frågor gällande ersättning och utnämning av CEO eller en annan ledande befattningshavare samt gällande de ersättningssystem för personal och de ersättningsprinciper som företaget ska följa. Utskottets ledamöter utses årligen av styrelsen för en period om ett år vid det första styrelsemötet efter årsstämman. Ändringar i utskottet kan förekomma när som helst. Majoriteten av ledamöterna i ersättningsutskottet måste vara oberoende av företaget. Varken CEO eller andra chefer i företaget kan utses till ersättningsutskottet.

Delete Groups styrelse ska besluta om utnämning och ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utifrån de förslag som utarbetats av ersättningsutskottet. Styrelsen ansvarar fortfarande för de skyldigheter som tilldelas ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har ingen självständig beslutsbefogenhet, om inget annat uttryckligen anges i ersättningsutskottets stadga.

Ersättningsutskottets uppgifter omfattar:

 • förberedelser av ärenden som rör utnämning av CEO och övriga ledande befattningshavare liksom identifiering av deras eventuella efterträdare,
 • förberedelser av ärenden avseende ersättningar och andra ekonomiska förmåner till CEO och andra ledande befattningshavare, inklusive löneförhöjningar till sådana ledande befattningshavare,
 • ärenden som rör bolagets ersättningssystem och baserat på styrelsens bemyndigande, rätt att godkänna bonusprogrammen och utbetalning av bonus enligt systemen,
 • utvärdering av ersättningen till CEO och övriga ledande befattningshavare samt att säkerställa att ersättningssystemen är lämpliga, samt
 • planering av åtgärder som berör ersättning till annan personal och utvecklingen av dem och organisationen.

Ersättningsprinciper

Ersättningen till CEO och övriga befattningshavare är måttlig Ersättningen syftar till att attrahera, behålla och motivera befattningshavare för att leda företaget, förbättra resultaten och linjera befattningshavares intressen med företagets och dess aktieägares intressen. Ersättningen är knuten till utförandet och implementeringen av Delete Groups strategi och består av en lämplig blandning av fast och rörlig ersättning.

Verkställande direktörens ersättning

Verkställande direktörens ersättning utgörs av:

 • Fast månatlig grundlön och förmåner
 • Variabel lön enligt vad årligen beslutas av styrelsen
 • Frivillig pension och lagstadgad pension
 • Eventuella intäkter från ledningens incitamentsprogram

Övriga ledande befattningshavares ersättning

Koncernledningen anses vara ledande befattningshavare. Ersättningen utgörs av:

 • Fast månatlig grundlön och förmåner
 • Variabel lön enligt vad årligen beslutas av styrelsen
 • Frivillig pension och lagstadgad pension
 • Eventuella intäkter från ledningens incitamentsprogram

Aktiebaserat incitamentsprogram

Delete Group lanserade den 29 augusti 2013 ett aktieincitamentsprogram för ledning och nyckelpersoner, och utifrån det har ledningen och nyckelpersonerna inom Delete Group möjlighet att förvärva P-aktier och C-aktier i företaget.  Aktieincitamentsprogrammet syftar till att attrahera, behålla och motivera befattningshavare och nyckelpersoner för att leda företaget, förbättra resultaten och anpassa befattningshavares och nyckelpersoners intressen efter företagets och dess aktieägares intressen.

Ersättning till revisorn

Bolagsstämman ska besluta om revisors ersättning. Revisionsutskottet övervakar och utvärderar revisorns resultat.