VD:ns hälsning

TOMMI KAJASOJA, CEO FÖR DELETE GROUP KOMMENTERAR SENASTE FINANSIELLA RAPPORTEN:

”Under tredje kvartalet var koncernens prestanda rimlig med tanke på vissa utmaningar över våra segment. Koncernens omsättning och EBITDA växte med 2 % från föregående år, men med jämförbara siffror minskade omsättningen med -4 % och EBITDA -8 %.

Efterfrågan på industriella rengöringstjänster och vår prestanda under tredje kvartalet var stabilt. Verksamheten påverkades emellertid negativt av ett övertidsförbud som drevs fram av de finska fackföreningarna, vilket resulterade i uppskjutna och inställda arbetsuppgifter.

2018 års tredje kvartal var tudelat för Rivningstjänster. Å ena sidan förbättrades lönsamheten, men avsaknaden av betydande projekt i Sverige fortsatte att minska den konsoliderade omsättningen. I dag och framöver kommer vårt förbättringsprogram inom Rivningstjänster att framhäva vikten av ett kraftfullare försäljningsarbete och samarbete över hela Norden för att nå upp till omsättningsmålen.

Återvinningstjänsters omsättning växte måttligt jämfört med föregående år, men EBITDA påverkades negativt av den fortsatt låga efterfrågan på återvunnet bränsle (REF) vilket resulterade i ökade bearbetnings- och logistikkostnader. Vi förväntar oss att REF-kostnadstrycket gradvis ska minska som ett resultat av våra nyligen genomförda investeringar i processeffektivitet och REF-kvalitet, och lönsamheten inom Återvinningstjänster förväntas normaliseras gradvis efter ett utmanande tredje kvartal.

Vi genomförde två strategiska förvärv i Sverige i september i och med köpen av Waterjet Stockholm AB och W-Tech AB, som båda kommer att betjäna huvudsakligen kunder inom rivningstjänster med stödfunktioner också inom industriell rengöring. Dessa var viktiga förvärv för oss och de kommer att driva framåt vår ambition om ett inträde i Stockholmsregionen och att skapa en stark närvaro på en växande marknad för underhåll av infrastruktur.

Vårt strategigenomförande fortskrider i god takt. Vi har fortsatt att vidta åtgärder för att driva fram en stark och lönsam tillväxt på lång sikt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Vi kommer att fortsätta investera för tillväxt och effektivitet inom alla tre affärsområden och dra nytta av synergier mellan verksamheterna i Finland och Sverige.

Delete tillkännagav den 16 augusti 2018 att företaget beslutat att initiera en strategisk utvärdering av möjligheterna att ge stöd åt företagets framtida tillväxt. Ett av alternativen är att notera företagets aktier på Nasdaq Helsinki Ltd. Resultatet av utvärderingen samt genomförande och tidpunkt för en eventuell notering kommer att tillkännages när utvärderingen har genomförts.”