Driftsmiljön

Delete är en ledande miljötjänstleverantör i de nordiska länderna. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Affärsmodellen och typen av kundavtal varierar något mellan olika segment.

Industriell rengöring

Segmentet Industriell rengöring består av ett omfattande utbud av industriella tjänster samt fastighetsservice, såsom högtryckssugnings- och blåsningstjänster, industriell avstängning och underhåll, exponeringssugning av avlopp och brunnstömning, industriell rengöring, sprängrengöringstjänster samt tvättning och rengöring av fasader. De flesta av intäkterna är relaterade till pågående anläggningsrengöring, underhållsrengöring med avstängning samt avloppstjänster. Koncernen tillhandahåller tjänster av alla storlekar, från hela fabriker ner till de minsta rengöringsjobben på en produktionslinje. Delete har ett omfattande nätverk av produktionsanläggningar som täcker Finland och Sverige.

Det viktigaste värdeerbjudandet till kunderna inom segmentet Industriell rengöring omfattar kapacitet och skala för att kunna hantera mycket komplexa underhållsavstängningar i tid, säker och snabb svarstid för att minimera dyra processavbrott och förmågan att kunna erbjuda försiktighetsåtgärder för att minimera driftstopp och tjänster som kan utföras även när anläggningen är i full drift.

Viktig utrustning och fordonsparken inom segmentet Rengöringstjänster omfattar 73 kombinationsenheter, 9 kameraenheter, 86 högtryckssugningsenheter, 39 chassin och 104 högtrycksenheter.

Rivningstjänster

Rivning är en av koncernens kärnkompetenser, inklusive kunskap och färdigheter som förvärvats under flera år för att framgångsrikt kunna genomföra mycket komplexa, tunga rivningsprojekt. De tjänster som erbjuds i segmentet omfattar även renoveringsrivning inuti byggnader, avlägsnande av asbest och andra farliga ämne såväl som vattenbilning och vattenskärning. Rivningsobjekten inkluderar byggnader av alla slag och även krävande rivning av fartyg. Delete utnyttjar aktivt underentreprenörer. Underentreprenörer tillhandahåller vanligtvis huvuddelen av den grundläggande utrustning som krävs för rivningsprojekt. Koncernen beräknar koldioxidavtrycket (utsläppet) från rivningsarbetet för varje projekt som de utför. Den rapport som skapas stöder kundernas hållbarhetsstrategi och visar värdet av det material som produceras vid rivningsarbetet, för att undvika användning och produktion av helt nya material.

Det viktigaste värdeerbjudandet till kunderna inom segmentet Rivningstjänster inkluderar, bland annat, ”one-stop shop”-lösningar inklusive projektledning, möjligheten att hantera alla typer av projekt från rivningar av hela industrianläggningar till små och smidiga rivningar, optimering av miljömässig hållbarhet liksom hälso- och säkerhetsfrågor och hela materialhanteringsprocessen, antingen i koncernens återvinningsanläggningar eller med en kedja av underleverantörer.

Delete äger den moderna maskinpark som krävs för nyckeluppgifterna. Innehavet består av 47 tunga maskiner, inklusive stora grävmaskiner.

Återvinningstjänster

Koncernen erbjuder alla former av materialbehandling; återanvändning, återvinning och återbruk. Koncernen har fem återvinningsstationer i Helsingfors, Tammerfors och Esbo. Våra återvinningstjänster utförs till stor del av underentreprenörer. Återvinningsanläggningarna tar emot, återanvänder, återvinner och bearbetar allt bygg-, rivnings-, industri- och blandat avfall på ett effektivt, hållbart och miljövänligt sätt. Detta affärssegment tillhandahåller tjänster som återvinning och avfallshantering, mottagning av spillolja, stora öppna avfallscontainrar och krossad betong.

Alla koncernens återvinningsanläggningar tar emot fast material. Dessutom tar anläggningarna i Juvamalmen (Esbo) och Rusko (Tammerfors) emot flytande avfall, t.ex. spillvätska från hamnar och samt vätskor från byggarbetsplatser. Koncernen tillverkar en produkt som heter DeleKivi® av betong och tegelavfall, i första hand från rivningsprojekt. Slutprodukten kan användas för en mängd olika projekt för anläggningsteknik och infrastruktur.

Koncernen eftersträvar för sina återvinningstjänster särskilt den högsta nivån inom EU-avfallshierarkin, som inom avfallshantering i första hand är inriktad på återanvändning, och sedan återvinning och användning av avfall för att utvinna energi.

Blandat byggmaterial, t.ex. metall och plast, sorteras och säljs vidare för återanvändning eller återvinning för nya produkter. På så sätt undviker man användning av obrukat material. En del av det sorterade och bearbetade blandade kvalitetsmaterialet omvandlas till -återvunnet bränsle (REF) och skickas vidare för avfall-till-energi-syften. Sedan används REF som bränsle vid produktion av fjärrvärme och elektricitet samt till processånga för industriellt bruk.

Cirkulär ekonomi har identifierats som materialhanteringens framtid. Koncernen undersöker och utvecklar nya materialhanterings- och sorteringsprocesser kontinuerligt för att möta en ännu högre återanvändnings- och återvinningsgrad. Koncernens återanvändningsgrad (återanvändning, återvinning och avfall till energianvändning) år 2017 var cirka 96 %.

Marknadsöversikt

Marknadsdynamik

Delete är verksamt på den nordiska miljötjänstemarknaden med fokus på industriell rengöring, rivningstjänster (inklusive rivning av särskilda byggnader och krävande rivningsprojekt) och återvinningstjänster. Koncernens huvudsakliga marknadsområde är Finland och Sverige och koncernen har en etablerad närvaro inom industriell rengöring och rivningstjänster i båda länderna. Marknadernas egenskaper är likartade i Finland och Sverige, vilket ger möjlighet att verka över gränserna, även om det finns skillnader mellan de underliggande servicemarknaderna. Enligt ledningens marknadsanalys har alla segment relativt koncentrerade marknadsstrukturer, antingen lokalt eller i utvalda nischsegment, och har i allmänhet även fragmenterade kundbaser. Dessutom erbjuder alla marknader möjligheter att differentiera genom bland annat kritisk massa, projektledningskapacitet och referenser. Vidare skyddas alla marknader av medelhöga till höga marknadströsklar på grund av t.ex. behov av särskild expertis och utrustning, investeringar, befintliga relationer, behov av referenser och bestämmelser, och priskänsligheten hos olika kundbaser är relativt låg.

Tillväxtfaktorer

  • Automatiserings- och digitaliseringstrenderna ökar efterfrågan på effektivare lösningar och nya innovationer.
  • Den pågående positiva utvecklingen på byggmarknaden samt den åldrande infrastrukturen ger en god verksamhetsmiljö med tillväxt både på finländska och på svenska marknader.
  • Medvetenhet om miljöfrågor och cirkulär ekonomi är en ökande trend (inom industrisektorer och inom byggande).
  • Efterfrågan ökar på företag med förmågan att kunna skala sin verksamhet och förmågan att kunna hantera alla slags projekt, ofta mycket komplexa.

Konkurrensmarknaden

Marknaderna för industriell rengöring och rivningstjänster är mycket fragmenterade i både Finland och Sverige.

Industriell rengöring

Den grundläggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och efterfrågan från industrikunderna förväntas därmed att ligga kvar på en liknande nivå som under 2017. Marknaden utvecklas fortsatt i att högre grad mot allt mer komplexa projekt som uppfyller höga krav på miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora professionella aktörer.

Rivningstjänster

Den positiva utvecklingen på byggmarknaden innebär också ett bra läge för rivningstjänster. Den aktuella trenden på både marknaderna för nybyggnation och renovering stöder både de finländska och de svenska marknaderna.

Det åldrande byggnadsbeståndet i de bägge länderna ökar också efterfrågan på rivningstjänster, när byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Inom offentlig sektor finns det behov av renovering av fastigheter som sjukhus och skolor.

Återvinningstjänster

En ökad miljömedvetenhet har drivit på förbättringar och nya regelverk inom segmentet för återvinning, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % före 2020, förbudet att använda rivningsavfall som markfyllnad, samt nya regler för asbest. Regelverken fortsätter att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. Det skapar en fortsatt hög efterfrågan på återvinningstjänster.