Aktieägare

Enligt bolagsordningen för Delete Group Oyj har emittenten ett aktiekapital på 80 000 euro, vilket är fullt betalt. Enligt bolagsordningen är företagets aktier uppdelade i serie P- och serie C-aktier. Företaget har utfärdat totalt 10 858 595 P-aktier and 3 089 649 C-aktier. Aktierna har inget nominellt värde. Enligt emittentens bolagsordning har varje aktie en (1) röst på bolagsstämman. Serie P- och serie C-aktier ger olika rättigheter gällande tillgångsfördelningen.

Ax DEL Oy äger 88 procent av emittentens utfärdade och utestående serie P-aktier och 77 procent av emittentens utfärdade och utestående serie C-aktier. Emittenten kontrolleras alltså direkt av Ax DEL Oy. Koncernledningen och andra minoritetsinvesterare äger 12 procent av emittentens utfärdade och utestående serie P-aktier och 23 procent av emittentens utfärdade och utestående serie C-aktier.

Aktieägare, P-serie aktier Delete shareholders graph
Aktieägare, C-serie aktier Delete shareholders graph

Ax DEL Oy (etablerat den 26 augusti 2013, FO-nummer 2565167-8) är ett aktiebolag grundat enligt finländsk lag med säte i Helsingfors, Finland. I enlighet med bolagsordningen investerar bolaget i andra bolag, innehar aktier och andra finansiella instrument i andra bolag, finansierar andra bolag och bedriver annan verksamhet som är väsentligt relaterad till ovan nämnda verksamheter. Enligt bolagsordningen för Ax DEL Oy har bolaget ett aktiekapital på 2 500 euro, vilket är fullt betalt. Bolaget har utfärdat totalt 5 045 054 660 aktier. Aktierna i Axel DEL Oy innehas av Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, Ax Management Invest II K/S och Ax Management Invest K/S och Omnes Capitals  CAA 2013.

Axcel är en nordisk privat aktieinvesterare som grundades år 1994 och som arbetar med medelstora företag. Axcel är huvudsakligen verksamt inom industri-, affärstjänst-, IT & teknik-, kund- och detaljhandelssektorerna. Axcel har fem fonder med ett investerat kapital på mer än 1,8 miljarder euro. Fonderna råds av Axcel Management A/S. Investerare i fonderna inkluderar banker, pensionsfonder och livförsäkringsbolag, aktiebolag och stiftelser samt medelfonder, kapitalförvaltare och statliga sponsrade medel.