Trots utmanande fjärde kvartal, operativa kassaflöde och rörelseresultat förbättrade

DELETE GROUP OYJ, Börsmeddelande 21 februari 2019, klockan 14:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ 

Bokslutskommuniké januari–december 2018 (IFRS, IAS 34, oreviderad) 

TROTS UTMANANDE FJÄRDE KVARTAL, OPERATIVA KASSAFLÖDE OCH RÖRELSERESULTAT FÖRBÄTTRADE  

HÖJDPUNKTER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2018 (LAGSTADGADE) 

 • Omsättningen ökade med 9 % till 51,6 miljoner euro (Q4 2017: 47,4) 
 • EBITDA minskade med -2,8 miljoner euro till 2,7 (5,5) miljoner euro 
 • EBIT minskade med -3,9 till -0,1 (3,8) miljoner euro 
 • Nettoskuldsättningen ökade med 11 % till 100,0 (90,0) miljoner euro 
 • Det operativa kassaflödet ökade med 5,0 miljoner euro till 13,4 (8,4) miljoner euro 

HÖJDPUNKTER UNDER JANUARI-DECEMBER 2018 (LAGSTADGADE) 

 • Omsättningen ökade med 9 % till 192,8 (177,3) miljoner euro 
 • EBITDA ökade med 3,2 miljoner euro till 18,0 miljoner euro (14,8) 
 • EBIT ökade med 0,5 miljoner euro till 7,2 miljoner euro (6,7) 
 • Det operativa kassaflödet ökade med 10,0 miljoner euro till 15,7 (5,7) miljoner euro 

NYCKELTAL 

LAGSTADGADE  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Omsättning, MEUR  51,6  47,4  9 %  192,8  177,3  9 % 
EBITDA, MEUR  2,7  5,5  -51 %  18,0  14,8  22 % 
Justerat1) EBITDA, MEUR  3,6  5,7  -38 %  19,9  16,1  23 % 
Justerat EBITDA, % av omsättning  6,9 %  12,1 %  -5,2 %-enh.  10,3 %  9,1 %  1,2 %-enh. 
EBIT, MEUR  -0,1  3,8  -103 %  7,2  6,7  8 % 
Justerad EBIT, MEUR  0,8  4,1  -80 %  9,1  8,0  13 % 
Justerad EBIT, % av försäljningen  1,6 %  8,6 %       -7,0 %-enh.  4,7 %  4,5 %  0,2 %-enh. 
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR  -1,3  1,9  -166 %  -0,5  -2,8         -82 % 
Operativt kassaflöde, MEUR  13,4  8,4  60 %  15,7  5,7  175 % 
Nettoskuldsättning, MEUR  100,0  90,0  11 %  100,0  90,0  11 % 


Jämförbara finanser2)  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Omsättning, MEUR  51,6  57,2  -10 %  204,9  212,9  -4 % 
Justerat EBITDA, MEUR  3,6  7,9  -54 %  21,3  22,8  -7 % 
Justerat EBITDA, % av omsättning  6,9 %  13,7 %  -6,8 %-enh.  10,4 %  10,7%  -0,3 %-enh. 
Justerad EBIT, MEUR  0,8  5,7  -86 %  10,3  13,4  -23 % 
Justerad EBIT, % av omsättning  1,6 %  10,0 %  -8,5 %-enh.  5,0 %  6,2 %  -1,3 %-enh. 
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR  -1,3  3,2  -140 %  0,7  1,5  -53 % 

1) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, till exempel utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader.  

2) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret. 

PROGNOS FÖR 2019 

Delete Groups rapporterade rörelsevinst (EBIT) på 7,2 miljoner euro förväntas förbättras under 2019. 

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP: 

”Det fjärde kvartalet var en besvikelse, även om vi inte förväntade oss att uppnå den rekordhöga prestandan från ifjol. Medan Industriell rengöring och Återvinningstjänster presterade på en typisk nivå för senhösten, började medelstorleken för projekten i Rivningstjänster minska under det fjärde kvartalet, med lägre produktivitet och marginal som följd. 

För helåret 2018 fortsatte Deletes tillväxt, drivet av förvärv. Koncernens omsättning ökade med 9 % och EBITDA med 22 %, trots det svaga fjärde kvartalet.  

Omsättningen inom Industriell rengöring växte med 24 %, understött av förvärven i slutet av 2017. För underhållsstopp var året lugnare än föregående år, vilket påverkade vår omsättningsutveckling. Lönsamheten påverkades negativt av den långa vintern i början av året och ett övertidsstopp som genomdrevs av facken i Finland under årets andra halva, vilket orsakade förseningar och inställda jobb. 

Omsättningen inom Rivningstjänster minskade jämfört med föregående år, men jag är glad över att vår lönsamhet utvecklades starkt under året. Våra affärer i Finland hade en gynnsam utveckling, medan återhämtningen i Sverige gick långsammare än förväntat på grund av avsaknaden av större rivningsprojekt. Vi investerar i en förbättrad säljverksamhet och eftersträvar i framtiden tillväxt inom större rivningsuppdrag på båda våra huvudmarknader. 

Gällande Återvinningstjänster växte omsättningen stadigt, men lönsamheten var aningen lägre än föregående år på grund av låg efterfrågan på återvunnet bränsle. Vi har gjort stora investeringar i ökad kapacitet och effektivitet på återvinningsanläggningen i Rusko. Som ett resultat av dessa investeringar förväntar vi oss att lönsamheten inom Återvinningstjänster ska förbättras under 2019. 

Vi implementerade vår tillväxtstrategi under året genom förvärv i både Finland och Sverige. I Finland köpte vi Karhupurku Oy, ett företag med bas i Eura som specialiserar sig på hissrivningar, samt tre företag i Sverige: Waterjet Entreprenad Karlstad AB, som specialiserar sig på industriella rengöringstjänster, samt Waterjet Entreprenad i Stockholm AB och W-Tech Entreprenad AB med fokus på rivning och underhåll av infrastruktur. Som resultat av dessa förvärv fick vi ytterligare 40 anställda i Sverige. 

Kund- och medarbetarnöjdheten utvecklades positivt under 2018, vilket är ett tecken på vår starka expertis och kundfokuset i vår tjänsteleverans. Vi vill tacka våra kunder och vår kunniga personal för att de bidragit till denna fantastiska utveckling under 2018. 

Den strategiska utvärderingen av möjligheter att stödja företagets framtida tillväxt tillkännagavs den 16 augusti 2018 och kommer att fortgå under 2019. Resultatet av utvärderingen kommer att tillkännages när utvärderingen har slutförts. 

Våra strategiska fokusområden är att utöka vårt tjänsteerbjudande och geografiska expansion. Vi kommer att fortsätta att förbättra verksamheten inom alla affärsområden och dra nytta av synergier mellan verksamheterna i Finland och Sverige. Under slutet av 2018 lanserade vi effektivitetsförbättrande åtgärder i alla affärsområden, både i fråga om kostnadsstruktur och leveranseffektivitet. Åtgärderna kommer att implementeras gradvis under 2019, och deras effekt förväntas återspeglas delvis i resultatet för 2019. 

Deletes kärnverksamhet finns i tjänstebranschen, som i viss mån är motståndskraftig mot marknadsfluktuationer. Vi övervakar emellertid noga marknadsutvecklingen och är redo att agera vid förändringar. Under 2019 kommer fokus att ligga på organisk och lönsam tillväxt, samt integreringen av företag som förvärvats under föregående år och utnyttjandet av synergierna. Jag ser stor marknadspotential och jag räknar med att efterfrågan kommer att öka, särskilt inom marknaden för industriell rengöring.” 

DRIFTSMILJÖN  

Industriell rengöring 

Den underliggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och efterfrågan från industrin förväntas därmed ligga kvar nära 2018 års nivå. Schemat för planerade underhållsstopp 2019 är aningen mer välfyllt än för 2018. Marknaden kräver i allt högre grad kapacitet för mer komplexa projekt som ställer höga krav i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora professionella aktörer.  

Rivningstjänster 

Antalet nya bygglov har förvisso minskat, men den övergripande byggmarknadens efterfrågan på rivningstjänster ligger på en fortsatt hög nivå, vilket understöds av underliggande marknadsdrivkrafter. Ett exempel är det åldrande byggnadsbeståndet i både Finland och Sverige som ökar efterfrågan på renoveringstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Fastigheter inom offentlig sektor, i synnerhet kommunala fastigheter som sjukhus och skolor, kräver renovering eller till och med rivning.  

Återvinningstjänster 

En ökad miljömedvetenhet har drivit på förbättringar och nya regelverk, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % innan 2020 och förbudet att använda rivningsavfall som markfyllnad. Regelverken fortsätter att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. Det skapar en fortsatt växande efterfrågan på återvinningstjänster. Marknadens svaga efterfrågan på återvunnet bränsle (REF), som pressar operatörernas marginaler och ökar pristrycket, förväntas mildras i någon mån under 2019.

OMSÄTTNING (lagstadgad) 

Under det fjärde kvartalet var Delete Groups lagstadgade omsättning 51,6 (47,4) miljoner euro, en ökning på 9 % jämfört med föregående år med alla segment bidragande. 

Koncernens lagstadgade omsättning inom Industriell rengöring låg på 22,1 (19,5) miljoner euro, en ökning med 13 %. Tillväxten har drivits av förvärv i Finland. Den lagstadgade omsättningen för Återvinningstjänster ökade med 10 % till totalt 7,4 (6,8) miljoner euro. Detta uppnåddes genom organisk tillväxt som understöddes av väsentliga investeringar i kapacitet och bearbetningseffektivitet under året. Den lagstadgade omsättningen för Rivningstjänster låg på 23,4 (21,9) miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 7 %. Förvärven som genomfördes under september 2018 bidrog till tillväxten medan marknadsutvecklingen i Sverige och Finland var svagare än förväntat under det fjärde kvartalet. 

Koncernens lagstadgade nettoförsäljning under januari–december uppgick till 192,8 (177,3) miljoner euro, vilket utgör en ökning på 9 %. Den minskade avtalsvolymen inom Rivningstjänster (-4 %) lindrades av den avsevärda tillväxten inom Industriell rengöring (+24 %) och Återvinningstjänster (+9 %). 

OMSÄTTNING PER SEGMENT (lagstadgad) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  22,1   19,5   13 %  88,0   70,9   24 % 
Rivningstjänster  23,4   21,9   7 %  83,4   86,5   -4 % 
Återvinningstjänster  7,4   6,8   10 %  24,8   22,8   9 % 
Elimineringar  -1,3   -0,9   55 %  -3,4   -2,9   16 % 
Koncernen totalt  51,6   47,4   9 %  192,8   177,3   9 % 

OMSÄTTNING PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  22,1   26,7   -17 %  89,0   93,7   -5 % 
Rivningstjänster  23,4   25,0   -7 %  95,8   101,6   -6 % 
Återvinningstjänster  7,4   6,8   10 %  24,8   22,8   9 % 
Elimineringar  -1,3   -1,3   5 %  -4,6   -5,2   -11 % 
Koncernen totalt  51,6   57,2   -10 %  204,9   212,9   -4 % 

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för omsättningen 2017 har ändrats i enlighet med detta.  

EKONOMISKT RESULTAT (lagstadgat) 

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA under det fjärde kvartalet av 2018 minskade med -2,1 miljoner euro från föregående år till 3,6 (5,7) miljoner euro. Minskningen var kopplad till en fortsatt avsaknad av större rivningsprojekt i Sverige, avsättning till avtalstvister, avslutskostnader för flera projekt som slutfördes i Finland och en lägre produktivitet hos nyligen förvärvade verksamheter. Rapporterat lagstadgat EBITDA på 2,7 (5,5) miljoner euro minskade med -2,8 miljoner euro. 

Under det fjärde kvartalet sjönk rapporterade lagstadgade EBITDA-% för både Industriell rengöring 15% (20%) och Återvinningstjänster 19% (23%), huvudsakligen på grund av särskilda kostnadsavsättningar i omstruktureringssyfte för att driva kostnadseffektivitet under 2019. Rivningstjänster hade ett utmanande fjärde kvartal av ovan nämnda orsaker, med rapporterad lagstadgad EBITDA-% på 2% (11%). 

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA för januari–december 2018 uppgick till 19,9 (16,1) miljoner euro. Även om också Industriell rengöring förbättrat sig jämfört med föregående år den huvudsakliga orsaken återhämtningen inom Rivningstjänster från det svaga 2017. Återvinningstjänster minskade med -10 % på grund av en lägre marknadsefterfrågan på återvunnet bränsle. 

EBIT PER SEGMENT (lagstadgat) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  1,9   3,2   -40 %  8,6   10,2   -16 % 
Rivningstjänster  -0,7   1,7   -140 %  4,6   0,9   391 % 
Återvinningstjänster  1,1   1,3   -13 %  3,5   4,3   -18 % 
Administration  -2,5   -2,4   3 %  -9,5   -8,8   8 % 
Koncernen totalt  -0,1   3,8   -103 %  7,2   6,7   8 % 

EBITDA PER SEGMENT (lagstadgat) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  3,3   3,8   -15 %  13,7   13,7   0 % 
Rivningstjänster  0,4   2,5   -86 %  8,4   4,3   96 % 
Återvinningstjänster  1,4   1,5   -7 %  4,7   5,3   -12 % 
Administration  -2,4   -2,4   -2 %  -8,8   -8,5   4 % 
Koncernen totalt  2,7   5,5   -51 %  18,0   14,8   22 % 

EBIT PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  1,9   4,7   -59 %  8,5   13,9   -38 % 
Rivningstjänster  -0,7   1,9   -137 %  5,9   2,7   117 % 
Återvinningstjänster  1,1   1,3   -13 %  3,5   4,3   -18 % 
Administration  -2,5   -2,4   3 %               -9,5   -8,8   8 % 
Koncernen totalt  -0,1   5,4   -102 %  8,4   12,1   -30 % 

EBITDA PER SEGMENT (jämförbara finanser) 

MEUR  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Industriell rengöring  3,3   5,8   -43 %  13,7   18,4   -26 % 
Rivningstjänster  0,4   2,7   -87 %  9,9   6,3   56 % 
Återvinningstjänster  1,4   1,5   -7 %  4,7   5,3   -12 % 
Administration  -2,4   -2,4   -2 %               -8,8   -8,5   4 % 
Koncernen totalt  2,7   7,6   -65 %  19,4   21,5   -10 % 

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för EBIT och EBITDA 2017 har ändrats i enlighet med detta.  

Under januari–december uppgick finansnettot till -6,9 (-9,4) miljoner euro. Minskningen berodde huvudsakligen på ej återkommande refinansieringskostnader under 2017. Vinsten före skatt uppgick till 0,3 (-2,7) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick till -0,8 (-0,2) miljoner euro. Nettoresultatet (lagstadgat) for rapportperioden uppgick till -0,5 (-2,8) miljoner euro. 

FINANSIERING OCH DET FINANSIELLA LÄGET

Under fjärde kvartalet var kassaflödet från verksamheterna 13,4 (8,4) miljoner euro drivet av ett minskat rörelsekapital. Under januari–december var det operativa kassaflödet 15,7 (5,7) miljoner euro. 

Delete Groups likvida medel och likvida tillgångar vid slutet av december 2018 motsvarade 8,4 (8,3) miljoner euro. Koncernen har dessutom outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 5,0 miljoner euro, som får användas för allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Koncernens räntebärande skuld uppgick till 108,4 (98,3) miljoner euro och bestod huvudsakligen av en säkrad obligation på 85,0 miljoner euro och 19,0 miljoner euro i utnyttjade bekräftade lånekrediter. Den bekräftade kreditfacilitetens kvartalsvisa nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA uppnåddes i slutet av december 2018.  

I slutet av december 2018 uppgick koncernens nettoskuld 3) till 100,0 (90,0) miljoner euro. Ökningen berodde huvudsakligen på utnyttjande av den bekräftade kreditfaciliteten för finansiering av företagsköp.  

Totalt uppgick balansomslutningen vid slutet av december 2018 till 223,7 (217,4) miljoner euro. Materiella tillgångar uppgick till totalt 48,3 (44,2) miljoner euro. Soliditeten 5) låg på 31,5 % (32,8 %). 

Nyckeltal  10-12/2018  10-12/2017  Förändring  1-12/2018  1–12/2017  Förändring 
Avkastning på kapital, %  -1,8 %  2,7 %  -4,5 %-enh.  -0,7 %  -3,9 %  3,2 %-enh. 
Nettoskuldsättning, MEUR  100,0  90,0  11 %  100,0  90,0  11 % 
Soliditet  31,5 %  32,8 %  -1,3 %-enh.  31,5 %  32,8 %  -1,3 %-enh. 

PERSONAL 

Delete Group hade 986 (947) anställda i slutet av December 2018. Genomsnittligt antal anställda i Delete Group under 2018 var 984 (818). 

INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSTRANSAKTIONER

Investeringar i immateriella och materiella tillgångar för oktober–december 2018 uppgick till 3,3 (1,7) miljoner euro. Inga förvärv genomfördes under det fjärde kvartalet, men en justering av en köpeskillingsallokering på 0,4 miljoner euro registrerades under det fjärde kvartalet för ett förvärv som genomfördes under det tredje kvartalet. 

Investeringarna inklusive förvärv för januari–december 2018 uppgick totalt till 18,9 (16,9) miljoner euro. Investeringar i aktier i de företag som förvärvats under året uppgick till 10,1 (9,7) miljoner euro, inklusive fyra nya förvärv och en slutgiltig uppgörelse för företag som förvärvades i december 2017. 

UTGIFTER FÖR F&U 

Under januari–december 2018 var utgifterna för F&U obetydliga och var kopplade till viss utveckling av processer och verktyg. 

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN 

Inga betydande händelser efter rapporteringsperioden rapporteras. 

BETYDANDE RISKER OCH RISKHANTERING 

Delete Group bedriver årligen ett omfattande analys- och utvärderingsarbete, och våra riskhanteringsåtgärder är därmed uppdaterade, granskade och godkända av styrelsen. 

Riskerna delas upp i strategiska, operativa och finansiella risker. 

Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförande och integration av förvärvade verksamheter, både kvalitetsmässigt och finansiellt. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår förmåga till förebyggande åtgärder. 

De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet. 

Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernen implementerar sin tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade företagen, personal och rekryteringar.  

Koncernen intygar att inga relevanta förändringar som påverkar verksamheten, med tanke på riskerna som beskrivs ovan, har inträffat under fjärde kvartalet 2018. 

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Delete Group Oyj (tidigare Ax DEL1 Oy) ändrade namn och bolagsform till ett publikt bolag, ändrade bolagsordningen och ökade aktiekapitalet från 2 500 euro till 80 000 euro den 12 mars 2018. Antalet registrerade aktier är 10 858 595 P-aktier och 3 089 649 C-aktier. Alla aktier ger en röst var. Koncernen ägs av Ax DEL Oy (85 % av aktierna) samt en grupp med nyckelpersonal och andra minoritetsinvesterare (15 %). Koncernen innehar inga egna aktier.
 

BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS IKRAFTVARANDE FULLMAKTER  

Bolagsstämman för Delete Group Oyjs aktieägare, som hölls 21 mars 2018, antog bokslutet och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas för verksamhetsåret 2017. 

Bolagsstämman beslutade att på nytt utse styrelsemedlemmarna: Åsa Söderström Winberg (ordf.), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho och Holger Hansen. 

Revisionssamfundet KPMG Oy Ab utsågs till företagets revisor och den auktoriserade revisorn Teemu Suoniemi agerar som huvudansvarig revisor. 

Styrelseordföranden betalas 40 000 euro och styrelsemedlemmarna 22 000 euro som ersättning för 2018. De utsedda ledamöterna till revisionskommittén och projektkommittén kommer att erläggas 4 000 euro som extraersättning och de utsedda medlemmarna till ersättningskommittén 2 000 euro. Axcel Managements Vilhelm Sundström får ingen ersättning. Det slogs fast att ersättningen till revisorn ska betalas i enlighet med revisorns rimliga faktura. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN  

Den konsoliderade nettovinsten för 2018 uppgick till -0,5 miljoner euro och nettovinsten för moderbolaget var 0,2 miljoner euro. Moderbolagets utdelningsbara medel 

31 december 2018 uppgick till 68,6 miljoner euro.  

Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman att ingen utdelnings ska betalas. 

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ÅRSREDOVISNINGEN  

Denna årsredovisning har sammanställts i enlighet med IAS 34-standarden. Samma redovisningsstandard har använts i bokslutet.

Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i denna årsredovisning är oreviderad. 

EKONOMISK KALENDER 2019 

Delete Group kommer att publicera delårsrapporten för januari–mars 2019 den 15 maj 2019, halvårsrapporten för januari–juni 2019 innan den 23 augusti 2019 och delårsrapporten för januari–september 2019 den 15 november. 

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM ANVÄNDS I REDOVISNING  

Delete Group Oyj har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om alternativa nyckeltal. Utöver de IFRS-baserade nyckeltalen publicerar företaget vissa andra allmänt använda nyckeltal som i regel kan härledas från resultaträkningen och balansräkningen. Uträkningen av dessa siffror presenteras nedan. Det är företagets uppfattning att dessa nyckeltal kompletterar resultaträkningen och balansräkningen. Därmed ges en bättre bild av företagets ekonomiska resultat och ställning. 

FORMLER 

1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret. 

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader. 

3) Nettoskuld= räntebärande skulder, finansiella leasingskulder och avbetalningskredit – likvida medel 

4) Rörelsekapital = andra kortfristiga tillgångar än likvida medel – ej nettoskuldrelaterade kortfristiga skulder 

5) Soliditet = eget kapital/(tillgångar-förskott)] 

6) EBITDA = rörelsevinst + avskrivnings- och amorteringskostnader 

FÖRKORTAD KONSOLIDERAD RAPPORT

Belopp i tusentals euro 

 

 

FÖRKORTADE NOTER 

Redovisningsprinciper 

Denna årsredovisning har sammanställts i enlighet med standarden IAS 34 Interim Financial Reporting. Samma redovisningsstandarder har använts i delårsredovisningarna under 2018. Koncernen började tillämpa standarderna IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, IFRS 9 Financial Instruments och IFRS 8 Operating Segments för den period som började 1 januari 2018. 

Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i denna årsredovisning är oreviderad. 

Koncernen har börjat tillämpa följande nya standarder från rapporteringsperiodens början:  

IFRS 9 Financial Instruments  

IFRS 9 har ersatt den tidigare vägledningen i IAS 39. Den nya standarden innehåller reviderad vägledning kring klassificering och mätning av finansiella instrument, inklusive en ny modell för förväntade kreditförluster för beräkning av nedskrivningar av finansiella tillgångar och de nya allmänna säkringsredovisningskraven. Den tar också med sig vägledningen om redovisning och borttagning av ekonomiska instrument från IAS 39. Koncernen har utnyttjat övergångslättnaden för att inte ändra jämförelsetalen. IFRS 9:s konsekvenser för koncernens konsoliderade ekonomiska redovisning har inte varit signifikant. 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Den nya standarden har ersatt IAS 18- och IAS 11-standarder och relaterade tolkningar. I IFRS 15 tillämpas en femstegsmodell för att avgöra när en intäkt ska redovisas, och till vilket belopp. En intäkt redovisas när ett företag överför kontrollen över varor och tjänster till en kund, antingen över tid eller vid en tidpunkt. Standarden introducerar också nya krav för offentliggörande.  

Koncernen har antagit IFRS 15 med en ”ackumulerad effekt”-metod (utan praktiska lösningar) vid tidpunkten för den ursprungliga tillämpningen. I enlighet med detta har den information som presenterades under tidigare period inte ändrats.  

Konsekvenserna av den nya standarden har varit begränsade. Utöver nya offentliggöranden har intäktsredovisningen för metallskrot ändrats, som med tidigare standarder redovisades i kombination med det rivningsavtal den var kopplad till. I enlighet med IFRS 15 identifieras försäljningen av metallskrot som ett separat avtal med en annan kund. Därför kan den inte kombineras med rivningsavtalet, och metallskrot redovisas när kontrollen överförs till kunden. I vissa kundavtal fungerar koncernen som en agent vid metallskrotsförsäljningen. För dessa avtal kommer koncernen bara redovisa den avgift som tas emot vid metallskrotförsäljningen. Dessa ändringar hade ingen betydande effekt på koncernens kapital 1 januari 2018. 

Antagning av nya och ändrade standarder och tolkningar tillämpliga för framtida räkenskapsår 

Koncernen har ännu inte antagit följande nya och ändrade standarder och tolkningar som redan utfärdats av IASB. Koncernen kommer att anta dem från och med ikraftträdandedatumet om datumet inte är det samma som räkenskapsårets första dag, från och med nästföljande räkenskapsårs början. 

IFRS 16 Leases (i kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare):  

IFRS 16 lanserar en enkel leasingredovisningsmodell i balansräkningen för leasingtagare. En leasingtagare redovisar en nyttjanderätt som representerar dess rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som representerar skyldigheten att betala leasingavgifter. Det finns redovisningsundantag för kortfristiga leasingavtal och leasing av objekt med lågt värde. IFRS 16 ersätter den tidigare IAS 17-standarden och relaterade tolkningar.  

Koncernen antar IFRS 16 från och med 1 januari 2019 med den modifierade retrospektiva metoden som innebär att jämförelsetal inte kommer att ändras. Koncernen kommer att redovisa nya tillgångar och skulder för dess operationella leasing av anläggningar och maskineri. Under IAS 17 har koncernen redovisat finansiell leasing på balansräkningen som tillgångar och skulder som kommer att föras över som sådana till ingående balans 1 januari 2019. Utifrån koncernens bedömning kommer antagandet av IFRS 16 få avsevärda konsekvenser för balansräkningen. Den beräknade effekten är på cirka 11,1 miljoner euro på grund av redovisning av nya tillgångar och skulder. IFRS 16 kommer också att förändra utgifternas karaktär, eftersom en avskrivningsavgift för nyttjanderätten för tillgångar och räntekostnader på leasingskulder kommer att redovisas istället för leasingkostnader. Koncernen kommer att tillämpa undantag för både kortfristiga leasingavtal och leasingavtal med lågt värde. 

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments (i kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare).  

Tolkningen ger klarhet vid redovisning av inkomstskatthantering som ännu inte har accepterats av skattemyndigheterna. Nyckeltestet är huruvida skattemyndigheten kommer att acceptera den skattehantering som företaget valt. När detta beaktas antas att skattemyndigheterna kommer att ha fullständig kunskap om all relevant information vid bedömningen av en föreslagen skattehantering. Koncernen förväntar sig att konsekvenserna av denna tolkning kommer att vara begränsade. 

Andra publicerade nya och ändrade standarder förväntas inte ha någon effekt på koncernens konsoliderade bokslut. 

Rörelsevinst (EBIT) 

Rörelsevinst består av intäkter och andra rörelseinkomster minus kostnader för material och tjänster, personalförmånskostnader och andra rörelsekostnader samt avskrivningar, amorteringar och nedskrivningar. Valutakursdifferenser som medföljer rörelsekapitalobjekt ingår i rörelsevinsten. 

Finansiering 

Den 16 april 2018 ansökte Delete Group Oyj om att företagets säkerställda seniora obligationer med ett nominellt värde på 85 miljoner euro skall tas upp till handel på Helsingfors Börs. Offentlig handel med obligationerna inleddes den 19 april 2018 med handelssymbolen ”DELJVAIH21”. Intäkterna från obligationerna har använts för återbetalning av koncernens befintliga skulder och för allmänna koncernrelaterade ändamål. 

Den 9 maj ökade Delete Group Oyj de superseniora bekräftade kreditlimiterna (SSRCF) från 20,0 miljoner euro till 25,0 miljoner euro. Krediten används för allmänna företagsändamål, bland annat tillväxtförvärv. 

SEGMENTRAPPORT 

Koncernen började tillämpa IFRS 8 Operating Segments-standarden för den period som började 1 januari 2018. 

Gruppen har tre rapporterande segment – Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster – som är koncernens affärsområden. Rapporteringssegmenten har sammanställts ur koncernens fem rörelsesegment: Rörelsesegmenten för industriella rengöringstjänster i Finland och Sverige samt rörelsesegmenten för rivningstjänster i Finland och Sverige har kombinerats som rapporterbara segment eftersom de anses vara likartade och har liknande ekonomiska egenskaper. 

Segmentet Industriell rengöring består av ett omfattande utbud av industriella tjänster samt fastighetsservice, såsom högtryckssugnings- och blåsningstjänster, industriell avstängning och underhåll, exponeringssugning av avlopp och brunnstömning, industriell rengöring, sprängrengöringstjänster samt tvättning och rengöring av fasader. 

Segmentet Rivningstjänster omfattar mycket komplexa rivningsprojekt, renoveringsrivning inuti byggnader, avlägsnande av asbest och andra farliga ämne såväl som vattenbilning och vattenskärning. 

Segmentet Återvinningstjänster tillhandahåller tjänster som återvinning och avfallshantering, mottagning av spillolja, stora öppna avfallscontainrar och krossad betong i och runt Helsingfors och i Tammerforsregionen. 

Segmentinformationen bygger på de IFRS-redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen och överensstämmer med koncernens internredovisning. 

Rörelsevinst (EBIT) är måttet på vinst eller förlust för det rapporterande segmentet som regelbundet granskas av styrelsen i syfte att utvärdera segmentets resultat och fatta beslut om vilka resurser som ska göras tillgängliga. Vissa tillgångar och skulder presenteras inte eftersom dessa inte regelbundet övervakas av styrelsen. 

Administrationskostnaderna tilldelas inte segmenten utan redovisas separat. Alla transaktioner mellan segment bygger på marknadspriser. Ingen enskild kund står för 10 procent eller mer av koncernens intäkter. 

UPPDELNING AV INTÄKTER 

 

RÖRELSEFÖRVÄRV                                                                       

                                                                                                              

Delete Group förvärvade följande företag under 2018:                                                                                                      

 •  Karhupurku Oy (31 maj 2018) 
 •  Waterjet Entreprenad Karlstad AB (28 juni 2018) 
 •  Waterjet Entreprenad I Oslo AS (28 juni 2018) 
 •  Waterjet Entreprenad i Stockholm AB (28 september 2018) 
 •  W-Tech Entreprenad AB (28 september 2018) 

                                                                                                              

Förvärvet av Karhupurku Oy introducerar ett nytt och starkt affärsområde med tillväxtpotential för Delete inom rivningstjänster i samband med demontering av hissar.            

Waterjet Entreprenad Karlstad AB betjänar kunder med industriella rengöringstjänster i Karlstadsområdet vilket ger Delete ny geografisk räckvidd. 

Waterjet Entreprenad i Stockholm AB och W-Tech Entreprenad AB specialiserar sig på infrastrukturtjänster, inklusive underhåll av broar, garage, tunnlar och parkeringar. Företagens kunder befinner sig huvudsakligen i bygg- och infrastruktursektorerna. 

Om förvärven hade ägt rum 1 januari 2018 skulle koncernens omsättning uppgått till 204,9 miljoner euro och den konsoliderade vinsten för räkenskapsåret till 0,8 miljoner euro. 

Följande information om förvärv tillgängliggörs i sammanställd form eftersom värdena är obetydliga individuellt.                                                                                          

                                                                                                              

Tillgångar som förvärvats under räkenskapsåret 2018 och påtagna skulder vid förvärsdatumet var följande:                                                                                              

                                                                                                              

                         

                                                                                                              

Förvärven resulterade i goodwill som totalt uppgår till 2 145 tusen euro, baserat på förväntade synergier med de förvärvade bolagen. 

Ledningen förväntar sig att synergier kommer att uppstå i form av ökad kapacitet, stärkta personalresurser och förbättrad kompetens, samt en ökad marknadsandel inom rivnings- och rengöringstjänster. 

Förvärvsrelaterade kostnader på 121 tusen euro har redovisats inom andra rörelsekostnader. 

FÖRÄNDRINGAR I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

FÖRÄNDRINGAR I MATERIELLA TILLGÅNGAR 

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN 

Inga betydande händelser efter rapporteringsperioden rapporteras. 

Delete Group Oyj 

Styrelsen 

MER INFORMATION 

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj 

E-post: ville.mannola@delete.fi 

Tel: +358 400 357 767  

Tommi Kajasoja, CEO på Delete Group Oyj 

E-post: tommi.kajasoja@delete.fi 

Avtala tid med Helena Karioja, tel: +358 40 662 7373  

www.delete.fi 

KORTFATTAT OM DELETE GROUP 

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. 

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige. 

Release