STARKT ANDRA KVARTAL, FORTSATT ÅTERHÄMTNING FÖR RIVNINGSTJÄNSTER

Börsmeddelande 31 augusti 2018, klockan 12:45 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ

Delårsrapport januari-juni 2018 (IFRS, IAS 34, oreviderad)

STARKT ANDRA KVARTAL, FORTSATT ÅTERHÄMTNING FÖR RIVNINGSTJÄNSTER

HÖJDPUNKTERNA I APRIL-JUNI 2018 (LAGSTADGADE) 

 • Omsättningen ökade med 19 % till 52,4 miljoner euro (Q2 2017: 43,9)
 • EBITDA ökade med 6,9 miljoner euro till 7,5 miljoner euro (0,7)
 • EBIT ökade med 6,5 miljoner euro till 5,1 miljoner euro (-1,4)
 • Nettoskuldsättningen ökade med 24 % till 104,7 (84,4) miljoner euro
 • Det operativa kassaflödet minskade med -0,4 miljoner euro till -0,3 (0,1) miljoner euro
 • Två strategiska förvärv genomfördes under det andra kvartalet: hissrivningsföretaget Karhupurku Oy i Finland och industrisaneringsföretaget Waterjet Entreprenad Karlstad AB i Sverige

HÖJDPUNKTERNA I JANUARI-JUNI 2018 (LAGSTADGADE) 

 • Omsättningen ökade med 13 % till 89,2 (79,0) miljoner euro
 • EBITDA ökade med 5,9 miljoner euro till 7,3 miljoner euro (1,4)
 • EBIT ökade med 5,2 miljoner euro till 2,4 miljoner euro (-2,8)
 • Det operativa kassaflödet ökade med 3,3 miljoner euro till 0,2 (-3,1) miljoner euro

NYCKELTAL 

LAGSTADGADE 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12/2017
Omsättning, MEUR 52,4 43,9 19,3 % 89,2 79,0 12,9 % 177,3
EBITDA, MEUR 7,5 0,7 1 035,4 % 7,3 1,4 420,1 % 14,8
Justerat EBITDA, MEUR 7,7 1,2 545,3 % 8,0 2,2 267,6 % 16,1
Justerat EBITDA, % av omsättning 14,7 % 2,7 % 12,0 %-enh. 9,0 % 2,8 % 6,2 %-enh. 9,1 %
EBIT, MEUR 5,1 -1,4 452,6 % 2,4 -2,8 185,5 % 6,7
Justerad EBIT, MEUR 5,3 -0,9 680,9 % 3,1 -2,0 256,1 % 8,0
Justerad EBIT, % av försäljningen 10,1 % -2,1 % 12,2 %-enh. 3,5 % -2,6 % 6,1 %-enh. 4,5 %
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR 2,8 -6,2 145,8 % -2,6 -9,1    70,9 % -2,8
Operativt kassaflöde, MEUR -0,3 0,1 -307,6 % 0,2 -3,1 107,7 % 5,7
Nettoskuldsättning, MEUR 104,7 84,8 23,5 % 104,7 84,8 23,5 % 90,0

 

Jämförbara finanser1) 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12/2017
Omsättning, MEUR 53,2 49,6 7,1 % 90,4 90,3 0,0 % 202,6
Justerat2) EBITDA, MEUR 7,8 2,2 249,4 % 8,0 3,7 113,7 % 21,1
Justerat EBITDA, % av omsättning 14,6 % 4,5 % 10,2 %-enh. 8,9 % 4,1 % 4,7 %-enh. 10,4 %
Justerad EBIT, MEUR 5,3 -0,1 4 993,8 % 3,1 -0,9 437,6 % 11,9
Justerad EBIT, % av försäljningen 10,0 % -0,2 % 10,3 %-enh. 3,4 % -1,0 % 4,5 %-enh. 5,9 %
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR 2,9 -5,7 150,2 % -2,7 -8,4 68,2 % 0,1

1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret.

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader.

 PROGNOS FÖR 2018 (OFÖRÄNDRAD)

Industriell rengöring och Återvinningstjänster förväntas visa fortsatt goda resultat och återhämtningen för Rivningstjänster väntas fortsätta under 2018. Delete Groups lönsamhet förväntas förbättras under 2018.

TOMMI KAJASOJA, CEO PÅ DELETE GROUP:

”Under det andra kvartalet låg koncernens resultat på en bra nivå jämfört med föregående år. Efter en långsam start på grund av den långa vintern ökade efterfrågan på industrirengöringstjänster. Den största förbättringen av rörelsevinst kom emellertid från Rivningstjänster där återhämtningen efter ett utmanande föregående år fortsatte.

Omsättningen och lönsamheten inom Industriell rengöring låg på en bra nivå under andra kvartalet och växte jämfört med föregående år. Lönsamheten under det andra kvartalet påverkades i viss mån negativt av utmaningar kring arbetskraftens produktivitet eftersom efterfrågan och arbetsbelastningen var ojämnt fördelad mellan de olika regionerna. Vi har redan vidtagit åtgärder för att omlokalisera vissa av våra resurser inom Industriell rengöring för att uppnå bättre balans och förbättrat resursutnyttjande framöver.

Andra kvartalet 2018 gick som förväntat för Rivningstjänster, med förbättrad lönsamhet trots att avsaknaden av betydande projekt i Sverige fortsatte att minska den konsoliderade försäljningsvolymen. De åtgärder som har vidtagits sedan 2017 för att stärka kapaciteten för projekthantering och kontrollerna i Sverige i synnerhet har haft gynnsam effekt på Rivningstjänsters lönsamhet under de senaste kvartalen. I dag och framöver kommer Rivningstjänsters förbättringsprogram att framhäva vikten av ett kraftfullare försäljningsarbete och nordiskt samarbete för att uppnå omsättningsmålen.

Omsättningen och lönsamheten inom Återvinningstjänster växte från ifjol trots negativa effekter av en fortsatt låg efterfrågan på återvunnet bränsle (REF) som orsakat ökade process- och styrkostnader.

Vi gjorde ett viktigt strategiskt förvärv i Sverige i juni i och med köpet av Waterjet Entreprenad Karlstad AB, som betjänar kunder inom industriell rengöring i Karlstadsområdet och ger Delete ny geografisk räckvidd. Waterjet-förvärvet kommer också att ge oss möjlighet att stärka närvaron i den sydvästra delen av Sverige och skapa synergier med vår befintliga verksamhet i Göteborg och Sölvesborg. Vi förvärvade även i maj ett litet men strategiskt viktigt företag, Karhupurku Oy (Finland). I och med förvärvet utökar vi vår tjänsteportfölj med hissrivning och verksamheten kommer att utvidgas gradvis under kommande kvartal med start i Finland.

Vårt strategigenomförande fortlöper också framgångsrikt. Vi har fortsatt att vidta åtgärder för att säkerställa en stark och lönsam tillväxt, både organiskt och genom tilläggsförvärv. Delete Group kommer att fortsätta investera för tillväxt och effektivitet inom alla tre affärsområden och dra nytta av synergier mellan verksamheterna i Finland och Sverige.”

DRIFTSMILJÖN

Industriell rengöring

Den grundläggande efterfrågan på industriella rengöringstjänster är fortsatt stabil och efterfrågan från industrin förväntas ligga kvar på en liknande nivå som under 2017. Marknaden utvecklas fortsatt i allt högre grad mot mer komplexa projekt som ställer höga krav på leverantörer i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, vilket är en fördel för stora professionella aktörer.

Rivningstjänster

Den finska och svenska byggmarknaden fortsätter att utgöra en gynnsam miljö för Rivningstjänster. Det åldrande byggnadsbeståndet i de båda länderna ger också möjlighet till ytterligare efterfrågan på renoveringstjänster, i fall där byggnader från 1960-tal och tidigt 1970-tal nu renoveras. Fastigheter inom offentlig sektor, i synnerhet kommunala fastigheter som sjukhus och skolor, kräver renovering eller till och med rivning. Antalet nya bygglov har förvisso minskat, men den övergripande byggmarknadens efterfrågan på rivningstjänster ligger på en fortsatt hög nivå.

Återvinningstjänster

En ökad miljömedvetenhet har drivit på förbättringar och nya regelverk inom segmentet för återvinning, exempelvis EU:s återvinningsmål på 70 % innan 2020 och förbudet att använda rivningsavfall som markfyllnad. Regelverken fortsätter att utvecklas både genom EU:s åtgärdsplan för den cirkulära ekonomin och genom nationell lagstiftning, men det finns också en allmänt ökande insikt om hållbarhetsbehovet. Det skapar en fortsatt ökande efterfrågan på återvinningstjänster.

OMSÄTTNING (lagstadgad)

Under det andra kvartalet var Delete Groups lagstadgade omsättning 52,4 (43,9) miljoner euro, en ökning på 19 % jämfört med föregående år med alla segment bidragande.

Koncernens lagstadgade omsättning inom Industriell rengöring låg på 25,4 (19,5) miljoner euro, en ökning med 30 %, som drivits av förvärvad tillväxt i Finland. Den lagstadgade omsättningen för Återvinningstjänster ökade med 15 % till totalt 6,2 (5,4) miljoner euro, Detta uppnåddes genom organisk tillväxt som understöddes av väsentliga investeringar inom kapacitet och bearbetningseffektivitet. Den lagstadgade omsättningen för Rivningstjänster låg på 21,5 (19,6) miljoner euro, vilket innebar en tillväxt på 10 % som möjliggjordes av den gradvisa återhämtningen i Sverige och den aktiva marknaden i Finland.

Koncernens lagstadgade omsättning under januari–juni uppgick till 89,2 (79,0) miljoner euro, vilket utgör en ökning på 13 %. De stagnerande volymerna inom Rivningstjänster lindrades av de utmärkta resultaten inom Industriell rengöring (+30 %) och Återvinningstjänster (+12 %).

OMSÄTTNING PER SEGMENT (lagstadgad)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring 25,4 19,5 29,9 % 40,1 30,9 29,7 % 70,9
Rivningstjänster 21,5 19,6 9,6 % 39,3 39,6 -0,8 % 86,5
Återvinningstjänster 6,2 5,4 14,6 % 11,2 9,9 12,4 % 22,8
Elimineringar -0,7 -0,6 -8,2 % -1,4 -1,5 2,2 % -2,9
Koncernen totalt 52,4 43,9 19,3 % 89,2 79,0 12,9 % 177,3

OMSÄTTNING PER SEGMENT (jämförbara finanser)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring 26,0 24,6 5,9 % 41,1 39,8 3,3 % 93,7
Rivningstjänster 21,6 20,5 5,5 % 39,5 42,9 -7,8 % 90,2
Återvinningstjänster 6,2 5,4 14,6 % 11,2 9,9 12,4 % 22,8
Elimineringar -0,7 -0,8 18,3 % -1,4 -2,3 37,2 % -4,1
Koncernen totalt 53,2 49,7 7,1 % 90,4 90,3 0,0 % 202,6

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för omsättningen 2017 har ändrats i enlighet med detta.

Från och med början av 2018 har Delete Group börjat tillämpa IFRS 15. Under övergångsperioden har Delete Group valt att använda den modifierade retrospektiva metoden, vilket innebär att jämförelsetal inte har ändrats. Effekten på koncernen uppstår från ändringen av intäktsföring för metallskrot som tidigare redovisades inom aktuellt byggavtal men i enlighet med IFRS 15 identifieras som ett separat avtal och redovisas när kontrollen överförs. Effekten bedöms vara relativt liten. Under det andra kvartalet 2018 skulle Delete Groups omsättning, enligt den inaktuella standarden IAS 11, ha varit 2,1 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. För perioden januari-juni 2018 skulle omsättningen ha varit 3,5 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. År 2017 skulle IFRS 15 inte ha haft någon inverkan på siffrorna som rapporterades under det första eller andra kvartalet. Den skulle dock ha haft en beräknad inverkan på 1,3 miljoner euro för året i helhet, på grund av lägre än rapporterade försäljningssiffror, men helt utan inverkan på EBITDA.

EKONOMISKT RESULTAT (lagstadgat)

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA under det andra kvartalet 2018 ökade med 6,5 miljoner euro från föregående år till 7,7 (1,2) miljoner euro, tack vare återhämtningen inom Rivningstjänster. Ojusterat EBITDA på 7,5 (0,7) miljoner euro ökade med 6,3 miljoner euro.

Under det andra kvartalet var den icke justerade lagstadgade EBITDA-% för Industriell rengöring 19 % (19 %) och låg kvar på föregående års nivå. Icke justerad lagstadgad EBITDA-% för Rivningstjänster ökade till 15 % (-10%) tack vare förbättrade projektkontroller. Icke justerad lagstadgad EBITDA-% för Återvinningstjänster ökade till 24 % (23 %), trots de ökade bearbetningskostnaderna för återvunnet bränsle som orsakades av låg efterfrågan.

Koncernens justerade lagstadgade EBITDA för januari–juni 2018 uppgick till 8,0 (2,2) miljoner euro. Även om alla segment bättrat jämfört med föregående år är den huvudsakliga orsaken återhämtningen inom Rivningstjänster jämfört med det svaga andra kvartalet 2017.

Finansnettot uppgick till -2,0 (-4,7) miljoner euro under det andra kvartalet. Minskningen berodde huvudsakligen på ej återkommande refinansieringskostnader under 2017. Vinsten före skatt uppgick till 3,1 (-6,2) miljoner euro. Inkomstskatterna uppgick till -0,3 (0,0) miljoner euro. Nettoresultatet (lagstadgat) for rapportperioden uppgick till 2,8 (-6,2) miljoner euro.

EBIT PER SEGMENT (lagstadgat)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring  3,8  2,9 30,6 %  2,3  2,7 -13,2 %  10,2
Rivningstjänster  2,3 -2,8 183,3 %  2,6 -2,6 198,6 %  0,9
Återvinningstjänster  1,2  1,0 15,8 %  1,9  1,7 10,7 %  4,3
Administration -2,2 -2,6 16,4 % -4,4 -4,5 3,7 % -8,8
Koncernen totalt 5,1 -1,4 452,6 % 2,4 -2,8 185,5 % 6,7

EBITDA PER SEGMENT (lagstadgat)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring 4,8 3,7 27,9 % 4,6 4,5 1,2 % 13,7
Rivningstjänster 3,3 -2,0 268,2 % 4,7 -1,0 572,7 % 4,3
Återvinningstjänster 1,5 1,3 16,2 % 2,4 2,1 11,4 % 5,3
Administration -2,0 -2,4 13,6 % -4,4 -4,3 -2,6 % -8,5
Koncernen totalt 7,5 0,7 1 035,4 % 7,3 1,4 420,1 % 14,8

EBIT PER SEGMENT (jämförbara finanser)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring  3,8  3,6 5,6 %  2,3  3,6 -36,9 %  13,9
Rivningstjänster  2,3 -2,7 187,4 %  2,6 -2,4 206,4 %  1,2
Återvinningstjänster  1,2  1,0 15,8 %  1,9  1,7 10,7 %  4,3
Administration -2,2 -2,6 16,4 %         -4,4 -4,5 3,7 % -8,8
Koncernen totalt 5,1 -0,6 899,3 % 2,4 -1,7 238,1 % 10,6

EBITDA PER SEGMENT (jämförbara finanser)

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12 2017
Industriell rengöring 4,8 4,7 3,1 % 4,6 5,9 -22,9 % 18,4
Rivningstjänster 3,3 -1,9 279,0 % 4,7 -0,8 685,9 % 4,6
Återvinningstjänster 1,5 1,3 16,2 % 2,4 2,1 11,4 % 5,3
Administration -2,0 -2,4 13,6 %         -4,4 -4,3 -2,6 % -8,5
Koncernen totalt 7,6 1,7 348,0 % 7,3 3,0 144,8 % 19,7

Skadetjänster och brandstoppstjänster har under 2018 flyttats från Industriell rengöring till Rivningstjänster. Jämförelsetal för EBITDA 2017 har ändrats i enlighet med detta.

FINANSIERING OCH DET FINANSIELLA LÄGET

Under det andra kvartalet var det operativa kassaflödet -0,3 (0,1) miljoner euro på grund av ökat nettorörelsekapital. Särskilt kundfordringar växte i takt med försäljningstillväxten.

Delete Groups likvida medel låg i slutet på juni 2018 på 4,1 (2,9) miljoner euro. Koncernen har dessutom outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 4,0 miljoner euro, som får användas för allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringar i anläggningstillgångar. Koncernens räntebärande skuld uppgick till 108,9 (87,9) miljoner euro och bestod huvudsakligen av en säkrad obligation på 85,0 miljoner euro och 20,0 miljoner euro i utnyttjade bekräftade lånekrediter. Den bekräftade kreditfacilitetens kvartalsvisa nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA uppnåddes i slutet av juni.

I slutet av juni uppgick koncernens nettoskuld 3) till 104,7 (84,8) miljoner euro. Ökningen berodde huvudsakligen på utnyttjande av den bekräftade kreditfaciliteten för finansiering av företagsköp.

Totalt uppgick balansomslutningen vid slutet av juni 2018 till 213,9 (186,9) miljoner euro. Materiella anläggningstillgångar uppgick till totalt 44,9 (37,3) miljoner euro. Soliditeten 5) låg på 32,0 % (35,1 %).

Allokeringen av köpeskillingen för förvärvet av Waterjet Entreprenad Karlstad AB i juni kommer att slutföras baserat på det verifierade förvärvsbokslutet som genomförs under tredje kvartalet. Värdet för förvärvade tillgångar och skulder är således preliminärt i slutet av juni.

 

Nyckeltal 4–6/2018 4–6/2017 Förändring 1–6/2018 1–6/2017 Förändring 1–12/2017
Avkastning på eget kapital, % 4,2 % -9,0 % 13,3 %-enh. -3,8 % -13,0 % 2,8 %-enh. -3,9 %
Nettoskuldsättning, MEUR 104,7 84,8 23,5 % 104,7 84,8 23,5 % 90,0
Soliditet 32,0 % 35,1 % -3,1 punkter 32,0 % 35,1 % -3,1 punkter 33,1 %

INVESTERINGAR OCH FÖRETAGSTRANSAKTIONER

Investeringar i immateriella och materiella tillgångar för april–juni 2018 uppgick till 1,8 (1,5) miljoner euro. Inklusive tillgångsförvärv uppgick investeringarna under det andra kvartalet till 1,8 (4,2) miljoner euro. I januari–juni uppgick investeringarna till 3,9 (5,2) miljoner euro, inklusive betydande investeringar i återvinningsanläggningen i Rusko. Investeringar i aktier i de företag som förvärvats under det andra kvartalet uppgick till 9,3 (0,4) miljoner euro, inklusive två nya förvärv och en slutgiltig uppgörelse för företag som förvärvades i december 2017.

Under det andra kvartalet förvärvade Delete Group 100 % av aktierna i två nya företag, för att ytterligare stärka Deletes position som ledande nordisk leverantör av miljötjänster:

 1. Ett industrisaneringsföretag i Sverige, Waterjet Entreprenad Karlstad AB. Säljare var European Hydro Demolition AB. År 2017 uppgick det förvärvade företagets omsättning till 2,2 miljoner euro. Parterna har kommit överens om att inte avslöja förvärvspriset.

 

 1. Ett hissrivningsföretag i Finland, Karhupurku Oy. Säljare var Pasi Lempinen och Janne Levola. År 2017 uppgick det förvärvade företagets försäljning till 0,6 miljoner euro. Parterna har kommit överens om att inte avslöja förvärvspriset.

UTGIFTER FÖR F&U

Utgifter för F&U var obetydliga under det andra kvartalet av 2018 och var kopplade till viss utveckling av processer och verktyg.

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN

Delete Group Oyjs styrelse tillkännagav den 16 augusti 2018 att den beslutat att initiera en strategisk utvärdering av möjligheterna att stödja företagets framtida tillväxt. Ett av alternativen är att notera företagets aktier på Nasdaq Helsinki Ltd. Resultatet av utvärderingen samt genomförande och tidpunkt för en eventuell notering kommer att tillkännages när utvärderingen har genomförts. Carnegie Investment Bank och Danske Bank har fått uppdraget att assistera i utvärderingen.

BETYDANDE RISKER OCH RISKHANTERING

Delete Group bedriver årligen ett omfattande analys- och utvärderingsarbete, och våra riskhanteringsåtgärder är därmed alltid uppdaterade, granskade och godkända av styrelsen.

Riskerna delas upp i strategiska, operativa och finansiella.

Operativa risker rör huvudsakligen projektgenomförande och integration av förvärvade verksamheter, både kvalitetsmässigt och finansiellt. Det interna kontrollsystemet utvecklas ständigt för att förbättra vår förmåga till förebyggande åtgärder.

De finansiella riskerna har huvudsakligen att göra med räntor, krediter och likviditet.

Andra osäkerheter gäller marknaden, liksom hur väl koncernen implementerar sin tillväxtstrategi och relaterade företagsförvärv, samt integrationen av de förvärvade företagen, personal och rekryteringar.

Koncernen intygar att inga relevanta förändringar som påverkar verksamheten, med tanke på riskerna som beskrivs ovan, har inträffat under andra kvartalet 2018.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Delete Group Oyj (tidigare Ax DEL1 Oy) ändrade namn och bolagsform till ett publikt bolag, ändrade bolagsordningen och ökade aktiekapitalet från 2 500 euro till 80 000 euro den 12 mars 2018. Antalet registrerade aktier är 10 858 595 P-aktier och 3 089 649 C-aktier. Alla aktier ger en röst var. Koncernen ägs av Ax DEL Oy (85 % av aktierna) samt en grupp med nyckelpersonal och andra minoritetsinvesterare (15 %). Koncernen innehar inga egna aktier.

BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS IKRAFTVARANDE FULLMAKTER

Bolagsstämman för Delete Group Oyj, som hölls 21 mars 2018, antog bokslutet och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas för år 2017.

Bolagsstämman beslutade att på nytt utse styrelsemedlemmarna: Åsa Söderström Winberg (ordf.), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho och Holger Hansen.

Revisionssamfundet KPMG Oy Ab utsågs till företagets revisor och den auktoriserade revisorn Teemu Suoniemi agerar som huvudansvarig revisor.

Styrelseordföranden betalas 40 000 euro och styrelsemedlemmarna 22 000 euro som ersättning för 2018. De utsedda ledamöterna till revisionskommittén och projektkommittén kommer att erläggas 4 000 euro som extraersättning och de utsedda medlemmarna till ersättningskommittén 2 000 euro. Axcel Managements Vilhelm Sundström får ingen ersättning. Det slogs fast att ersättningen till revisorn ska betalas i enlighet med revisorns rimliga faktura.

GRUNDERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV DELÅRSRAPPORTEN

Denna delårsrapport har sammanställts i enlighet med IAS 34-standarden. Samma redovisningsstandarder har använts i bokslutet.

Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i dessa delårsrapporter är oreviderad.

EKONOMISK KALENDER 2018

Delete Group kommer att publicera delårsrapporten för 2018 års tredje kvartal senast den 7 november, och bokslutskommunikén för 2018 senast den 28 februari 2019.

ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM ANVÄNDS I RAPPORTERINGEN

Delete Group Oyj har antagit Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om alternativa nyckeltal. Utöver de IFRS-baserade nyckeltalen publicerar företaget vissa andra allmänt använda nyckeltal som i regel kan härledas från resultaträkningen och balansräkningen. Uträkningen av dessa siffror presenteras nedan. Det är företagets uppfattning att dessa nyckeltal kompletterar resultaträkningen och balansräkningen. Därmed ges en bättre bild av företagets ekonomiska resultat och ställning.

 

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 1–12 2017
EBIT 5,1 -1,4 2,4 -2,8 6,7
Justeringar 0,2 0,5 0,8 0,8 1,4
Justerad EBIT 5,3 -0,9 3,1 -2,0 8,0

 

MEUR 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 1–12 2017
EBITDA 7,5 0,7 7,3 1,4 14,8
Justeringar 0,2 0,5 0,8 0,8 1,4
Justerat EBITDA 7,7 1,2 8,0 2,2 16,1

 FORMLER

 1) Definition av jämförbara finanser: förvärvade (avyttrade) verksamheters rapporterade resultat tillagda (borttagna) för den nuvarande perioden och jämförelseperioden i ett jämförbart format, som om transaktionen ägt rum i början av verksamhetsåret.

2) Justeringsdefinition: justeringar är betydande poster utanför den reguljära verksamheten som påverkar jämförbarheten, t.ex. utgifter relaterade till förvärv, utgifter relaterade till omstrukturering av affärsverksamheten samt andra betydande särskilda kostnader.

3) Nettoskuld= likvida medel – räntebärande skulder, finansiella leasingskulder och avbetalningskredit

4)  Rörelsekapital = andra kortfristiga tillgångar än likvida medel – ej nettoskuldrelaterade kortfristiga skulder

5) Soliditet = eget kapital/(tillgångar-förskott)]

6) EBITDA = rörelsevinst + avskrivnings- och amorteringskostnader

FÖRKORTAD KONSOLIDERAD DELÅRSRAPPORT

 Belopp i tusentals euro

FÖRKORTADE NOTER

Redovisningsprinciper

Denna delårsredovisning har sammanställts i enlighet med standarden IAS 34 Interim Financial Reporting. Samma redovisningsstandarder har använts i 2017 års redovisning förutom den nya IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer samt IFRS 9 Financial Instruments. Koncernen började tillämpa IFRS 8 Operating Segments-standarden för den period som började 1 januari 2018

Delete Group Oyj uppfyller kraven om halvårsrapportering i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag. Koncernen offentliggör även delårsrapporter för årets första tre och nio månader, där viktig information om företagets ekonomiska situation och utveckling presenteras. Den ekonomiska information som presenteras i dessa delårsrapporter är oreviderad.

Intäktsredovisning i enlighet med IFRS 15

Delete Group tillhandahåller tjänster inom rivning, industrirengöring och återvinning. Vanligtvis omfattar ett avtal en prestationsförpliktelse.

Vissa avtal omfattar garanti som anses vara en vanlig garanti som inte utgör en separat prestationsförpliktelse. Omsättningen mäts med det ersättningsbelopp som koncernen förväntar sig att ha rätt till i utbyte mot leverans av varor eller tjänster till en kund. Transaktionspriser exkluderar belopp som tas emot för tredje parts räkning.

De flesta avtalen är av tjänstetyp, varvid omsättningen redovisas efterhand som kunden samtidigt tar emot och konsumerar den nytta som koncernen tillhandahåller.

Försäljningen av metallskrot som koncernen får tillgång till i rivningsprojekt uppfyller inga omsättningskriterier för redovisning efterhand och redovisas när kontrollen övergår till kunden.

Koncernen mäter framstegen i rivningsprojekt med hjälp av den kostnadsbaserade-metoden. I korta projekt redovisas omsättningen efter att arbetet avslutats.

Från och med början av 2018 har Delete Group börjat tillämpa IFRS 15. Under övergångsperioden har Delete Group valt att använda den modifierade retrospektiva metoden, vilket innebär att jämförelsetal inte har ändrats. Effekten på koncernen uppstår från ändringen av intäktsföring för metallskrot som tidigare redovisades inom aktuellt byggavtal men i enlighet med IFRS 15 identifieras som ett separat avtal och redovisas när kontrollen överförs. Effekten bedöms vara relativt liten. Under det andra kvartalet 2018 skulle Delete Groups omsättning, enligt den inaktuella standarden IAS 11, ha varit 2,1 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. För perioden januari-juni 2018 skulle omsättningen ha varit 3,5 miljoner euro högre utan inverkan på EBITDA. År 2017 skulle IFRS 15 inte ha haft någon inverkan på siffrorna som rapporterades under det första eller andra kvartalet. Den skulle dock ha haft en beräknad inverkan på 1,3 miljoner euro för året i helhet, på grund av lägre än rapporterade försäljningssiffror, men helt utan inverkan på EBITDA.

IFRS 9 Financial Instruments

Standarden innehåller reviderad vägledning kring klassificering och mätning av finansiella instrument, inklusive en ny modell med förväntade kreditförluster för beräkning av nedskrivningar av finansiella tillgångar samt de nya allmänna säkringsredovisningskraven. Koncernens redovisningsmodell för kreditförluster har reviderats för att uppfylla de nya kraven. Förväntade kreditförluster redovisas nu utifrån en förenklad strategi med vilken kreditförluster redovisas baserat på historisk information och justeras för förväntningarna på framtiden.

Delete Group har antagit IFRS 9 Financial Instruments-standarden från och med 1 januari 2018. I enlighet med övergångsbestämmelserna har jämförelsetal inte ändrats. Konsekvenserna av IFRS 9 har varit obetydliga.

IFRS 16 Leases

Delete Group har inlett analysen av konsekvenser vid antagandet av IFRS 16 Leases-standarden den 1 januari 2019. Delete förväntar sig avsevärda effekter på leasade anläggnings- och maskinparkstillgångar. De totala lägsta betalningarna för ej uppsägbara operativa leasingavtal uppgick till 10,2 miljoner euro i slutet av 2017. Det belopp som ska redovisas som leasingskuld i enlighet med IFRS 16 kan emellertid skilja sig från de angivna lägsta leasingbetalningarna på grund av avtalsändringar, olika leasingkoncept och lättnader som ska tillämpas när den nya standarden antas.

Rörelsevinst (EBIT)

Rörelsevinst (EBIT) består av försäljning och andra inkomster minus kostnader för material och tjänster, personalkostnader och andra rörelsekostnader samt avskrivningar, amorteringar och nedskrivningar. Valutakursdifferenser som medföljer rörelsekapitalobjekt ingår i rörelsevinsten.

Ekonomi

Den 16 april 2018 ansökte Delete Group Oyj om att företagets säkerställda seniora obligationer med ett nominellt värde på 85 miljoner euro skall tas upp till handel på Helsingfors Börs. Offentlig handel med obligationerna inleddes den 19 april 2018 med handelssymbolen ”DELJVAIH21”. Intäkterna från obligationerna har använts för återbetalning av koncernens befintliga skulder och för allmänna koncernrelaterade ändamål.

Den 9 maj ökade Delete Group Oyj de superseniora bekräftade kreditlimiterna (SSRCF) från 20,0 miljoner euro till 25,0 miljoner euro. Krediten används för allmänna företagsändamål, bland annat tillväxtförvärv.

SEGMENTRAPPORT

Koncernen började tillämpa IFRS 8 Operating Segments-standarden för den period som började 1 januari 2018. Koncernen har tre rapporterande segment – Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster – som är koncernens affärsområden.  Dessa rapporterande segment är också koncernens verksamhetssegment.

Verksamheten inom Industriell rengöring betjänar bland annat industrikunder, energibolag, skeppsvarv och byggbolag i Finland och Sverige.

Rivningstjänsteverksamheten tillhandahåller professionella rivningstjänster i Finland och Sverige och tar hand om rivningar med asbest och andra farliga substanser, brandstopp och vattenskaderenoveringar.

Delete Groups återvinningsverksamhet tar emot och bearbetar bygg- och industriavfall i Helsingfors-området och Tammerfors-regionen.

Segmentinformationen bygger på de IFRS-redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen och överensstämmer med koncernens internredovisning.

Måttet för vinst eller förlust för det rapporterande segmentet är rörelsevinsten som regelbundet granskas av koncernledningen i syfte att utvärdera segmentets resultat och fatta beslut om vilka resurser som ska göras tillgängliga.

Administrationskostnaderna tilldelas inte segmenten utan redovisas separat. Segmentens tillgångar och skulder presenteras inte eftersom dessa inte regelbundet övervakas av koncernledningen.

Alla transaktioner mellan segment bygger på marknadspriser.

INKOMSTKÄLLOR

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Delete Group förvärvade följande företag under 1–6 2018:

 • Karhupurku Oy (31 maj 2018)
 • Waterjet Entreprenad Karlstad AB (30 juni 2018)

Karhupurku Oy är specialiserat på demontering av hissar och har huvudsakligen verksamhet i sydvästra Finland.

Waterjet Entreprenad Karlstad AB är ett industrisaneringsföretag med nuvarande kunder huvudsakligen i Karlstad-regionens industri.

Om förvärven hade ägt rum 1 januari 2018 skulle koncernens omsättning januari–juni 2018 ha uppgått till 53,2 miljoner euro och rörelsevinsten hade uppgått till 5,3 miljoner euro.

Den 13 april 2018 betalades den upplupna köpeskillingen på 8,8 miljoner euro för de företag som förvärvats i december 2017 till säljarna.

Allokeringen av köpeskillingen för de företag som förvärvats i december 2017 har under 2018 fastställts och omklassificerats från goodwill till andra tillgångsgrupper.

De förvärv som genomförts 1–6 2018 resulterar i goodwill som totalt uppgår till 0,4 miljoner euro, baserat på förväntade synergier med de förvärvade bolagen. Ledningen förväntar sig att synergier kommer att uppstå i form av ökad kapacitet, stärkta personalresurser och förbättrad kompetens, samt en ökad marknadsandel inom rivnings- och rengöringstjänster.

Förvärvsrelaterade kostnader på 0,4 miljoner euro har redovisats inom andra rörelsekostnader, varav 0,3 miljoner euro rör företag som förvärvats i december 2017.

KLASSIFICERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

BETYDANDE HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN

Delete Group Oyjs styrelse tillkännagav den 16 augusti 2018 att den beslutat att initiera en strategisk utvärdering av möjligheterna att stödja företagets framtida tillväxt. Ett av alternativen är att notera företagets aktier på Nasdaq Helsinki Ltd. Resultatet av utvärderingen samt genomförande och tidpunkt för en eventuell notering kommer att tillkännages när utvärderingen har genomförts. Carnegie Investment Bank och Danske Bank har fått uppdraget att assistera i utvärderingen.

Delete Group Oyj

Styrelsen 

Delete Group Oyj Interim Financial Statements Q2 2018-sv

MER INFORMATION

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj

Tel: +358 400 357 767, e-post: ville.mannola@delete.fi

Tommi Kajasoja, CEO för Delete Group Oyj

e-post: tommi.kajasoja@delete.fi

Avtala tid med Helena Karioja, tel: +358 40 662 7373

www.delete.fi 

KORTFATTAT OM DELETE GROUP

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: Industriell rengöring, Rivningstjänster och Återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning.

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige.