VAHVA TOINEN VUOSINELJÄNNES, PURKUPALVELUJEN ELPYMINEN JATKUI

Pörssitiedote 31.8.2018, klo 12:45 EEST

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OY

Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuu 2018 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

VAHVA TOINEN VUOSINELJÄNNES, PURKUPALVELUJEN ELPYMINEN JATKUI

KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2018 (VIRALLINEN)

 • Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia 52,4 (Q2 2017: 43,9) miljoonaan euroon.
 • Käyttökate kasvoi 6,9 miljoonaa euroa 7,5 (0,7) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto kasvoi 6,5 miljoonaa euroa 5,1 (-1,4) miljoonaan euroon.
 • Nettovelka kasvoi 24 prosenttia 104,7 (84,4) miljoonaan euroon.
 • Liiketoimminan rahavirta laski -0,4 miljoonaa euroa -0,3 (0,1) miljoonaan euroon.
 • Kaksi strategista yritysostoa toisella vuosineljänneksellä: hissipurkuihin erikoistunut suomalainen Karhupurku Oy sekä ruotsalainen puhdistuspalveluyritys Waterjet Entrepanad Karlstad AB.

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUULTA 2018 (VIRALLINEN)

 • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 89,2 (Q2 79,0) miljoonaan euroon.
 • Käyttökate kasvoi 5,9 miljoonaa euroa 7,3 (1,4) miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto kasvoi 5,2 miljoonaa euroa 2,4 (-2,8) miljoonaan euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,3 miljoonaa euroa 0,2 (-3,1) miljoonaan euroon.

AVAINLUVUT

VIRALLINEN 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 52,4 43,9 19,3 % 89,2 79,0 12,9 % 177,3
Käyttökate (EBITDA), milj. Euroa 7,5 0,7 1 035,4 % 7,3 1,4 420,1 % 14,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,7 1,2 545,3 % 8,0 2,2 267,6 % 16,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 14,7 % 2,7 % 12,0 %-yks. 9,0 % 2,8 % 6,2 %-yks. 9,1 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,1 -1,4 452,6 % 2,4 -2,8 185,5 % 6,7
Oikaistu liikevoitto, milj. euroa 5,3 -0,9 680,9 % 3,1 -2,0 256,1 % 8,0
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 10,1 % -2,1 % 12,2 %-yks. 3,5 % -2,6 % 6,1 %-yks. 4,5 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 2,8 -6,2 145,8 % -2,6 -9,1    70,9 % -2,8
Liiketoiminan rahavirta, milj. euroa -0,3 0,1 -307,6 % 0,2 -3,1 107,7 % 5,7
Nettovelka, milj. euroa 104,7 84,8 23,5 % 104,7 84,8 23,5 % 90,0

 

Vertailukelpoiset taloustiedot 1) 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 53,2 49,6 7,1 % 90,4 90,3 0,0 % 202,6
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. Euroa 7,8 2,2 249,4 % 8,0 3,7 113,7 % 21,1
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 14,6 % 4,5 % 10,2 %-yks. 8,9 % 4,1 % 4,7 %-yks. 10,4 %
Oikaistu Liikevoitto (EBIT), milj. Euroa 5,3 -0,1 4 993,8 % 3,1 -0,9 437,6 % 11,9
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 10,0 % -0,2 % 10,3 %-yks. 3,4 % -1,0 % 4,5 %-yks. 5,9 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. Euroa 2,9 -5,7 150,2 % -2,7 -8,4 68,2 % 0,1

1) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

 VUODEN 2018 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä ja Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen jatkuvan vuonna 2018. Delete Groupin kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2018.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Konsernin tulos oli toisella vuosineljänneksellä hyvä edellisvuoteen verrattuna. Vuosi käynnistyi hitaasti pitkittyneen talven takia, mutta sen jälkeen puhdistuspalvelujen kysyntä koheni. Liikevoitto kasvoi kuitenkin eniten Purkupalvelut-liiketoiminnassa, jonka elpyminen jatkui haastavan edellisvuoden jälkeen.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla ja paranivat vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat jossain määrin haitallisesti toisen vuosineljänneksen voittoihin, sillä kysyntä ja työkuorma jakautuivat epätasaisesti eri alueiden kesken. Olemme jo ryhtyneet toimeen kohdistaaksemme uudelleen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan resursseja, jotta voimme parantaa niiden tasapainoa ja käyttöasteita tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 toinen vuosineljännes oli purkupalveluiden osalta odotettu: kannattavuus parani, vaikka Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti edelleen konsernin myyntiä. Vuonna 2017 aloitetut toimet projektinhallintaosaamisen ja valvonnan vahvistamiseksi erityisesti Ruotsissa ovat vaikuttaneet suotuisasti purkupalveluiden kannattavuuteen muutamien edellisten vuosineljännesten aikana. Nyt ja jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja voitot kasvoivat edellisvuodesta, vaikka kierrätyspolttoaineen (REF) vähäinen kysyntä heikensi edelleen voittoa kasvaneiden käsittely- ja valvontakustannusten takia.

Teimme kesäkuussa Ruotsissa tärkeän strategisen investoinnin ostamalla Entreprenad Karlstad AB:n, joka palvelee Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan asiakkaita Karlstadin alueella. Yritysosto laajentaa Deleten maantieteellistä ulottuvuutta. Waterjetin oston myötä vahvistamme asemaamme Lounais-Ruotsissa ja voimme hyödyntää synergioita nykyisten, Göteborgissa ja Sölvesborgissa sijaitsevien toimipisteiden kanssa. Lisäksi toukokuussa ostimme pienen mutta strategisesti kiinnostavan suomalaisen yrityksen, Karhupurku Oy:n. Yritysoston myötä palveluvalikoimamme kattaa nyt myös hissipurkutyöt, ja toimintaa laajennetaan ensin Suomessa asteittain tulevien vuosineljännesten aikana.

Strategiamme toteuttaminen edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joiden avulla pyrimme varmistamaan vahvan ja kannattavan kasvun sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Delete Group jatkaa kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Markkinoilla edellytetään aiempaa enemmän, että toimittajat pystyvät viemään läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Suomen ja Ruotsin rakennusmarkkinat tarjoavat edelleen suotuisan ympäristön Purkupalvelut-liiketoiminnalle. Molempien maiden vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa. Vaikka uusien rakennuslupien määrä on laskenut, rakennusmarkkinoiden purkupalvelujen kysyntä pysyy hyvällä tasolla.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen kierrätystä koskevaan sääntelyyn, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän tukee kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelujen kysynnän kasvua.

LIIKEVAIHTO (virallinen)

Delete Groupin virallinen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 52,4 (43,9) miljoonaa euroa, eli kasvua oli 19 prosenttia edellisvuodesta kaikkien segmenttien kasvaessa.

Konsernin virallinen liikevaihto oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 25,4 (19,5) miljoonaa euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 30 prosenttia Suomen yritysostojen ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 6,2 (5,4) miljoonaan euroon. Se saavutettiin orgaanisella kasvulla, jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin ja käsittelytehokkuuteen. Purkupalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto oli 21,5 (19,6) miljoonaa euroa, missä on kasvua 10 prosenttia edellisvuodesta. Kasvun syynä oli Ruotsin markkinoiden asteittainen elpyminen sekä Suomen aktiivinen markkina.

Konsernin virallinen liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 89,2 (79,0) miljoonaa euroa, eli kasvua oli 13 prosenttia. Puhdistuspalvelut (+30 %)- ja Kierrätyspalvelut (+12 %) -liiketoimintojen hyvä suoritustaso kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien tasaista tasoa.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (virallinen)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 25,4 19,5 29,9 % 40,1 30,9 29,7 % 70,9
Purkupalvelut 21,5 19,6 9,6 % 39,3 39,6 -0,8 % 86,5
Kierrätyspalvelut 6,2 5,4 14,6 % 11,2 9,9 12,4 % 22,8
Poistot -0,7 -0,6 -8,2 % -1,4 -1,5 2,2 % -2,9
Konserni yhteensä 52,4 43,9 19,3 % 89,2 79,0 12,9 % 177,3

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 26,0 24,6 5,9 % 41,1 39,8 3,3 % 93,7
Purkupalvelut 21,6 20,5 5,5 % 39,5 42,9 -7,8 % 90,2
Kierrätyspalvelut 6,2 5,4 14,6 % 11,2 9,9 12,4 % 22,8
Poistot -0,7 -0,8 18,3 % -1,4 -2,3 37,2 % -4,1
Konserni yhteensä 53,2 49,7 7,1 % 90,4 90,3 0,0 % 202,6

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

Vuoden 2018 alusta alkaen Delete Group on alkanut soveltaa IFRS 15 ‑standardia. Siirtymävaiheessa Delete Group käyttää muokattua takautuvaa menetelmää, mikä tarkoittaa sitä, että vertailulukuja ei ole oikaistu. Konserniin kohdistuva vaikutus aiheutuu siitä, että metalliromun tuoton kirjaaminen on muuttunut. Aiemmin tuloutettiin myyntinä osana projektisopimusta, johon se liittyi, ja IFRS 15 -standardin mukaan se määritetään erilliseksi sopimukseksi ja tuloutetaan, kun materiaalien hallinta on siirtynyt. Vaikutuksen uskotaan olevan suhteellisen pieni. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä entisen IAS 11 ‑standardin mukainen myynti olisi ollut 2,1 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Tammi–kesäkuussa 2018 vaikutus myyntiin olisi ollut 3,5 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Vuonna 2017 IFRS 15 ‑standardilla ei olisi ollut vaikutusta ensimmäisen tai toisen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen, mutta koko vuoden liikevaihto olisi 1,3 miljoonaa raportoitua pienempi – taas ilman vaikutusta käyttökatteeseen.

TALOUDELLINEN TULOS (virallinen)

Delete Groupin vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen oikaistu virallinen käyttökate (EBITDA) kasvoi edellisvuodesta 6,5 miljoonaa euroa 7,7 (1,2) miljoonaan euroon Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen ansiosta. Oikaisematon käyttökate nousi 6,3 miljoonaa euroa 7,5 (0,7) miljoonaan euroon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan oikaisematon virallinen suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 19 % (19 %) pysyen edellisvuoden tasolla. Purkupalvelut-liiketoiminnan oikaisematon virallinen suhteellinen käyttökate nousi projektien parantuneen valvonnan ja kasvun ansiosta 15 prosenttiin (-10 %). Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaisematon virallinen suhteellinen käyttökate nousi 24 prosenttiin (23 %) huolimatta siitä, että alhainen kysyntä nosti kierrätyspolttoaineen käsittelykustannuksia.

Konsernin oikaistu virallinen käyttökate tammi–kesäkuussa 2018 oli 8,0 (2,2) miljoonaa euroa. Vaikka kaikki liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna, selvä parantaja oli Purkupalvelut-liiketoiminta, joka elpyi vuoden 2017 heikkoon toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Toisella vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat -2,0 (-4,7) miljoonaa euroa. Lasku liittyi pääosin vuoden 2017 kertaluonteisiin jälleenrahoituskuluihin. Voitto ennen veroja oli 3,1 (-6,2) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Tilikauden virallinen nettotulos oli 2,8 (-6,2) miljoonaa euroa.

SEGMENTTIKOHTAINEN EBIT (virallinen)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut  3,8  2,9 30,6 %  2,3  2,7 -13,2 %  10,2
Purkupalvelut  2,3 -2,8 183,3 %  2,6 -2,6 198,6 %  0,9
Kierrätyspalvelut  1,2  1,0 15,8 %  1,9  1,7 10,7 %  4,3
Hallinto -2,2 -2,6 16,4 % -4,4 -4,5 3,7 % -8,8
Konserni yhteensä 5,1 -1,4 452,6 % 2,4 -2,8 185,5 % 6,7

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (virallinen)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 4,8 3,7 27,9 % 4,6 4,5 1,2 % 13,7
Purkupalvelut 3.3 -2,0 268,2 % 4,7 -1,0 572,7 % 4,3
Kierrätyspalvelut 1,5 1,3 16,2 % 2,4 2,1 11,4 % 5,3
Hallinto -2,0 -2,4 13,6 % -4,4 -4,3 -2,6 % -8,5
Konserni yhteensä 7,5 0,7 1 035,4 % 7,3 1,4 420,1 % 14,8

SEGMENTTIKOHTAINEN EBIT (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut  3,8  3,6 5,6 %  2,3  3,6 -36,9 %  13,9
Purkupalvelut  2,3 -2,7 187,4 %  2,6 -2,4 206,4 %  1,2
Kierrätyspalvelut  1,2  1,0 15,8 %  1,9  1,7 10,7 %  4,3
Hallinto -2,2 -2,6 16,4 %         -4,4 -4,5 3,7 % -8,8
Konserni yhteensä 5,1 -0,6 899,3 % 2,4 -1,7 238,1 % 10,6

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 4,8 4,7 3,1 % 4,6 5,9 -22,9 % 18,4
Purkupalvelut 3.3 -1,9 279,0 % 4,7 -0,8 685,9 % 4,6
Kierrätyspalvelut 1,5 1,3 16,2 % 2,4 2,1 11,4 % 5,3
Hallinto -2,0 -2,4 13,6 %         -4,4 -4,3 -2,6 % -8,5
Konserni yhteensä 7,6 1,7 348,0 % 7,3 3,0 144,8 % 19,7

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli toisella vuosineljänneksellä -0,3 (0,1) miljoonaa euroa kasvaneen käyttöpääoman vuoksi. Erityisesti myyntisaamiset kasvoivat liikevaihdon kasvun mukaisesti.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2018 kesäkuun lopussa 4,1 (2,9) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja 4,0 miljoonaa euroa käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 108,9 (87,9) miljoonaa euroa, joka pääosin koostui 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta ja 20,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi kesäkuun lopussa.

Konsernin nettovelka3) oli kesäkuun lopussa 104,7 (84,8) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli lähinnä luottofasiliteetin käyttö yritysostojen rahoitukseen.

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa taseen loppusumma oli 213,9 (186,9) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 44,9 (37,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste5) oli 32,0 % (35,1 %).

Kauppahinnan kohdistaminen kesäkuussa ostetulle Waterjet Entreprenad Karlstad AB:lle saatetaan päätökseen yritysostoon liittyvän vahvistetun välitilinpäätöksen mukaan kolmannella vuosineljänneksellä, minkä vuoksi ostetut varat ja velat ovat alustavia kesäkuun lopussa.

 

Avainluvut 4–6/2018 4–6/2017 Muutos 1–6/2018 1–6/2017 Muutos 1–12/2017
Oman pääoman tuotto, % 4,2 % -9,0 % 13,3 %-yks. -3,8 % -13,0 % 2,8 %-yks. -3,9 %
Nettovelka, milj. euroa 104,7 84,8 23,5 % 104,7 84,8 23,5 % 90,0
Omavaraisuusaste 32,0 % 35,1 % -3,1 %-yks. 32,0 % 35,1 % -3,1 %-yks. 33,1 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2018 huhti–kesäkuussa 1,8 (1,5) miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupat mukaan lukien investoinnit olivat toisella vuosineljänneksellä 1,8 (4,2) miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa investoinnit olivat 3,9 (5,2) miljoonaa euroa. Luku sisältää merkittävät investoinnit Ruskon jäteasemaan. Investoinnit ostettujen yritysten osakkeisiin toisella vuosineljänneksellä olivat 9,3 (0,4) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi kaksi uutta yritysostoa ja joulukuussa 2017 ostettujen yritysten lopullisen suorituksen.

Delete Group osti toisen vuosineljänneksen aikana 100 % kahden uuden yrityksen osakekannasta joiden tavoitteena on entisestään vahvistaa Deleten asemaa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalvelujen tarjoajana:

 1. Ruotsalainen puhdistuspalveluyritys Waterjet Entreprenad Karlstad AB. Myyjä oli European Hydro Demolition AB. Ostetun yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 2,2 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

 

 1. Suomalainen hissipurkuihin erikoistunut yritys Karhupurku Oy. Myyjät olivat Pasi Lempinen ja Janne Levola. Ostetun yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 0,6 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2018 toisen neljänneksen tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group Oyj:n hallitus ilmoitti 16.8.2018, että se on päättänyt käynnistää strategisen selvitystyön vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi. Yksi vaihtoehdoista on yrityksen osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsinkiin. Selvitystyön tulokset sekä mahdollisen listautumisen toteutus ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä. Carnegie Investment Bank ja Danske Bank on valtuutettu avustamaan selvitystyössä. 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konserninkasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Delete Group vahvistaa, että vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj (entinen Ax DEL1 Oy) muutti nimensä sekä yhtiömuotonsa julkiseksi osakeyhtiöksi, muutti yhtiöjärjestystä ja nosti osakepääoman 2 500 eurosta 80 000 euroon 12.3.2018. Rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 21.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017.

Varsinainen yhtiökokous päätti valita uudelleen hallitukseen seuraavat jäsenet: Åsa Söderström Winberg (puheenjohtaja), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho ja Holger Hansen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2018. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Vilhelm Sundströmille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaisesti.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA PUOLIVUOTISKATSAUSTA VARTEN

Tämä Puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitettyjä tietoja ei ole auditoitu.

TALOUSKALENTERI 2018

Delete Group julkaisee vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen arviolta 7.11. mennessä ja koko vuoden 2018 tulostiedotteen 28.2.2019 mennessä.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT SUORITUSKYVYN MITTARIT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä tunnuslukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017
Liikovoitto 5,1 -1,4 2,4 -2,8 6,7
Oikaisut 0,2 0,5 0,8 0,8 1,4
Oikaistu Liikevoitto 5,3 -0,9 3,1 -2,0 8,0

 

Milj. euroa 4–6/2018 4–6/2017 1–6/2018 1–6/2017 1–12/2017
Käyttökate 7,5 0,7 7,3 1,4 14,8
Oikaisut 0,2 0,5 0,8 0,8 1,4
Oikaistu käyttökate 7,7 1,2 8,0 2,2 16,1

 KAAVAT

 1) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = rahavarat – korolliset velat, rahoitusleasingvastuut ja osamaksuluottovastuut

4) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset lyhytaikaiset vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut)

6) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 KONSOLIDOITU LYHENNETTY OSAVUOSITILINPÄÄTÖS

 Summat ovat tuhansina euroina

 LYHENNETYT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuositilinpäätös on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuotiskatsaukset) mukaisesti. Käytössä on ollut samat laatimisperiaatteet kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä, ja lisäksi on sovellettu uutta IFRS 15 ‑standardia (Myyntituotot asiakassopimuksista) ja IFRS 9 ‑standardia (Rahoitusinstrumentit). Konserni on alkanut soveltaa IFRS 8 ‑standardia (Toimintasegmentit) 1.1.2018 alkaen.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Myyntien tulouttaminen IFRS 15 ‑standardin mukaisesti

Delete Group tarjoaa purkupalveluja, puhdistuspalveluja ja kierrätyspalveluja. Yksi sopimus sisältää tavallisesti yhden suoritusvelvoitteen.

Osa sopimuksista sisältää takuun, joka katsotaan yleiseksi takuuksi, joka ei muodosta erillistä suoritusvelvoitetta. Tuotto mitataan summana, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu vastineena asiakkaalle toimitettavista tuotteista tai palveluista. Transaktiohinta ei sisällä kolmansien osapuolten puolesta kerättäviä summia.

Useimmat sopimukset ovat palvelutyyppisiä sopimuksia, joten tuotto kirjataan ajan mittaan, sillä asiakas yhtä aikaa vastaanottaa ja kuluttaa konsernin tarjoamia palveluja.

Purkuhankkeista saatavan metalliromun myynti ei täytä ajan mittaan tuloutettavan myynnin kriteeriä, ja se kirjataan, kun hallinta siirtyy asiakkaalle.

Konserni mittaa purkuprojektien edistymistä cost to cost ‑menetelmän perusteella. Lyhyissä projekteissa tuotto kirjataan heti, kun työ on tehty.

Vuoden 2018 alusta alkaen Delete Group on alkanut soveltaa IFRS 15 ‑standardia. Siirtymävaiheessa Delete Group käyttää muokattua takautuvaa menetelmää, mikä tarkoittaa sitä, että vertailulukuja ei ole oikaistu. Konserniin kohdistuva vaikutus aiheutuu siitä, että metalliromun tuoton kirjaaminen on muuttunut. Aiemmin se kirjattiin rakennussopimukseen, johon se liittyi, ja IFRS 15 -standardin mukaan se määritetään erilliseksi sopimukseksi ja kirjataan, kun hallinta siirtyy. Vaikutuksen uskotaan olevan suhteellisen pieni. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä entisen IAS 11 ‑standardin mukainen myynti olisi ollut 2,1 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Tammi–kesäkuussa 2018 myynti olisi ollut 3,5 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Vuonna 2017 IFRS 15 ‑standardilla ei olisi ollut vaikutusta ensimmäisen tai toisen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen, mutta koko vuoden liikevaihto olisi ollut 1,3 miljoonaa raportoitua pienempi – taas ilman vaikutusta käyttökatteeseen.

IFRS 9, rahoitusinstrumentit

Standardi sisältää tarkistettuja ohjeita rahoitusinstrumenttien luokitteluun ja mittaamiseen, mukaan lukien uuden odotettujen luottotappioiden mallin varojen arvonalentumisen laskentaan sekä uudet yleiset suojauslaskentavaatimukset. Konsernin luottotappioita koskeva kirjanpitomalli on tarkistettu vastaamaan uusia vaatimuksia. Odotetut luottotappiot kirjataan nyt entistä yksinkertaisemmin siten, että luottotappiot kirjataan aiempien tietojen perusteella ja niitä oikaistaan tulevien odotusten mukaan.

Delete Group on ottanut IFRS 9 ‑rahoitusvälinestandardin käyttöön 1.1.2018 alkaen. Siirtymäsäännösten mukaan vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 9 ‑standardin vaikutus ei ole ollut merkittävä.

IFRS 16, vuokrasopimukset

Delete Group on alkanut analysoida 1.1.2019 voimaan tulevan IFRS 16 ‑standardin (Vuokrasopimukset) vaikutuksia. Delete odottaa standardin vaikuttavan merkittävästi vuokrattavien tilojen ja konekaluston tasearvostuksiin. Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten vähimmäisvuokrien kokonaismäärä oli yhteensä 10,2 miljoonaa euroa vuoden 2017 lopussa. Summa, joka kirjataan IFRS 16 ‑standardin mukaan vuokravelaksi voi kuitenkin erota ilmoitetuista vähimmäisvuokrista sopimusmuutosten, erilaisten vuokrauskonseptien ja uuden standardin käyttöönotossa sovellettavien huojennusten takia.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muusta liiketulosta, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut toimintakulut sekä poistot, ja arvonalentumiset. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 Rahoitus

16.4.2018 Delete Group Oyj haki 85 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjan listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjojen julkinen kaupankäynti alkoi 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella ”DELJVAIH21”. Joukkovelkakirjojen tuottoja on käytetty konsernin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja konsernin yleiseen liiketoimintaan.

Delete Group Oyj nosti 9.5. revolverilainansa luottolimiittiä (SSRCF) 20,0 miljoonasta eurosta 25,0 miljoonaan euroon. Fasiliteettia käytetään yhtiön yleiseen toimintaan yritysostot mukaan lukien.

SEGMENTTIRAPORTTI

Konserni on alkanut soveltaa IFRS 8 ‑standardia (Toimintasegmentit) 1.1.2018 alkaen. Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä, eli puhdistuspalvelut, purkupalvelut ja kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet.  Nämä raportointisegmentit ovat myös konsernin toimintasegmentit.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

Purkupalvelut-liiketoiminta tarjoaa ammattimaisia rakennusalan purkupalveluja Suomessa ja Ruotsissa ja mukaanlukien asbestin ja muiden vaarallisten aineiden purkutyöt, palokatkot ja jälkivahinkotarjunnan.

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voittoa tai tappiota mitataan liikevoitolla, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johto ei valvo niitä säännöllisesti.

Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin.

TULOVIRRAT

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Group osti seuraavat yritykset tammi–kesäkuussa 2018:

 • Karhupurku Oy (31.5.2018)
 • Waterjet Entreprenad Karlstad AB (30.6.2018)

Karhupurku Oy on erikoistunut hissien purkutöihin, ja yritys toimii pääasiassa Lounais-Suomessa.

Waterjet Entreprenad Karlstad AB on keskittynyt puhdistuspalveluihin, ja suurin osa sen tämänhetkisistä asiakkaista on teollisuudessa Karlstadin alueella.

Jos yritysostot olisi tehty 1.1.2018, konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2018 olisi ollut 53,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,3 miljoonaa euroa.

Lopullinen 8,8 miljoonan euron suoritus joulukuussa 2017 ostetuista yrityksistä maksettiin myyjille 13.4.2018.

Sen mukaisesti joulukuussa 2017 ostettujen yritysten ostohinnan kohdennus saatiin päätökseen ja luokiteltiin uudelleen liikearvosta muihin omaisuusryhmiin vuonna 2018.

Tammi–kesäkuussa 2018 toteutettujen yritysostojen myötä liikearvo oli yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, mikä perustuu ostettujen yritysten odotettuihin synergioihin. Johto uskoo, että synergioita saavutetaan kasvaneen kapasiteetin, vahvistuneiden henkilöstöresurssien sekä purku- ja puhdistuspalvelujen kasvaneen markkinaosuuden myötä.

Yritysostoihin liittyvät 0,4 miljoonan euron kulut on kirjattu muihin kuluihin, joista 0,3 miljoonaa euroa liittyy joulukuussa 2017 ostettuihin yrityksiin.

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group Oyj:n hallitus ilmoitti 16.8.2018, että se on päättänyt käynnistää strategisen selvitystyön vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi. Yksi vaihtoehdoista on yrityksen osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsinkiin. Selvitystyön tulokset sekä mahdollisen listautumisen toteutus ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä. Carnegie Investment Bank ja Danske Bank on valtuutettu avustamaan selvitystyössä.

Delete Group Oyj

Hallitus

Delete Group Oyj Interim Financial Statements Q2 2018-fi

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 35 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.