VAHVA LOPETUS HAASTAVALLE VUODELLE

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2020 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

VAHVA LOPETUS HAASTAVALLE VUODELLE

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

KESKEISET TALOUSTIEDOT LOKA–JOULUKUULTA 2020

 • Liikevaihto laski 3 prosenttia 32,4 (Q4 2020: 33,5) miljoonaan euroon
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 2,2 (1,7) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,4 miljoonaa euroa -1,1 (-1,5) miljoonaan euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2,2 miljoonaa euroa 9,6 (7,4) miljoonaan euroon
 • Jäljellä olleet Purkupalvelut divestoitiin tammikuussa 2021
 • Konsolidoitu oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonaa euroa helmikuussa 2021 toteutetun rahoituksen uudelleenjärjestelyn tuloksena, ollen (pro forma) vuoden lopussa 32,9 miljoonaa euroa

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–JOULUKUULTA 2020

 • Liikevaihto laski 13 prosenttia 116,8 (133,7) miljoonaan euroon
 • Käyttökate (EBITDA) laski 3,5 miljoonaa euroa 9,0 (12,5) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) laski 3,9 miljoonaa euroa -4,1 (-0,2) miljoonaan euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 7,1 miljoonaa euroa 8,8 (1,7) miljoonaan euroon
 • Nettovelka laski 4 prosenttia 118,3 (122,7) miljoonaan euroon
 • Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020

AVAINLUVUT

10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Liikevaihto, milj. eur 32,4 33,5 -3 % 116,8 133,7 -13 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur 2,2 1,7 30 % 9,0 12,5 -28 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 4,8 2,6 84 % 13,6 14,0 -3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 15,0 % 7,8 % 7,1 %-yks. 11,6 % 10,4 % 1,2 %-yks.
Liikevoitto (EBIT), milj. eur -1,1 -1,5 23 % -4,1 -0,2 -2 104 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur 1,5 -0,5 377 % 0,5 1,3 -62 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 4,7 % -1,6 % 6,3 %-yks. 0,4 % 1,0 % -0,5 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur -1,6 -2,3 33 % -10,2 -9,4 -8 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur -23,4 -33,5 30 % -30,2 -41,4 27 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 9,6 7,4 30 % 8,8 1,7 415 %
Nettovelka3), milj. Eur 118,3 122,7 -4 % 118,3 122,7 -4 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista Jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2019 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2021.

COVID-19-pandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kannattavuutemme parani odotetusti neljännellä vuosineljänneksellä heikohkosta markkinakysynnästä huolimatta sisäisten tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämistoimien ansiosta. Heikentynyt markkinatilanne parani vähitellen neljännellä vuosineljänneksellä, muttei palannut vielä normaalitasolle.

Vuosi 2020 oli haastava vuosi Deletelle, mutta COVID-19-pandemiasta johtuneesta kysynnän laskusta huolimatta onnistuimme parantamaan suhteellista oikaistua käyttökatetta. ”Parannukset vaativat organisaatiolta voimakasta ponnistelua samalla, kun myynti laski, markkinoiden hinnoittelu kiristyi ja joitakin asiakkaita menetettiin sen vuoksi. Haluamme kiittää asiakkaitamme, sijoittajiamme ja osaavia työntekijöitämme heidän jatkuvasta luottamuksestaan meitä kohtaan.

Saimme toteutettua kaksi keskeistä toimenpidettä, joiden tavoitteet limittyivät osittain, kun ilmoitimme jäljellä olevan Purkupalvelut-liiketoimintamme myynnistä Suomessa ja rahoitusrakenteemme uudelleenjärjestelystä joulukuussa. Molemmat toimet vietiin loppuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän seurauksena olemme nyt valmiit toteuttamaan strategiaamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi, projektiliiketoiminnan vähentyessä samaan aikaan. Olemme myös vahvistaneet pääomarakennettamme ja omaa pääomaamme 34,8 miljoonalla eurolla vuoden lopun jälkeen, kun saimme joukkovelkakirjalainamme haltijoiden hyväksynnän rahoitusrakenteemme uudelleenjärjestelylle.

Neljännellä vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1 prosentin, mikä johtui päivittäisten projektien toiminnan edellisvuotta alemmasta tasosta pääasiassa teollisuussegmentissä. Reagoimme heikompaan kysyntään ja onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia tehokkaasti, minkä lomautukset osittain mahdollistivat. Tämän seurauksena käyttökatteemme parani neljännellä vuosineljänneksellä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta pandemian takia sekä erään suuren asiakkaan aiemmin ilmoitettamasta päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely alkuvuonna 2020. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivinen suorittaminen pysyi hyvällä tasolla, mutta raportoitu liikevoitto laski jätekuluvarausten huomattavan lisäyksen myötä. Kierrätyslaitoksemme ovat nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin, minkä odotetaan parantavan taloudellista suorituskykyämme vuonna 2021.

Sen lisäksi, että optimoimme toimintaresurssejamme heikentyneillä markkinoilla, toteutimme vuonna 2020 tehostamistoimia, joiden myötä hallintokulumme laskivat. Ilman pääasiassa divestointiin ja rahoitusprojekteihin liittyviä satunnaisia eriä hallintokustannukset laskivat yli 40 prosenttia koko vuodelta, ja lisää toimia on valmisteilla. Kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ilmoitettiin joulukuussa, ja se toteutettiin tammikuussa 2021. Vaikka myyntihinta oli jonkinasteinen pettymys, se vastasi liiketoiminnan viime aikojen taloudellista kehitystä ja toimialan epävarmuuksia. Divestoinnin ansiosta pystymme panostamaan ympäristöpalveluihin keskittyvän strategian toteuttamiseen vuonna 2021 ja siitä eteenpäin, joten emme enää aktiivisesti pyri myymään Kierrätyspalvelut-liiketoimintaamme.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakontrollia ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos COVID-19-pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden alkupuoliskolle suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

 

COVID-19 on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran, mutta pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2021.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 32,4 (33,5) miljoonaa euroa eli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vaikka yleinen kysyntä toipui vähitellen, koronaviruksen seuraukset olivat edelleen selviä.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 27,3 (27,6) miljoonaa euroa, mikä on 1 prosentin heikompi kuin edellisenä vuonna. Huoltoseisokkikausi oli normaalivuotta pidempi ja jatkui pitkälle neljännelle vuosineljännekselle. Sen ansiosta pystyimme hieman tasapainottamaan päivittäisten töiden heikohkoa yleistä kysyntää erityisesti teollisuussegmentissä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia 6,5 (7,2) miljoonaan euroon. Hienoisia toipumisen merkkejä oli nähtävissä vielä heikompien toisen ja kolmannen neljänneksen jälkeen, jolloin koronavirus hidasti liiketoimintaa tilapäisesti, mikä aiheutti suurimman osan liikevaihdon laskusta. Liikevaihdon määrään vaikutti kielteisesti myös se, että menetimme aiemmin vuonna 2020 erään suuren asiakkaan, joka päätti hoitaa jätteenkäsittelynsä itse.

Konsernin liikevaihto oli tammi–joulukuussa 116,8 (133,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon 11 prosentin lasku johtui pääasiassa teollisuuspuhdistussegmentin päivittäisten kunnossapitopalvelujen kysynnän laskusta koronaviruksen takia, lykkääntyneistä huoltoseisokeista ja jätemäärien vähenemisestä koronaviruksen takia. Lasku johtui jossain määrin myös asiakkaiden menettämisestä vuoden aikana kiristyneen kilpailu- ja hinnoittelutilanteen takia sekä Kierrätyspalvelujen avainasiakkaan päätöksestä hoitaa jätteenkäsittelynsä itse.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Puhdistuspalvelut 27,3 27,6 -1 % 98,6 110,7 -11 %
Kierrätyspalvelut 6,5 7,2 -10 % 23,4 28,1 -17 %
Eliminoinnit -1,3 -1,2 5 % -5,2 -5,1 3 %
Konserni yhteensä 32,4 33,5 -3 % 116,8 133,7 -13 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) parani huomattavasti 2,1 miljoonalla eurolla edellisvuodesta 1,5 (-0,5) miljoonaan euroon. Parempi tuottavuus ja hallinnon kustannuspohjan aleneminen ylittivät liikevaihdon laskun vaikutukset.

Tuottavuuden ja tehokkuuden hallinnan parannusten ansiosta Puhdistuspalveluiden liikevoittoprosentti parani neljännellä vuosineljänneksellä 7 prosenttiin (4 %) liikevaihdon vähäisestä laskusta huolimatta. Tuottavuus oli hyvin hallinnassa operatiivisen resurssien suunnittelun ja lomautusten ansiosta.

Kierrätyspalvelujen operatiivinen tulos jatkui parantuneella tasolla neljännellä vuosineljänneksellä. Raportoituun -10 (5) prosentin liikevoittoon vaikutti kuitenkin huomattavasti jätekuluvaraus, joka kasvoi aiemmilla kausilla tuotetun varastoidun kierrätyspolttoaineen (REF) yksikkökustannustason nousun myötä.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–joulukuussa 2020 oli 0,5 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernin oikaistua liikevoittoa heikensi Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus, joka kärsi lykkääntyneiden huoltoseisokkien ja heikentyneen normaalin päivittäisen työn kysynnän aiheuttamasta liikevaihdon laskusta. Volyymien laskun ja REF-varaston kustannusvarausten huomattavan nousun takia Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaistu kannattavuus laski edellisvuodesta, mutta hallinnon kustannuspohjan aleneminen vaikutti positiivisesti konsernin oikaistuun liikevoittoon. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kertaluonteiset erät, kuten divestointiprosessien ja rahoituksen uudelleenjärjestelyn kustannukset, kasvoivat edellisvuodesta 3,1 miljoonalla eurolla 4,6 miljoonaan euroon, josta suurin osa raportoidaan Hallinto-yksikön alla.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Puhdistuspalvelut 4,4 3,1 40 % 14,5 17,7 -18 %
Kierrätyspalvelut 0,4 1,0 -59 % 2,6 3,3 -21 %
Hallinto -2,6 -2,5 -6 % -8,1 -8,6 -5 %
Konserni yhteensä 2,2 1,7 30 % 9,0 12,5 -28 %

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Puhdistuspalvelut 2,0 1,2 72 % 5,3 9,9 -47 %
Kierrätyspalvelut -0,6 0,4 -278 % 0,6 0,7 -176 %
Hallinto -2,5 -3,0 16 % -8,8 -10,8 19 %
Konserni yhteensä -1,1 -1,5 -23 % -4,1 -0,2 -2 104 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

Loka–joulukuun nettorahoituskulut olivat -0,9 (-1,7) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuun nettorahoituskulut -6,6 (-8,4) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Ruotsin kruunun suotuisista realisoimattomista valuuttamuunnoksista konsernin sisäisessä luotonannossa. Voitto ennen veroja oli loka–joulukuussa -2,0 (-3,6) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa -10,6 (-9,4) miljoonaa euroa. Nettotappioon liittyvien laskennallisten verosaamisten ansiosta tuloveroilla oli 0,5 (1,2) miljoonan euron suotuisa vaikutus loka–joulukuussa ja 0,5 (-0,0) miljoonan euron vaikutus tammi–joulukuussa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli loka–joulukuussa -1,6 (-2,3) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa ‑10,2

(-9,4) miljoonaa euroa.

Loka–joulukuussa tilikauden nettotulos myytävänä olevat toiminnot mukaan luettuina oli

-23,4 (-31,6) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa ‑10,2 (-42,1) miljoonaa euroa, mihin vaikutti pääasiassa myytävänä olevien omaisuuserien -20,3 miljoonan euron arvonalentuminen.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli loka–joulukuussa 9,6 (7,4) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa 8,8 (1,7) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen, ja sen myötä koko vuoden, kasvuun myötävaikutti käyttöön otettu myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta (factoring-järjestely), jolla oli vuoden lopussa 3,9 miljoonan euron vaikutus nettokäyttöpääoman alenemisen kautta.

Delete Groupin rahavarat myytävänä olevien toimintojen rahavarat mukaan luettuina olivat vuoden 2020 joulukuun lopussa 7,8 (5,2) miljoonaa euroa. Ennen rahoituksen uudelleenjärjestelyn toteuttamista helmikuussa 2021 konsernin korollinen velka oli 126,0 (118,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 119,8 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 4,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja leasingveloista. Vuoden lopussa konsernilla oli 3,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. SSRCF:n vuosineljänneksittäin tarkistettava nostetun luottofasiliteetin ja oikaistun käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi joulukuun 2020 lopussa.

Konsernin nettovelka oli joulukuun 2020 lopussa 118,3 (122,4) miljoonaa euroa. Laskun syynä oli lähinnä parantunut rahavirta.

Vuoden 2020 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 161,5 (195,7) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen 20,3 miljoonan euron arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 31,2 (34,5) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä vuonna 2020. Omavaraisuusaste5) ennen helmikuussa 2021 toteutettua pääomarakenteen uudelleenjärjestelyä oli -1,2 % (14,5 %).

IFRS 5 ‑standardin mukaan myytävänä olevat toiminnot sisältyvät konsernin taseeseen, mutta ne kootaan ja raportoidaan erillisillä riveillä. Omaisuuserien nettoarvoon tehdyn 20,3 miljoonan arvonalennuksen jälkeen raportoitiin 17,0 miljoonaa euroa varoja ja 8,1 miljoonaa euroa velkoja. IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Konserni toteutti onnistuneesti 16.12. ilmoitetut rahoituksen uudelleenjärjestelytoimet katsauskauden jälkeen. Korollisten velkojen merkittävällä alenemisella ja uudella kerätyllä osakepääomalla oli 34,8 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus konsernin oman pääoman kasvuun. Rahoituksen uudelleenjärjestelytoimista kerrotaan tarkemmin osiossa Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen.

Avainluvut 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Oman pääoman tuotto, % -240,1 % -74,9 % -165 %-yks. -229,9 % -85,4 % -144,5 %-yks.
Nettovelka, milj. euroa 118,3 122,4 -3 % 118,3 122,4 -3 %
Omavaraisuusaste, % -1,2 % 14,5 % -15,7 %-yks. -1,2 % 14,5 % -15,7 %-yks.

HENKILÖSTÖ

Jatkuvien toimintojen osalta Delete Groupin henkilöstömäärä oli joulukuun 2020 lopussa 744 (739). Keskimäärin vuoden 2020 aikana henkilöstöä oli 714 (703).

MUUTOKSET JOHDOSSA

Deleten 9.1.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous nimitti Martin Forssin, KTM, uudeksi hallituksen jäseneksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen koolle kutsutussa hallituksen kokouksessa Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Ennen nimitystä Åsa Söderström Winberg, M. Sc. (Econ.) oli pyytänyt vapautusta tehtävästään Deleten hallituksen puheenjohtajana.

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Martin Forssin, Åsa Söderström Winbergin, Ronnie Neva-ahon ja Christian Schmidt-Jacobsenin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Marraskuussa 2020 Delete Group nimitti organisaation sisältä Henri Pesosen (KTM, synt. -82) ja Raimo Huhtalan (sähkövoimatekniikan insinööri, synt. -61) uusiksi johtoryhmän jäseniksi. 

Konsernin johtoryhmän kokoonpano 12. marraskuuta 2020 alkaen:

 • Tommi Kajasoja, konsernijohtaja
 • Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
 • Janika Vilkman, lakiasiainjohtaja
 • Henri Pesonen, liiketoimintajohtaja, Kierrätyspalvelut
 • Raimo Huhtala, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Suomi
 • Peter Revay, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Ruotsi

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2020 loka–joulukuussa 0,5 (1,9) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-joulukuussa olivat 2,1 (5,2) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa COVID-19-pandemiaan liittyvään likviditeetin varmistamiseen.

Delete Group ilmoitti 5.3.2020 toteuttaneensa Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan ruotsalaisen konserniyhtiönsä, Delete Heavy Demolition AB:n, divestoinnin. Kauppa toteutettiin myymällä Delete Heavy Demolition AB:n kaikki osakkeet Delete Sweden AB:ltä Lotus Maskin & Transport AB:lle.

Delete Group ilmoitti 13.3.2020 toteuttaneensa Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan ruotsalaisen konserniyhtiönsä, Delete Special Demolition AB:n, divestoinnin. Kauppa toteutettiin myymällä Delete Special Demolition AB:n kaikki osakkeet Delete Sweden AB:ltä Demox AB:lle.

Delete ilmoitti 12.12.2020, että Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy on allekirjoittanut sopimuksen Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, divestoinnista Lotus Maskin & Transport AB:lle. Kauppa toteutui tammikuussa 2021. Lisätietoa transaktiosta on osiossa Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen.

Tammi–joulukuussa ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2020 tammi–joulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille. Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla.

Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2 miljoonan euron takausfasiliteetin. 

Edellä kerrotuista tammi–helmikuussa 2021 toteutetuista uudelleenjärjestelytoimista käytetään yhdessä nimitystä Uudelleenjärjestely.

Delete julkaisi 25.2.2021 uudelleenjärjestellyn pro forma ‑taseen, jossa korolliset nettovelat laskivat 44,8 miljoonalla eurolla 118,8 miljoonasta eurosta 73,5 miljoonaan euroon ja oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla -1,9 miljoonasta eurosta 32,9 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste parani -1,2 prosentista 23 prosenttiin.

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma ‑taloustiedot (’pro forma ‑tiedot’, ’pro forma’) havainnollistavat, mikä olisi ollut Uudelleenjärjestelyn vaikutus Delete Groupin operatiiviseen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jos Uudelleenjärjestely olisi tapahtunut 31.12.2020. Nämä pro forma ‑tiedot on annettu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eivätkä ne ole osa IAS 34 ‑tilinpäätösstandardia. Näiden pro forma ‑tietojen tarkoitus on havainnollistaa Uudelleenjärjestelyn vaikutusta, jos se olisi tehty pro forma ‑tiedoissa mainittuina päivinä. Näin ollen nämä pro forma ‑tiedot eivät kuvaa Deleten todellista tai tulevaa operatiivista tulosta tai taloudellista tilannetta. Pro forma ‑oikaisut perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että pro forma ‑tietojen laskennassa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tilintarkastamattomat pro forma tiedot on koottu Komission Regulaation (EC) nro 980/2019 liitteen 20 mukaisesti.

LYHENNETTY PRO FORMA ‑KONSERNITASE, TILINTARKASTAMATON
tuhatta euroa Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VARAT 31.12.2020 31.12.2020
           
Pitkäaikaiset varat yhteensä   122 711 122 711
Lyhytaikaiset varat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 673 -1 157 11 516
Rahat ja pankkisaamiset 7 752 14 7 766
Muut lyhytaikaiset varat   1 392   1 392
Lyhytaikaiset varat yhteensä   21 817 -1 143 20 674
Myytävänä olevat omaisuuserät   16 952 -16 952 0
           
Varat yhteensä   161 481 -18 095 143 385
           
tuhatta euroa   Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VELAT   31.12.2020 31.12.2020
Oma pääoma        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   69 661 10 001 79 662
Tilikauden tulos   -30 248 24 780 -5 468
Muu pääoma   -41 329   -41 329
Oma pääoma yhteensä   -1 916 34 781 32 865
           
Pitkäaikainen vieras pääoma        
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 65 000 65 000
  Muu pitkäaikainen vieras pääoma 9 569   9 569
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 114 084 -109 780 4 304
Muu lyhytaikainen vieras pääoma   31 647   31 647
Vieras pääoma yhteensä   155 300 -44 780 110 520
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 8 096 -8 096 0
     
Velat yhteensä   161 480 -18 095 143 385

Pro forma ‑oikaisut:

1) Lyhytaikaiset varat yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa, jossa lisäykset 10,0 miljoonaa euroa uudesta osakepääomasta, 8,9 miljoonaa euroa divestoinneista ja divestoidun yksikön rahavaroista sekä vähennys 20,0 miljoonaa euroa vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta

2) Myytävänä olevat omaisuuserät: 17,0 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

3) Oma pääoma yhteensä: 34,8 miljoonaa euroa, joka koostuu 10,0 miljoonan euron uudesta pääomasijoituksesta ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 24,8 miljoonan euron alaskirjauksesta

4) Pitkäaikainen vieras pääoma: 65,0 miljoonan euron lisäys senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan muuttamisesta lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaiseksi erääntymispäivän siirtyessä huhtikuuhun 2024

5) Lyhytaikainen vieras pääoma: -109,8 miljoonan euron vähennys, josta 65,0 miljoonaa euroa muutettu pitkäaikaiseksi joukkovelkakirjalainan erääntymispäivän siirtymisen takia, 20,0 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan osittaisena lunastuksena ja 24,8 miljoonaa euroa lainan alaskirjauksesta.

6) Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat: 8,1 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruksen aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin talouden kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy ominaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruksen luoma epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin muutosstrategian toteuttamisen onnistumiseen, kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2020 neljännen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli vuoden 2020 lopussa 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (87 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (13 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2020. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin nettotulos vuonna 2020 myytävänä olevat omaisuuserät mukaan luettuina oli

-30,2 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos -19,9 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2020 yhteensä 48,0 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

TALOUSKALENTERI 2021

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2021 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen 14.5.2021, vuoden 2021 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 20.8.2021 ja vuoden 2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 17.11.2021.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 1–12/2020 1–12/2019
Liikevoitto (EBIT) -1,1 -1,5 -4,1 -0,2
Oikaisut 2,6 0,9 4,6 1,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 1,5 -0,5 0,5 1,3
         
Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 1–12/2020 1–12/2019
Käyttökate (EBITDA) 2,2 1,7 9,0 12,5
Oikaisut 2,6 0,9 4,6 1,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 4,8 2,6 13,6 14,0

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset ‑standardin mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin tilinpäätökseen.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Delete Group ilmoitti marraskuussa 2019 selvittävänsä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Yhtiö on saanut divestoinneille vaadittavat suostumukset lainanantajiltaan, ja myynnistä ilmoitettiin 16.12.2020 (toteutus tammikuussa 2021).

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Lopetetun Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarat on uudelleenarvioitu vuoden 2020 lopussa sovitun myyntihinnan mukaisesti, minkä seurauksena oli nettovarojen 20,3 miljoonan euron alaskirjaus ja vastaava negatiivinen vaikutus lopetettujen toimintojen liikevoittoon, konsernin nettotulokseen ja konsernin omaan pääomaan.

 

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Vuoden 2020 lopussa Delete oli aloittanut kirjallisen menettelyn vakuudellisen senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainansa tiettyjen ehtojen muuttamiseksi. Merkittävimpiä muutoksia olivat erääntymisen siirtäminen kolmella vuodella ja velan osittainen 24,8 miljoonan euron alaskirjaus, jonka ehtona on joukkovelkakirjalainan osittainen lunastus ja tiettyjä muita vaatimuksia. Menettely toteutettiin onnistuneesti helmikuussa 2021, ja tästä kerrotaan tarkemmin osiossa Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen. Koska prosessi ei ollut vielä päättynyt tilinpäätöspäivänä 31.12., Deleten 109,8 miljoonan euron senior-ehtoiset vakuudelliset joukkovelkakirjalainat on raportoitu lyhytaikaisina velkoina, jotka erääntyvät 19.4.2021.

SEGMENTTIRAPORTTI

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet.  Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. Purkupalvelut, joka aiemmin raportoitiin raportoitavana segmenttinä, on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

Yhdenkään yksittäisen ulkoisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ei ylitä 10:tä prosenttia. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin.

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2019 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

TULOVIRRAT

                     

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuonna 2020. Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020 ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta tammikuussa 2021.

                                                                

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille. Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla.

Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2 miljoonan euron takausfasiliteetin. 

Edellä kerrotuista tammi–helmikuussa 2021 toteutetuista uudelleenjärjestelytoimista käytetään yhdessä nimitystä Uudelleenjärjestely.

Delete julkaisi 25.2.2021 uudelleenjärjestellyn pro forma ‑taseen, jossa korolliset nettovelat laskivat 44,8 miljoonalla eurolla 118,8 miljoonasta eurosta 73,5 miljoonaan euroon ja oma pääoma kasvoi 34,8 miljoonalla eurolla -1,9 miljoonasta eurosta 32,9 miljoonaan euroon ja omavaraisuusaste parani -1,2 prosentista 23 prosenttiin.

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma ‑taloustiedot (’pro forma ‑tiedot’, ’pro forma’) havainnollistavat, mikä olisi ollut Uudelleenjärjestelyn vaikutus Delete Groupin operatiiviseen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jos Uudelleenjärjestely olisi tapahtunut 31.12.2020. Nämä pro forma ‑tiedot on annettu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eivätkä ne ole osa IAS 34 ‑tilinpäätösstandardia. Näiden pro forma ‑tietojen tarkoitus on havainnollistaa Uudelleenjärjestelyn vaikutusta, jos se olisi tehty pro forma ‑tiedoissa mainittuina päivinä. Näin ollen nämä pro forma ‑tiedot eivät kuvaa Deleten todellista tai tulevaa operatiivista tulosta tai taloudellista tilannetta. Pro forma ‑oikaisut perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että pro forma ‑tietojen laskennassa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tilintarkastamattomat pro forma tiedot on koottu Komission Regulaation (EC) nro 980/2019 liitteen 20 mukaisesti.

LYHENNETTY PRO FORMA ‑KONSERNITASE, TILINTARKASTAMATON
tuhatta euroa Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VARAT 31.12.2020 31.12.2020
           
Pitkäaikaiset varat yhteensä   122 711 122 711
Lyhytaikaiset varat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 673 -1 157 11 516
Rahat ja pankkisaamiset 7 752 14 7 766
Muut lyhytaikaiset varat   1 392   1 392
Lyhytaikaiset varat yhteensä   21 817 -1 143 20 674
     
Myytävänä olevat omaisuuserät   16 952 -16 952 0
           
Varat yhteensä   161 481 -18 095 143 385
           
tuhatta euroa   Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VELAT   31.12.2020 31.12.2020
Oma pääoma        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   69 661 10 001 79 662
Tilikauden tulos   -30 248 24 780 -5 468
Muu pääoma   -41 329   -41 329
Oma pääoma yhteensä   -1 916 34 781 32 865
           
Pitkäaikainen vieras pääoma        
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 65 000 65 000
  Muu pitkäaikainen vieras pääoma 9 569   9 569
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 114 084 -109 780 4 304
Muu lyhytaikainen vieras pääoma   31 647   31 647
Vieras pääoma yhteensä   155 300 -44 780 110 520
     
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 8 096 -8 096 0
     
Velat yhteensä   161 480 -18 095 143 385

Pro forma ‑oikaisut:

1) Lyhytaikaiset varat yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa, jossa lisäykset 10,0 miljoonaa euroa uudesta osakepääomasta, 8,9 miljoonaa euroa divestoinneista ja divestoidun yksikön rahavaroista sekä vähennys 20,0 miljoonaa euroa vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta

2) Myytävänä olevat omaisuuserät: 17,0 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

3) Oma pääoma yhteensä: 34,8 miljoonaa euroa, joka koostuu 10,0 miljoonan euron uudesta pääomasijoituksesta ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 24,8 miljoonan euron alaskirjauksesta

4) Pitkäaikainen vieras pääoma: 65,0 miljoonan euron lisäys senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan muuttamisesta lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaiseksi erääntymispäivän siirtyessä huhtikuuhun 2024

5) Lyhytaikainen vieras pääoma: -109,8 miljoonan euron vähennys, josta 65,0 miljoonaa euroa muutettu pitkäaikaiseksi joukkovelkakirjalainan erääntymispäivän siirtymisen takia, 20,0 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan osittaisena lunastuksena ja 24,8 miljoonaa euroa lainan alaskirjauksesta.

6) Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat: 8,1 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

Delete Group Oyj

Hallitus
 

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767
 

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi
 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin jälkeen konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete Group syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa Purkupalvelut-liiketoiminnon myynnin jälkeen.

Delete Group Oyj Tilinpaatostiedote 2020