Tulostiedote: tammi–joulukuu 2017

DELETE GROUP (Ax DEL1 Oy)

Tulostiedote: tammi–joulukuu 2017 (IFRS, pro forma1), tilintarkastamaton)

 

LIIKETOIMINTA ELPYI VUODEN 2017 JÄLKIPUOLISKOLLA HAASTAVAN ALUN JÄLKEEN

 

KESKEISTÄ LOKA–JOULUKUULTA 2017 (PRO FORMA) 

 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 53,6 (Q4 2016: 51,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA)2) kasvoi 16 prosenttia 7,5 (6,5) miljoonaan euroon
 • Nettovelka kasvoi 18 prosenttia 90,0 (76,1) miljoonaan euroon
 • Operatiivinen kassavirta kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 8,6 (7,6) miljoonaa euroa
 • Vahvistaakseen asemaansa Suomessa Delete osti joukon teollisuuspuhdistusalan yrityksiä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 20,0 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 4,5 miljoonaa euroa
 • Tommi Kajasoja nimitettiin Delete Groupin uudeksi konsernijohtajaksi 1. helmikuuta 2018.

KESKEISTÄ TAMMI–JOULUKUULTA 2017 (PRO FORMA)

 • 85 miljoonan euron senior secured -joukkovelkakirja laskettiin onnistuneesti liikkeeseen
 • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin 199,5 (197,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 17 prosenttia ja oli 20,8 (25,0) miljoonaa euroa
 • Nettovelka kasvoi 18 prosenttia 90,0 (76,1) miljoonaan euroon
 • Operatiivinen kassavirta laski 7,1 miljoonaa euroa ja oli 5,7 (12,8) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017.

 

AVAINLUVUT

PRO FORMA 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 53,6 51,1 5 % 199,5 197,1 1%
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,5 6,5 16 % 20,8 25,0 -17 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 14,0 % 12,7 % 1,3 %-yks. 10,4 % 12,7 % -2,3 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 3,0 0,4 627 % -0,1 6,5 -102 %

 

VIRALLINEN 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 47,4 45,3 4 % 177,3 167,0 6 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,7 5,6 2 % 16,1 20,4 -21 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 12,1 % 12,4 % -0,3 %-yks. 9,1 % 12,2 % -3,1 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 1,9 0,4 431 % -2,8 3,8 -174 %

1) Pro forman määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä ja Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen jatkuvan vuonna 2018. Delete Groupin kannattavuuden odotetaan paranevan.

 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen vahvan tuloksen vuoksi vuoden 2017 neljännestä vuosineljänneksestä tuli odotetun kaltainen. Purkupalvelut-liiketoiminnan elpyminen jatkuu kannattavuuden palautuessa kestävälle pohjalle heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen. Purkupalvelut-liiketoiminnan kannattavuus parani vuoden 2016 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallisesta määrästä huolimatta.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan myyntivolyymi ja kannattavuus jatkuivat vahvana hyvän palvelutason ja resurssien korkean käyttöasteen ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus pysyi neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden tasoa parempana, vaikka kierrätetyn polttoaineen alhaisella kysynnällä oli epäedullinen vaikutus katteisiin.

Vuoden 2017 aikana ryhdyimme vahvistamaan Purkupalvelut-liiketoiminnan johtamista ja hallintakeinoja erityisesti Ruotsissa. Tällä on ollut tavoiteltu suotuisa vaikutus, eikä vuoden jälkipuoliskolla ollut merkittäviä projekteihin liittyviä ongelmia. Jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen suurien projektien ja tehokkuuden varmistamiseksi, jotta kannattavuus parantuisi edelleen.

Purkupalvelut-liiketoiminnan projektien toteuttamiseen liittyvistä alkuvuoden vastoinkäymisistä huolimatta strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme ryhtyneet toimiin tukeaksemme vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Delete Group jatkaa kasvuinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin sekä kaikkien liiketoiminta-alueidensa välillä. Ostimme neljännellä vuosineljänneksellä viisi teollisuuspuhdistusalan yritystä Suomessa vahvistaaksemme konsernin asemaa johtavana palveluntarjoajana nyt myös Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Yritysostot tukevat strategista tavoitettamme olla Pohjoismaiden johtava palveluntarjoaja erityisesti teollisuuspuhdistus-, viemäri- ja ympäristöpalvelujen alalla. Yritysostojen seurauksena olemme nyt merkittävä teollisuuspuhdistusalan toimija myös pohjoismaisella tasolla.

Odotamme Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2018. Purkumarkkinoiden näkymät ovat edelleen positiiviset, ja Ruotsin projektitarjouskilpailujen määrä ja tilauskanta ovat kasvaneet vähitellen kesästä lähtien. Meillä on purkupalveluissa vahva markkina-asema ja -kattavuus, ja uskon molempien markkinoiden kehittyvän vastaisuudessa myönteisesti.

Aloitin Delete Groupin konsernijohtajana 1. helmikuuta 2018. Olen erityisen ylpeä siitä, että tiimimme on mahdollistanut Delete Groupin nopean nousun yhdeksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Odotan innolla aloitetun yhteisen työn jatkamista ja tehostamista kollegoideni kanssa Ruotsissa ja Suomessa.”

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Teollisuuden puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden asiakkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2017. Markkinoilla edellytetään jopa aiempaa enemmän, että toimittajat pystyvät läpiviemään yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, mikä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Rakennusmarkkinoilla jatkuva positiivinen kehitys tarjoaa suotuisan toimintaympäristön myös Purkupalvelut-liiketoiminnalle. Uudis- ja korjausrakentamismarkkinoiden vallitseva trendi tukee sekä Suomen että Ruotsin markkinoita.

Vanheneva rakennuskanta lisää myös saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, ja 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tarpeessa.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen kierrätystä koskevaan sääntelyyn, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä, rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon ja uuteen asbestilainsäädäntöön. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta kierrätyspalvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.

 

LIIKEVAIHTO (virallinen)

Delete Groupin virallinen liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 47,4 (45,3) miljoonaa euroa kasvun ollessa 4 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan projektivolyymien laskua.

Konsernin virallinen liikevaihto oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 22,2 (20,4) miljoonaa euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 9 prosenttia yleisen kysynnän ja ulkotöiden jatkamisen mahdollistaneen lauhan alkutalven ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 6,8 (5,3) miljoonaan euroon. Orgaanista kasvua tukivat kolme uutta vuonna 2016 avattua jätteen vastaanottoasemaa. Purkupalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto oli 19,3 (21,5) miljoonaa euroa, missä on laskua 10 prosenttia edellisvuodesta. Laskun syynä oli suurten projektien vähyys Ruotsissa neljännen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin virallinen liikevaihto oli tammi–joulukuussa 177,3 (167,0) miljoonaa euroa kasvun ollessa 6 prosenttia. Puhdistuspalvelut- (+5 %) ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen (+30 %) hyvä tilanne kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien pysähtymistä paikalleen.

Konsernin orgaaninen liikevaihto (pois lukien purkupalveluissa vuonna 2017 ostetut liiketoiminnot) oli tammi–joulukuussa 174,5 miljoonaa euroa kasvun ollessa 5 prosenttia edellisvuodesta. Joulukuun lopulla ostetuilla teollisuuspuhdistusalan yrityksillä ei ollut vaikutusta vuoden 2017 liikevaihtoon.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (virallinen)

Milj. euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Puhdistuspalvelut 22,2 20,4 9 % 79,7 76,2 5 %
Purkupalvelut 19,3 21,5 -10 % 77,7 78,0 0 %
Kierrätyspalvelut 6,8 5,3 27 % 22,8 17,6 30 %
Eliminoinnit -0,9 -1,9 -55 % -2,9 -5,0 -41 %
Konserni yhteensä 47,4 45,3 4 % 177,3 167,0 6 %

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (pro forma)

Milj. euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Puhdistuspalvelut 28,5 25,2 13 % 100,1 93,9 7 %
Purkupalvelut 19,3 23,2 -17 % 80,8 92,8 -13 %
Kierrätyspalvelut 6,8 5,3 27 % 22,8 17,6 30 %
Eliminoinnit -1,0 -2,6 -62 % -4,1 -7,1 -42 %
Konserni yhteensä 53,6 51,1 5 % 199,5 197,1 1 %

 

TALOUDELLINEN TULOS (virallinen)

Delete Groupin vuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen oikaistu virallinen käyttökate (EBITDA) nousi liikevaihdon kasvun tuloksena 2 prosenttia edellisvuodesta 5,7 (5,6) miljoonaan euroon. Oikaisematon käyttökate nousi 12 prosenttia 5,5 (4,9) miljoonaan euroon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 18 % (21 %) laskien edellisvuoden tasolta. Purkupalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate nousi projektien parantuneen valvonnan ansiosta 12 %:iin (9 %). Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate nousi 23 %:iin (18 %) lähinnä käsiteltäväksi tulevien kiinteän rakennusjätteen määrien kasvun ansiosta.

Konsernin oikaistu virallinen käyttökate oli tammi–joulukuussa 2017 16,1 (20,4) miljoonaa euroa. Pudotus johtuu pääasiassa heikosta toisesta neljänneksestä, jolloin projektien toteutuksessa oli ongelmia. Kyseiset projektit on kuitenkin saatu päätökseen vuoden 2017 aikana. Ilman projektien toteutukseen liittyviä ongelmia vuoden 2017 tammi–joulukuun kannattavuus olisi ollut lähellä viime vuoden tasoa.

Konsernin orgaaninen oikaistu käyttökate (pois lukien purkupalveluissa vuonna 2017 ostetut liiketoiminnot) oli vuoden 2017 tammi–joulukuussa 15,8 miljoonaa euroa laskien 23 % edellisvuodesta. Joulukuun lopulla ostetuilla teollisuuspuhdistusalan yrityksillä ei ollut vaikutusta vuoden 2017 käyttökatteeseen.

Vuoden 2017 nettorahoituskulut olivat -9,4 (-7,0) miljoonaa euroa. Lisäys liittyi toisen vuosineljänneksen jälleenrahoituskuluihin. Voitto ennen veroja oli -2,7 (4,9) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -0,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Tilikauden virallinen nettotulos oli -2,8 (3,8) miljoonaa euroa.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (virallinen)

Milj. euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Puhdistuspalvelut 4,0 4,2 -4 % 14,6 13,5 8 %
Purkupalvelut 2,3 1,9 20 % 3,6 8,9 -59 %
Kierrätyspalvelut 1,6 0,9 65 % 5,4 4,5 20 %
Hallinto -2,2 -1,5 48 % -7,5 -6,5 15 %
Konserni yhteensä 5,7 5,6 2 % 16,1 20,4 -21 %

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (pro forma)

Milj. euroa 10-12/ 2017 10-12/ 2016 Muutos 1–12/ 2017 1–12/ 2016 Muutos
Puhdistuspalvelut 5,8 5,0 16 % 19,1 17,0 13 %
Purkupalvelut 2,3 2,0 15 % 3,8 10,0 -62 %
Kierrätyspalvelut 1,6 0,9 65 % 5,4 4,5 20 %
Hallinto -2,2 -1,5 48 % -7,5 -6,5 15 %
Konserni yhteensä 7,5 6,5 16 % 20,8 25,0 -17 %

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,6 (7,6) miljoonaa euroa parantuneen suhteellisen käyttökatteen ja tehokkaan saatavien perinnän ansiosta.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2017 joulukuun lopussa 8,3 (4,3) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja 9,1 miljoonaa euroa, käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 98,3 (80,4) miljoonaa euroa, joka pääosin koostui 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta ja 9,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi joulukuun lopussa.

Delete laski liikkeeseen 85 miljoonan euron senior secured -joukkovelkakirjan huhtikuussa 2017. Liikkeeseenlaskun tuotot käytettiin olemassa olevien lainojen maksamiseen ja yhtiön yleiseen toimintaan yritysostot mukaan lukien. Uusi joukkovelkakirja on neljän vuoden vaihtuvakorkoinen laina, jonka korko on 3 kk:n Euribor + 500 peruspisteen marginaali 0 %:n korkopohjalla. Joukkovelkakirjan ehtojen mukaan Delete pystyy tietyin rajoituksin hankkimaan joukkovelkakirjamarkkinoilta jopa 45 miljoonan euron lisärahoituksen. Joukkovelkakirja listataan Nasdaq Helsingissä huhtikuussa 2018.

Konsernin nettovelka3) oli vuoden lopussa 90,0 (76,1) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli lähinnä luottofasiliteetin käyttö rahoitukseen neljännellä vuosineljänneksellä. Käyttöpääoma4) laski -2,0 (8,5) miljoonaan euroon. Käyttöpääomaan liittyviin vastuisiin vuoden 2017 lopussa sisältyi joulukuussa 2017 ostettujen yhtiöiden loppukauppahinnan tilityksen jaksotus.

Vuoden 2017 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 215,6 (187,5) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 41,3 (38,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste5) oli 33,1 % (39,8 %).

Kauppahinnan kohdistaminen joulukuussa ostetuille yhtiöille saatetaan päätökseen yritysostoon liittyvän vahvistetun välitilinpäätöksen mukaan vuonna 2018, minkä vuoksi ostetut varat ja velat ovat alustavia tilikauden lopussa.

Delete Groupin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 818 (739).

 

Avainluvut 10-12/ 2017 10-12/ 2016 1–12/ 2017 1–12/ 2016
Oman pääoman tuotto, % 2,7 % 0,5 % -3,9 % 5,3 %
Nettovelka, milj. euroa 90,0 76,1 90,0 76,1
Omavaraisuusaste 33,1 % 39,8 % 33,1 % 39,8 %

 

INVESTOINNIT JA YRITYSTRANSAKTIOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä 10,7 (4,1) miljoonaa euroa. Investoinnit vuoden 2017 tammi–joulukuussa olivat 16,9 (17,4) miljoonaa euroa yritysostot mukaan lukien.

Delete Group osti katsauskauden aikana 100 % seuraavien suomalaisten teollisuuspuhdistus- ja viemäripalvelualan yritysten osakekannasta: Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy, T&K Karppanen Oy ja Kaivopumppu M Kulmala Oy sekä sen tytäryhtiöt Teknopuhto Oy ja Sertech Oy. Myyjinä ovat Porvoon Huoltomiehet Oy ja vähemmistöomistajat. Strategisten yritysostojen tavoitteena on entisestään vahvistaa Delete Groupin asemaa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalvelujen tarjoajana.

Ostettujen yhtiöiden vuoden 2017 pro forma -liikevaihto oli yhteensä 20,0 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2017 tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

MUUTOKSET JOHDOSSA / JOHTO

Tommi Kajasoja nimitettiin Delete Groupin uudeksi konsernijohtajaksi 1. helmikuuta 2018. Tommi Kajasoja seuraa tehtävässä Jussi Niemelää, joka jätti tehtävän 31. tammikuuta 2018. Jussi Niemelä toimii jatkossa Delete Groupin hallituksen neuvonantajana.

 

MUUT KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Deleten keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, kasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Delete Group vahvistaa, että vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Ax DEL1 Oy -konsernilla on 2 500 euron osakepääoma. Rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 % osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (14 %).

Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Ax DEL1 Oy:n 18.5.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2016.

Varsinainen yhtiökokous päätti valita hallitukseen seuraavat jäsenet: Åsa Söderström Jerring (puheenjohtaja), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho, Holger Hansen ja varajäsen Kasper Olesen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2017. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Vilhelm Sundströmille ja Kasper Olesenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaisesti.

 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Hallituksen jäsenet ovat Vilhelm Sundström, Holger Hansen, Ronnie Neva-aho ja Åsa Söderström Jerring, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen varajäsenenä toimii Kasper Olesen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana Teemu Suoniemi.

 

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin nettotulos vuonna 2017 oli -2,8 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos -1,3 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2017 yhteensä 68,4 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 21.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA TULOSTIEDOTETTA KOSKIEN

Tulostiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti.

 

TALOUSKALENTERI 2018

Delete Group julkaisee vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 31.5.2018, vuoden 2018 puolivuotiskatsauksen 31.8.2018 ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 30.11.2018.

 

TAULUKKO-OSA (Liite: Delete Group Q4 2017fi)

Summat ovat tuhansina euroina

 

KAAVAT

1) Pro forman määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = rahavarat – korolliset velat, rahoitusleasingvastuut ja osamaksuluottovastuut

4) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

5) omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut)]

 

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oy

Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi

 

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oy

sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

 

www.delete.fi

 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 35 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Yhtiön pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Liite: Delete GDelete Group Q4 2017fi