Rahoituksen uudelleenjärjestelyn vaikutus omaan pääomaan sekä alustavat tiedot vuoden 2020 tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta

Delete Group Oyj (”Delete”) ilmoitti 16.11.2020 aloittaneensa vapaaehtoiset uudelleenjärjestelytoimet, joihin kuului muun muassa yhtiön vuonna 2021 erääntyvän 110 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan uudelleenjärjestely.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla. Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset ovat tulleet voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021. Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla. Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2 miljoonan euron takaus-fasiliteetin.

Edellä kerrottujen tammi–helmikuussa 2021 toteutettujen uudelleenjärjestelytoimien (”Uudelleenjärjestely”) tuloksena Deleten oma pääoma on vahvistunut 34,8 miljoonalla eurolla. Omaa pääomaa ovat vahvistaneet seuraavat toimenpiteet:

  • joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon arvonalennus (24,8 miljoonaa euroa)
  • osakkeenomistajien sijoittama uusi pääoma (10 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 lopussa Deleten oma pääoma oli -1,9 miljoonaa euroa, mukaan lukien tilivuoden 2020 tuloksen noin -30,2 miljoonaa euroa, jossa on mukana -20,3 miljoonaa euroa Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarojen alaskirjausta. Uudelleenjärjestely huomioiden Delete Groupin konsolidoitu oma pääoma (pro forma) 31.12.2020 olisi ollut 32,9 miljoonaa euroa.

Konsernin myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta (factoring-järjestely) tuotti vuoden 2020 lopussa noin 3,8 miljoonaa euroa, joten factoring-menettelyllä hankittiin vielä noin 1,2 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan ensimmäisen 5 miljoonan euron osittaisen takaisinmaksun rahoittamiseksi. Kun kaikki uudelleenjärjestelytoimilla saadut varat, mukaan lukien factoring-järjestelyllä odotettavissa olevat lisävarat, on käytetty joukkovelkakirjalainan lunastamiseen, jäljellä oleva velkapääoma on 65 miljoonaa euroa. Tämä joukkovelkakirjalaina erääntyy 21.4.2024.

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma ‑taloustiedot (’pro forma ‑tiedot’, ’pro forma’) havainnollistavat, mikä olisi ollut Uudelleenjärjestelyn vaikutus Delete Groupin operatiiviseen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jos Uudelleenjärjestely olisi tapahtunut 31.12.2020. Nämä pro forma ‑tiedot on annettu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa eivätkä ne ole osa IAS 34 ‑standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti laadittuja tietoja. Näiden pro forma ‑tietojen tarkoitus on havainnollistaa Uudelleenjärjestelyn vaikutusta, jos se olisi tehty pro forma ‑tiedoissa mainittuina päivinä. Näin ollen nämä pro forma ‑tiedot eivät kuvaa Deleten todellista tai tulevaa operatiivista tulosta tai taloudellista tilannetta. Pro forma ‑oikaisut perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että pro forma ‑tietojen laskennassa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tilintarkastamattomat pro forma ‑tiedot on koottu Komission Regulaation (EC) nro 980/2019 liitteen 20 mukaisesti.

LYHENNETTY PRO FORMA ‑KONSERNITASE, TILINTARKASTAMATON
tuhatta euroa Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VARAT 31.12.2020 31.12.2020
           
Pitkäaikaiset varat yhteensä   122 711 122 711
Lyhytaikaiset varat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 673 -1 157 11 516
Rahat ja pankkisaamiset 7 752 14 7 766
Muut lyhytaikaiset varat   1 392   1 392
Lyhytaikaiset varat yhteensä   21 817 -1 143 20 674
     
Myytävänä olevat omaisuuserät   16 952 -16 952 0
           
Varat yhteensä   161 481 -18 095 143 385
           
tuhatta euroa   Raportoitu Pro forma ‑oikaisu Pro forma
VELAT   31.12.2020 31.12.2020
Oma pääoma        
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   69 661 10 001 79 662
Tilikauden tulos   -30 248 24 780 -5 468
Muu pääoma   -41 329   -41 329
Oma pääoma yhteensä   -1 916 34 781 32 865
           
Pitkäaikainen vieras pääoma        
  Lainat rahoituslaitoksilta 0 65 000 65 000
  Muu pitkäaikainen vieras pääoma 9 569   9 569
Lyhytaikainen vieras pääoma        
Lainat rahoituslaitoksilta 114 084 -109 780 4 304
Muu lyhytaikainen vieras pääoma   31 647   31 647
Vieras pääoma yhteensä   155 300 -44 780 110 520
     
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 8 096 -8 096 0
     
Velat yhteensä   161 480 -18 095 143 385

 

Pro forma ‑oikaisut:

1) Lyhytaikaiset varat yhteensä: 1,1 miljoonaa euroa, jossa lisäykset 10,0 miljoonaa euroa uudesta osakepääomasta, 8,9 miljoonaa euroa divestoinneista ja divestoidun yhtiön rahavaroista sekä vähennys 20,0 miljoonaa euroa vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta

2) Myytävänä olevat omaisuuserät: 17,0 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

3) Oma pääoma yhteensä: 34,8 miljoonaa euroa, joka koostuu 10,0 miljoonan euron uudesta pääomasijoituksesta ja vakuudellisen joukkovelkakirjalainan 24,8 miljoonan euron poistosta

4) Pitkäaikainen vieras pääoma: 65,0 miljoonan euron lisäys senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan muuttamisesta lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaiseksi erääntymispäivän siirtyessä huhtikuuhun 2024

5) Lyhytaikainen vieras pääoma: 109,8 miljoonan euron vähennys, josta 65,0 miljoonaa euroa muutettu pitkäaikaiseksi joukkovelkakirjalainan erääntymispäivän siirtymisen takia, 20,0 miljoonaa euroa joukkovelkakirjalainan osittaisena lunastuksena ja 24,8 miljoonaa euroa lainan nimellisarvon arvon alennuksena.

6) Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat: 8,1 miljoonan euron alaskirjaus divestoidusta omaisuudesta, mitä kompensoivat myynnistä saadut rahavarat

 

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO

puh: +358 400 357 767

email: ville.mannola@delete.fi

 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Teollisuuden puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.