Q2-raportti 2017

DELETE GROUP (Ax DEL1 Oy)

Q2-raportti: tammi-kesäkuu 2017 (IFRS, pro forma, tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO KEHITTYI VAKAASTI, MUTTA PROJEKTIEN KANNATTAVUUS HEIKKENI

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI-KESÄKUULTA 2017

 

Avainluvut
pro forma¹), IFRS, tilintarkastamaton
Q2 2017 Q2 2016 Q1–2 2017 Q1–2 2016 Q1–4 2016
Liikevaihto, milj. euroa 44,5 47,6 81,3 81,0 179,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA)²), milj. euroa 1,3 5,7 2,3 7,3 21,5
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 2,8 % 11,9 % 2,9 % 9,0 % 12,0 %
Nettovelka, milj. euroa 84,8 82,2 84,8 82,2 76,1

 

  • Liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia ja oli 81,3 (81,0) miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 68 prosenttia ja oli 2,3 (7,3) miljoonaa euroa
  • Nettovelka kasvoi 3 prosenttia 84,8 (82,2) miljoonaan euroon
  • Operatiivinen kassavirta laski 1,7 miljoonaa euroa ja oli -3,1 (-1,3) miljoonaa euroa

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT (pro forma)

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Delete Groupin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia ja oli 81,3 (81,0) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi Teollisuuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa, mutta pieneni jonkin verran Purkupalvelut-liiketoiminnassa. Teollisuuspalvelut-liiketoiminnassa liikevaihto (34,7 (33,4) miljoonaa euroa) kasvoi 4 prosenttia kohentuneen yleisen kysynnän, uusien palvelusopimuksien ja useiden uusien huoltoseisokkiprojektien ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto (9,9 (7,3) miljoonaa euroa) kasvoi 36 prosenttia. Orgaanista kasvua tukivat kolme uutta vuonna 2016 avattua jätteen vastaanottoasemaa. Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto (38,9 (42,9) miljoonaa euroa) laski 9 prosenttia, minkä taustalla oli ensimmäisen vuosipuoliskon heikko liikevaihto Ruotsissa.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 2,3 (7,3) miljoonaan euroon vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Laskua vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna oli 68 prosenttia.

 

JUSSI NIEMELÄ, DELETE GROUPIN TOIMITUSJOHTAJA:

Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla sekä Suomessa että Ruotsissa. Palvelujen volyymi säilyi vakaana (34,7 (33,4) miljoonaa euroa) vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla ja kannattavuus parani.

Purkupalvelut-liiketoiminnan myyntivolyymit kasvoivat Suomessa, mutta kolmessa suuressa projektissa tulos jäi suunnitellusta, mikä heikensi yleistä kannattavuutta. Kyseiset kolme projektia on nyt saatu päätökseen. Ruotsissa Purkupalvelut-liiketoiminnan tulos oli heikko ensimmäisellä vuosipuoliskolla, etenkin massiivipurkumarkkinoilla. Volyymit olivat alhaisia, ja useat sittemmin päättyneet projektit ylittivät kulubudjettinsa. Vaikka markkinatilanne oli vuoden alussa vaisu eikä ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut suuria projekteja, näkymät ovat kehittyneet suotuisasti ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Uusia projekteja ovat esimerkiksi Äänekosken sellutehtaan purkaminen, Helsingin olympiastadionin saneeraus ja SEBin rakennuksen purkaminen Sergelin torin laidalla Tukholmassa.

Olemme vahvistaneet Ruotsin organisaatiota ensimmäisellä vuosipuoliskolla nimittämällä uuden maajohtajan ja Purkupalvelut-liiketoimintaan liiketoimintajohtajan. Uuden johdon alaisuudessa olemme tehneet uudelleenjärjestelyjä Purkupalvelut-liiketoiminnassa ja lisänneet uusia avainresursseja projektien hallintaan ja valvontaan. Jatkamme myös projektien valvonnan parantamista, toiminnan tehostamista ja eri maiden liiketoiminnanohjaus-, projektinhallinta- ja myyntitoimintojen välisen yhteistyön lisäämistä. Vaikka massiivipurkuliiketoimintamme tulokset Ruotsissa olivat pettymys, olen vakuuttunut siitä, että jo tehdyt ja vielä käynnissä olevat toimet yhdessä kohentuneen markkinatilanteen kanssa parantavat tilannetta.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta saavutti vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla jälleen hyvän tuloksen. Jätevolyymit olivat suuria, ja liiketoiminta saavutti ennätyksellisen 9,9 (7,3) miljoonan euron liikevaihdon, jossa oli kasvua 36 prosenttia vuoden 2016 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kannattavuus oli viime vuoden tasolla, koska jätteenkäsittelykustannukset kasvoivat suurien volyymien myötä.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (pro forma, tuhansina euroina)
Liikevaihto Q2 2017 Q2 2016 Q1–2 2017 Q1–2 2016 Q1–4 2016
Teollisuuspalvelut 21 460 20 451 34 656 33 371 76 246
Purkupalvelut 18 389 24 214 38 932 42 859 92 764
Kierrätyspalvelut 5 447 4 356 9 936 7 305 17 613
Oikaistu käyttökate (EBITDA) Q2 2017 Q2 2016 Q1–2 2017 Q1–2 2016 Q1–4 2016
Teollisuuspalvelut 3 887 3 305 4 855 3 769 13 538
Purkupalvelut -2 026 3 108 -1 058 5 114 10 010
Kierrätyspalvelut 1 267 1 269 2 190 2 115 4 480

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (81,3 miljoonaa euroa) oli viime vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvu Teollisuuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien laskua.

Kasvustrategiamme mukaisesti olemme myös laajentaneet liiketoimintaamme katsauskaudella: ostimme joukon yrityksiä vahvistaaksemme markkina-asemaamme purkupalveluissa Pirkanmaalla. Ostettujen liiketoimintojen pro forma -liikevaihto oli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (2016).

Delete Groupin oikaistu käyttökate (EBITDA) toisen neljänneksen lopussa jäi viime vuodesta ja oli 2,3 (7,3) miljoonaa euroa. Ilman projektien toteuttamiseen liittyviä ongelmia ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus olisi ollut liki viime vuoden tasolla.

Tämänhetkinen markkinatilanne, vahva asiakaskunta Suomessa ja parantuva asema Ruotsin markkinoilla antavat uskoa, että kannattavuus palaa totutulle tasolle vuoden loppuun mennessä.

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellista tulosta heijastaen operatiivinen kassavirta oli -3,1 (-1,3) miljoonaa euroa.

Delete Groupin rahavarat 30.6.2017 olivat 3,1 (5,8) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 87,9 (88,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa korollinen nettovelka oli 84,8 (82,2) miljoonaa euroa. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava velkaantuneisuuteen liittyvä kovenanttiehto täyttyi toisen neljänneksen lopussa.

Vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa taseen loppusumma oli 186,9 (197,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa taseessa oli 37,4 (36,0) miljoonaa euroa aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä. Omavaraisuusaste oli 35 (37) prosenttia.

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Teollisuuden puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja tänä vuonna asiakkaidemme huoltoseisokkitoiminnan odotetaan lisääntyvän jonkin verran viime vuodesta. Markkinoilla trendeinä on edelleen monimutkaisempien projektien läpivientikyvyn kasvava arvostus sekä asiakkaiden vaatimus entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseen ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, mitkä suosivat Deleten kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Rakentamisen markkinoiden positiivisen kehityksen ansiosta nykyinen toimintaympäristö on otollinen Deleten liiketoiminnalle. Tilastokeskuksen (21.7.2017) mukaan uudisrakentaminen jatkoi ripeää kasvuaan Suomessa maalis-toukokuussa 2017: vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna rakennusprojekteja aloitettiin 21 prosenttia enemmän ja asuinrakentamisessa aloitusten kasvuprosentti oli 28. Samalla jaksolla myös liiketilojen rakennuslupien kuutiomäärä jatkoi kasvuaan.

Ruotsissa rakennusmarkkinat kasvoivat tätäkin enemmän. Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) mukaan uudisrakennusten asuntomäärä kasvoi 45 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Sekä Suomessa että Ruotsissa vanheneva rakennuskanta lisää purkupalvelujen kysyntää ja 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Kierrätyspalveluissa yleinen tietoisuus kestävään kehitykseen liittyvistä seikoista on parantunut, mikä on osaltaan johtanut kehitysaskeliin ja uuteen sääntelyyn (esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2020 mennessä, rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakielto ja uusi asbestilainsäädäntö). Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta Deleten palvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.

 

INVESTOINNIT JA YRITYSTRANSAKTIOT

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 5,6 (11,3) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Delete osti joukon yrityksiä: Timanttiurakointi Hernesniemi Oy:n ja Mäkelän Timanttiporaus Oy:n liiketoiminnat sekä Ykköspurku Oy:n osakkeet. Yritykset sijaitsevat Pirkanmaalla Ylöjärvellä.

Ostettujen liiketoimintojen vuoden 2016 pro forma -liikevaihto oli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

 

KESKEISET TAPAHTUMAT VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ PUOLISKOLLA

Huhtikuussa 2017 Delete laski liikkeeseen 85 miljoonan euron senior secured -joukkovelkakirjan. Pääosa liikkeeseenlaskun tuotoista käytettiin nykyisten lainojen maksamiseen, ja loput tuotot käytetään yhtiön toiminnan ja kasvuinvestointien, kuten yritysostojen, rahoittamiseen.

Ville Mannola nimitettiin Delete Groupin talous- ja rahoitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.6.2017.

Lars-Gunnar Almryd nimitettiin Deleten Ruotsin toimintojen maajohtajaksi 15.3.2017.

Anders C. Bergdahl nimitettiin Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi 1.2.2017.

 

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Teollisuuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä. Purkupalvelut-liiketoiminta on alkanut elpyä ja loppuvuoden näkymät ovat kohentuneet.

Kannattavuuden odotetaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla, mutta sen ei uskota saavuttavan tilikauden 2016 tasoa.

 

TALOUSKALENTERI 2017

Delete Group julkaisee vuoden 2017 kolmannen neljänneksen osavuositulokset 30.11.2017.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Delete tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Deleten keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen laatu- ja taloustekijöihin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimenpiteiden parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, kasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Delete Group vahvistaa, että vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

 

DELETEN JA YRITYSORGANISAATION YLEISKUVAUS

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka pystyy hoitamaan massiivipurkuprojekteja myös muualla Euroopassa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 30 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Delete tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä ympäristöpalveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut.

Yhtiön pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 870 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Hallitus

Åsa Söderström Jerring (puheenjohtaja), Holger Hansen, Ronnie Neva-aho ja Vilhelm Sundström.

Johtoryhmä

Jussi Niemelä (konsernijohtaja, Delete Group), Tommi Kajasoja (maajohtaja, Suomi), Lars-Gunnar Almryd (maajohtaja, Ruotsi), Ville Mannola (talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group), Janika Vilkman (lakiasiainjohtaja, Delete Group), Joonas Ekholm (CFO, Delete Finland Oy & Director, Group Finance).

 

LISÄTIEDOT

Jussi Niemelä, konsernijohtaja, Delete Group Oy

Puh. +358 400 462 696, sähköposti: jussi.niemela@delete.fi

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oy

Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi

www.delete.fi

 

 

________________________________________________________________________

1) pro forma: yritysostot raportoitu kuluvassa kaudessa ja vertailuluvuissa.

2) oikaistu käyttökate (EBITDA): oikaistu käyttökate (EBITDA) ennen satunnaisia eriä, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan.

Delete Group Q2 2017_FI

Delete Group interim report Q2 2017_attachment