PURKUPALVELUIDEN ELPYMINEN JATKUI, MUTTA PUHDISTUSPALVELUIDEN KANNATTAVUUS HEIKKENI KYLMÄN TALVEN VUOKSI

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Osavuosiraportti: tammi–maaliskuu 2018 (IFRS, pro forma1), tilintarkastamaton)

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2018 (VIRALLINEN) 

  • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 36,7 (Q1 2017: 35,1) miljoonaan euroon. 
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA)2) laski -0,7 miljoonaa euroa 0,3 (1,0) miljoonaan euroon. 
  • Oikaistu liikevoitto (EBIT)2) laski -1,0 miljoonaa euroa -2,2 (-1,1) miljoonaan euroon. 
  • Nettovelka kasvoi 15 prosenttia 92,3 (80,5) miljoonaan euroon. 
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,7 miljoonaa euroa ja oli 0,5 (-3,2) miljoonaa euroa. 
  • Vuoden 2017 joulukuussa hankittujen yritysten operatiivinen integraatio edistyy hyvin. 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2018 (PRO FORMA) 

  • Liikevaihto laski -8 prosenttia 36,7 (Q1 2017: 40,1) miljoonaan euroon. 
  • Oikaistu käyttökate (EBITDA)2) laski -1,2 miljoonaa euroa 0,3 (1,5) miljoonaan euroon. 
  • Oikaistu liikevoitto EBIT2) laski -1,3 miljoonaa euroa -2,2 (-0,8) miljoonaan euroon. 

AVAINLUVUT 

VIRALLINEN  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Liikevaihto, milj. Euroa  36,7  35,1  4,8 %  177,3 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa  0,3  1,0  -71,1 %  16,1 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  0,8 %  2,8 %  -2,0 %-yks.  9,1 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)  -2,2  -1,1  -94,6 %  8,0 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  -5,9 %  -3,2 %  -2,7 %-yks.  4,5 % 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  -5,5  -2,9  -88,6 %  -2,8 
Liiketoiminnan rahavirta  0,5  -3,2  115,7 %  5,7 
Nettovelka  92,3  80,5  14,7 %  90,0 


PRO FORMA  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Liikevaihto, milj. Euroa  36,7  40,1  -8,5 %  199,5 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa  0,3  1,5  -80,9 %  20,8 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  0,8 %  3,7 %  -2,9 %-yks.  10,4 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)  -2,2  -0,8  -161,3 %  11,7 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  -5,9 %  -2,0 %  -3,8 %-yks.  5,9 % 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  -5,5  -2,7  -99,6 %  -0,1 

1) Pro forman määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa. 

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

VUODEN 2018 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON) 

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä ja Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen jatkuvan vuonna 2018. Delete Groupin kannattavuuden odotetaan paranevan. 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA: 

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin tulos oli kohtuullisella tasolla, kun otetaan huomioon haastavat sääolosuhteet, jotka haittasivat Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan suorituskykyä jossakin määrin. 

Vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes oli purkupalveluiden osalta odotettu: kannattavuus parani, vaikka Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti konsernin myyntiä. Vuonna 2017 aloitetut toimet vahvistaa projektinhallintaosaamista ja valvontaa erityisesti Ruotsissa ovat vaikuttaneet odotetun suotuisasti purkupalveluiden kannattavuuteen viime vuosineljännesten aikana. Jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi. 

Suomen ja Ruotsin vaikeat talvet ovat heikentäneet Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutta. Tulosta painoi matalakatteisten ydinliiketoiminnan ulkopuolisten palveluiden myynti. Tällaisia toimeksiantoja toteutettiin odotettua enemmän, jotta pystyttiin ylläpitämään resurssien korkeaa käyttöastetta hiljaisen sesongin aikana, sillä pitkään jatkunut pakkasjakso hidasti ja viivästytti esimerkiksi viemäripalveluita ja prosessiteollisuuden puhdistustoimintaa. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myynti kasvoi edellisvuodesta, mutta kierrätyspolttoaineen (REF) vähäinen kysyntä heikensi voittoa kasvaneiden käsittely- ja valvontakustannusten kautta. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen kausiluonteisista haasteista huolimatta strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joilla tuemme vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Delete Group jatkaa kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. 

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ostettujen teollisuuspuhdistusyritysten operatiivinen integraatio edistyy hyvin ja suunnitelmien mukaan. Suurin osa arvioiduista synergioista on onnistuneesti saavutettu jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja operatiivinen toiminta on sujuvaa. Lisäksi valmistelut huippusesonkia varten edistyvät hyvin, joten voimme tarjota sekä nykyisille että uusille asiakkaille laadukasta palvelua. 

Vuoden näkymät pysyvät positiivisina. Odotamme Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kehittyvän hyvin hiljaisen alkuvuoden jälkeen ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan jatkavan kannattavaa kasvua, jota edesauttavat viimeaikaiset investoinnit Ruskon jäteasemaan. Purkumarkkinoiden näkymät ovat edelleen positiiviset, ja Ruotsin projektitarjouskilpailujen määrä ja tilauskanta ovat kasvaneet vähitellen viime kesästä lähtien. Meillä on purkupalveluissa vahva markkina-asema ja -kattavuus, ja uskon molempien markkinoiden kehittyvän vastaisuudessa myönteisesti.” 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Puhdistuspalvelut 

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden asiakkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2017. Markkinoilla edellytetään jopa aiempaa enemmän, että toimittajat pystyvät läpiviemään yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita. 

Purkupalvelut 

Rakennusmarkkinoilla jatkuva yleinen positiivinen kehitys tarjoaa suotuisan toimintaympäristön myös Purkupalvelut-liiketoiminnalle. Nykyinen kysynnän trendi uudis- ja saneerausrakennusalalla tukee sekä Suomen että Ruotsin markkinoita. 

Vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa. 

Kierrätyspalvelut 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen kierrätystä koskevaan sääntelyyn, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.

 LIIKEVAIHTO (virallinen) 

Vuoden 2018 alusta alkaen Delete Group on alkanut soveltaa myynnin tuloutusta koskevaa IFRS 15 ‑standardia. Konserniin kohdistuvan vaikutuksen uskotaan olevan suhteellisen pieni. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä entisen IAS 11 ‑standardin mukainen myynti olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa korkeampi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Vuonna 2017 IFRS 15 ‑standardilla ei olisi ollut vaikutusta ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen, mutta koko vuoden liikevaihto olisi ollut 1,3 miljoonaa raportoitua pienempi – taas ilman vaikutusta käyttökatteeseen. 

Delete Groupin virallinen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 36,7 (35,1) miljoonaa euroa kasvun ollessa viisi prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan projektivolyymien laskua. 

Konsernin virallinen liikevaihto oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 14,7 (11,4) miljoonaa euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 29 prosenttia Suomen yritysostojen ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia 4,9 (4,5) miljoonaan euroon. Se saavutettiin pääasiassa orgaanisella kasvulla, jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin ja käsittelytehokkuuteen. Purkupalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto oli 17,8 (20,0) miljoonaa euroa, missä on laskua 11 prosenttia edellisvuodesta. Laskun syynä oli suurten projektien vähyys Ruotsissa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (virallinen) 

Milj. euroa  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Puhdistuspalvelut  14,7  11,4  29,4 %  70,9 
Purkupalvelut  17,8  20,0  -10,9 %  86,5 
Kierrätyspalvelut  4,9  4,5  9,7 %  22,8 
Poistot  -0,8  -0,8  -10,1 %  -2,9 
Konserni yhteensä  36,7  35,1  4,8 %  177,3 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (pro forma) 

Milj. euroa  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Puhdistuspalvelut  14,7  14,8  -0,1 %  91,3 
Purkupalvelut  17,8  22,3  -20,2 %  89,5 
Kierrätyspalvelut  4,9  4,5  9,7 %  22,8 
Poistot  -0,8  -1,4  -48,2 %  -4,1 
Konserni yhteensä  36,7  40,1  -8,5 %  199,5 

TALOUDELLINEN TULOS (virallinen) 

Delete Groupin vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu virallinen käyttökate (EBITDA) laski edellisvuodesta 0,7 miljoonaa euroa 0,3 (1,0) miljoonaan euroon. Laskun syynä oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaneet haastavat talviolosuhteet. Oikaisematon käyttökate laski 1,0 miljoonaa euroa -0,3 (0,7) miljoonaan euroon. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 0 prosenttia (7 prosenttia) laskien edellisvuoden tasosta. Purkupalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate nousi projektien parantuneen valvonnan ansiosta 8 prosenttiin (5 prosenttia). Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaistu virallinen suhteellinen käyttökate laski 19 prosenttiin (21 prosenttia). Tämä johtui kierrätyspolttoaineen nousseista käsittelykustannuksista, jotka puolestaan aiheutuivat vähentyneestä kysynnästä. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat -2,5 (-1,5) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa realisoitumattomien konserniyhtiöiden välisten lainojen uudelleenarvostuksesta, eikä sillä ollut vaikutusta kassavirtaan. Voitto ennen veroja oli -5,2 (-2,9) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -0,3 (-0,0) miljoonaa euroa. Tilikauden virallinen nettotulos -5,5 (-2,9) oli miljoonaa euroa. 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa käyttökatetta on muutettu vastaavasti. 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (virallinen) 

Milj. euroa  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Puhdistuspalvelut  -0,0  0,9  -103,1 %  13,9 
Purkupalvelut  1,4  1,0  38,7 %  4,3 
Kierrätyspalvelut  0,9  0,9  -0,4 %  5,4 
Hallinto  -2,0  -1,8  10,9 %  -7,5 
Konserni yhteensä  0,3  1,0  -71,1 %  16,1 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (pro forma) 

Milj. euroa  1–3/2018  1–3/2017  Muutos  1–12/2017 
Puhdistuspalvelut  -0,0  1,3  -102,1 %  18,5 
Purkupalvelut  1,4  1,1  26,1 %  4,4 
Kierrätyspalvelut  0,9  0,9  -0,4 %  5,4 
Hallinto  -2,0  -1,8  10,9 %  -7,5 
Konserni yhteensä  0,3  1,5  -80,9 %  20,8 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,5 (-3,2) miljoonaa euroa tehostuneen käyttöpääoman valvonnan, erityisesti saatavien perinnän ansiosta. 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2018 maaliskuun lopussa 2,9 (0,6) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja 11,1 miljoonaa euroa käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 95,3 (81,3) miljoonaa euroa, joka pääosin koostui 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta ja 7,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi maaliskuun lopussa.  

Konsernin nettovelka3) oli maaliskuun lopussa 92,3 (80,5) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli lähinnä luottofasiliteetin käyttö yritysostojen rahoitukseen vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä. Käyttöpääomaan liittyviin vastuisiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä sisältyi joulukuussa 2017 ostettujen yhtiöiden loppukauppahinnan jaksotus.  

Vuoden 2018 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 203,2 (181,7) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 43,4 (37,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste5) oli 32,3 % (39,4 %). 

Kauppahinnan kohdistaminen joulukuussa ostetuille yhtiöille saatettiin päätökseen ja raportoitiin vastaavasti taseessa maaliskuun lopussa. 

Avainluvut  1–3/2018  1–3/2017  Muutos 
Oman pääoman tuotto, %  -8,0 %  -4,0 %  -4,0 %-yks. 
Nettovelka, milj. euroa  92,3  80,5  14,7 % 
Omavaraisuusaste  32,3 %  39,4 %  -7,1 %-yks. 

INVESTOINNIT JA YRITYSTRANSAKTIOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2018 tammi–maaliskuussa 2,5 (1,0) miljoonaa euroa. Luku sisältää merkittävät investoinnit Ruskon jäteasemaan. Katsauskauden aikana ei ole ollut yritysostoja. 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET 

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen. 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

13.4.2018 maksettiin lopullinen jaksotettu hankintahinta 8,8 miljoonaa euroa joulukuussa 2017 toteutetuista yritysostoista.

16.4.2018 Delete Group Oyj haki 85 miljoonan euron senior secured ‑joukkovelkakirjan listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjojen julkinen kaupankäynti alkoi 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella ”DELJVAIH21”. Joukkovelkakirjojen tuottoja on käytetty konsernin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja konsernin yleiseen liiketoimintaan. Listalleottoesite on julkistettu, ja se on saatavilla Delete Groupin verkkosivustolla (www.deletegroup.fi).

Delete Group Oyj:n tytäryhtiö Delete Finland Oy haki 30.4. tytäryhtiöidensä Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy:n, T&K Karppanen Oy:n, Suomen Saneeraustekniikka Oy:n ja Kaivopumppu M. Kulmala Oy:n sulautumista emoyhtiöön. Samana päivänä Kaivopumppu M. Kulmala Oy haki tytäryhtiönsä Tekno Puhto Oy:n sulautumista emoyhtiöön. 

Delete Group Oyj nosti 9.5. revolverilainansa luottolimiittiä (SSRCF) 20,0 miljoonasta eurosta 25,0 miljoonaan euroon. Fasiliteetti käytetään yhtiön yleiseen toimintaan yritysostot mukaan lukien. 

Delete on ostanut 31.5.2018 100 prosenttia suomalaisen hissien purkamiseen erikoistuneen saneerauspurkuyritys Karhupurku Oy:n osakekannasta. Vuonna 2017 Karhupurku Oy:n liikevaihto oli 0,7 miljoonaa euroa. 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus. 

Deleten keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi. 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen. 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konserninkasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.  

Delete Group vahvistaa, että vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj (entinen Ax DEL1 Oy) muutti nimensä ja yhtiömuotonsa julkiseksi osakeyhtiöksi, muutti yhtiöjärjestystään ja korotti osakepääomaa 2 500 eurosta 80 000 euroon 12 maaliskuuta 2018. Rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (14 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Delete Group Oyj:n 21.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017. 

Varsinainen yhtiökokous päätti valita uudelleen hallitukseen seuraavat jäsenet: Åsa Söderström Winberg (puheenjohtaja), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho ja Holger Hansen. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2018. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Vilhelm Sundströmille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaisesti. 

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA  

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu. 

TALOUSKALENTERI 2018 

Delete Group julkaisee vuoden 2018 puolivuotiskatsauksen 31.8.2018 ja kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 30.11. 

TAULUKKO-OSA (LIITETIEDOSTOSSA)

Summat ovat tuhansina euroina 

Vuoden 2018 alusta alkaen Delete Group on alkanut soveltaa myynnin tuloutusta koskevaa IFRS 15 ‑standardia. Konserniin kohdistuvan vaikutuksen uskotaan olevan suhteellisen pieni. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä entisen IAS 11 ‑standardin mukainen myynti olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa korkeampi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Vuonna 2017 IFRS 15 ‑standardilla ei olisi ollut vaikutusta ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen, mutta koko vuoden liikevaihto olisi ollut 1,3 miljoonaa raportoitua pienempi – taas ilman vaikutusta käyttökatteeseen. 

Delete Group on ottanut IFRS 9 ‑rahoitusvälinestandardin käyttöön takautuvasti 1.1.2018 alkaen. Siirtymäsäännösten mukaan vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 9 ‑standardin vaikutus ei ole ollut merkittävä. 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETYT SUORITUSKYVYN MITTARIT  

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. 

KAAVAT 

1) Pro forman määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa. 

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = rahavarat – korolliset velat, rahoitusleasingvastuut ja osamaksuluottovastuut 

4) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

5) omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut)] 


LISÄTIEDOT 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj 

Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi 

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373  

www.delete.fi 


DELETE GROUP LYHYESTI 

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 35 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. 

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.deletegroup.fi/ 

Delete Group Oyj interim report Q1 2018 (31 May)-fi
Delete Group Oyj interim report Q1 2018 31 May -fi