PÄÄOMARAKENNE VAHVISTUI HUOMATTAVASTI, NÄKYMÄT OVAT EDELLEEN POSITIIVISET

DELETE GROUP OYJ

Osavuosiraportti tammi–maaliskuu 2021 (IFRS, tilintarkastamaton)

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2021

 • Liikevaihto laski 5 prosenttia 22,6 (Q1 2020: 23,7) miljoonaan euroon
 • Käyttökate (EBITDA) laski 0,3 miljoonaa euroa -0,8 (-0,5) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) laski 0,3 miljoonaa euroa -4,0 (-3,7) miljoonaan euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 2,0 miljoonaa euroa 3,2 (1,2) miljoonaan euroon
 • Jäljellä ollut Purkupalvelut ‑liiketoiminta divestoitiin tammikuussa 2021
 • Konsernin oma pääoma kasvoi vuoden 2020 lopusta 26,4 miljoonaa euroa 24,5 miljoonaan euroon
 • Nettovelka laski vuoden 2020 lopusta 39,7 miljoonaa euroa 78,6 (123,7) miljoonaan euroon

AVAINLUVUT

1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Liikevaihto, milj. eur 22,6 23,7 -5 % 116,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur -0,8 -0,5 -58 % 9,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur -0,3 0,0 13,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -1,4 % 0,0 % -1,4 %-yks. 11,6 %
Liikevoitto (EBIT), milj. eur -4,0 -3,7 -8 % -4,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur -3,5 -3,2 -11 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -15,6 % -13,3 % -2,3 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur 18,1 -7,2 346 % -10,2
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur 16,3 -7,7 311 % -30,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 3,2 1,2 158 % 8,8
Nettovelka3), milj. eur 78,6 123,7 -36 % 118,3

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2021.

COVID-19-pandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kuten aina, ensimmäinen neljännes oli liiketoiminnoillemme hiljainen. Olen kohtuullisen tyytyväinen suoritukseemme, kun otetaan huomioon tänä vuonna kohtaamamme lisähaasteet koronaviruspandemian ja tavallista ankaramman talven vuoksi. Kun talvi päättyi maaliskuun loppupuolella, palvelujen kysynnässä näkyi hyvää kehitystä, ja valmistaudumme vilkkaaseen sesonkiin toisella neljänneksellä siitä huolimatta, että koronaviruspandemiaan liittyvät haasteet jatkuvat. Pystyimme toimimaan melko tehokkaasti läpi vaikean ajan, vaikka parannettavaa löytyy jonkin verran edelleen. Hyödynsimme myös lomautuksia hallitaksemme talvikauden hiljaisen kysynnän tilannetta.

Ensimmäisellä neljänneksellä saimme toteutettua kaksi tavoitteiltaan osin limittäistä, keskeistä toimenpidettä, kun myimme jäljellä olevan Purkupalvelut-liiketoimintamme Suomessa ja uudelleenjärjestelimme rahoitusrakenteemme. Tämän seurauksena olemme nyt valmiit toteuttamaan strategiaamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi, jolla projektien osuus on pienempi ja tase huomattavasti vahvempi. Olen erittäin tyytyväinen eri sidosryhmien yhteistyöhön tässä tärkeässä asiassa, joka luo kestävän perustan Deleten tulevaisuudelle.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia, mikä johtui siitä, että päivittäisten palveluiden kysynnän taso oli edellisvuotta alempi. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian jatkuvista seurauksista, mutta myös ankarasta talvesta. Reagoimme heikompaan kysyntään ja onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia tyydyttävästi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 prosentin ensimmäisellä neljänneksellä markkinoiden vaisuuden jatkumisesta huolimatta. Taustalla olivat uudet asiakkaat ja tarjoaman laajentaminen jätevirtojen välittämiseen. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan suorittaminen pysyi hyvällä tasolla, ja liikevoittoprosentti parani 6 prosenttiin (1 %). Tämän mahdollistivat viime vuonna toteutetut tuotannon parannukset. Kierrätyslaitoksemme ovat nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin, luoden hyvän pohjan paranevalle suorittamiselle vuonna 2021.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden alkupuoliskolle suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana tiimimme on pysynyt täysin toimintakykyisenä, ja se pystyy suorittamaan kaikki tehtävänsä normaaliin tapaan.

Olen erityisen innoissamme jatkuvista, hedelmällisistä toimistamme työturvallisuuden, ympäristön ja vastuullisuuden eteen. Aivan äskettäin saimme loistavat tulokset laajassa HSEQ-auditoinnissa, jonka useat suuret asiakkaamme toteuttivat yhdessä. Tämä todistaa, että tapamme luoda toimivampaa ja puhtaampaa yhteiskuntaa on havaittu hyväksi.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran, mutta pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti koko vuoden 2021 ajan.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 22,6 (23,7) miljoonaa euroa eli 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Koronaviruspandemian vaikutukset olivat edelleen selviä vuonna 2021.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli tavalliseen tapaan alhainen talvikaudella, 17,5 (19.3) miljoonaa euroa, mutta laski 10 % pääasiassa koronaviruspandemiaan liittyvän yleisen kysynnän vähenemisen ja jossain määrin myös ulkopalveluja tavallista enemmän vaikeuttaneen ankaran talven vuoksi. Kun lumitilanne helpotti vähitellen maaliskuussa, aktiivisuuden taso parani huomattavasti ja sesongin seisokkien valmistelut alkoivat.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 prosentin 5,8 (5,8) miljoonaan euroon huolimatta koronaviruksen edelleen häiritsemästä markkinatilanteesta. Tämän mahdollistivat saadut uudet asukkaat ja jätekaupan palvelutarjonnan laajentaminen.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut 17,5 19,3 -10 % 98,6
Kierrätyspalvelut 5,8 5,8 1 % 23,4
Eliminoinnit -0,8 -1,4 -48 % -5,2
Konserni yhteensä 22,6 23,7 -5 % 116,8

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa –3,5 (–3,2) miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskun vaikutukset olivat suurin syy tähän laskuun, kun taas toiminnan tuottavuus oli tyydyttävällä tasolla erityisesti, kun otetaan huomioon joitakin toimituskustannusten ylityksiä ja seisauksia työmailla aiheuttaneet tavallista ankarammat talviolosuhteet.

Ensimmäisellä neljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski -12 prosenttiin (-8 %), ja siihen vaikuttivat negatiivisesti toiminnan tuottavuuteen vaikuttaneet haastavat talviolosuhteet sekä myyntimix, jossa lumenaurauspalvelujen kaltaisten heikkokatteisten palvelujen osuus oli suurempi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan suorittaminen jatkui paremmalla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä, ja liikevoittoprosentti oli 6 prosenttia (1 %). Paranemisen taustalla olivat vuoden 2020 aikana toteutetut tuotannon tehostamistoimet, kierrätyspolttoaineen markkinoiden vakiintuminen ja parantunut tuotannon ohjaus.

Hallintoa rasittivat huomattavat kertaluontoiset kulut, jotka liittyivät pääasiassa Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin ja pääomarakenteen uudelleenjärjestelyyn.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut 0,4 0,7 -44 % 14,5
Kierrätyspalvelut 1,1 0,7 51 % 2,6
Hallinto -2,3 -2,0 -18 % 8,1
Konserni yhteensä -0,8 -0,5 -58 % 9,0

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut -2,0 -1,6 -29 % 5,3
Kierrätyspalvelut 0,3 0,1 472 % -0,6
Hallinto -2,3 -2,2 -7 % -8,8
Konserni yhteensä -4,0 -3,7 -9 % -4,1

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat 22,2 (-3,5) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -2,6 (-3,6) miljoonaa euroa. Lasku johtui ensisijaisesti merkittävästi pienentyneestä korollisesta velasta.

Tammi–maaliskuun voitto ennen veroja oli 18,2 (-7,2) miljoonaa euroa, mihin joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus vaikutti suotuisasti. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi-maaliskuussa 18,1 (-7,4) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa tilikauden nettotulos myytävänä olevat toiminnot mukaan luettuina oli 16,3 (-7,7) miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa 3,2 (1,2) miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuun myötävaikutti käyttöön otettu myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta (factoring-järjestely), joka alensi nettokäyttöpääomaa noin 3,9 miljoonalla eurolla.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2021 maaliskuun lopussa 4,4 (4,8) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 83,1 (128,4) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 65,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 7,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 11,0 miljoonan euron leasingveloista. Maaliskuun lopussa konserni oli nostanut SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan. Katsauskauden jälkeen 14.4. SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Lainoihin ei liittynyt kovenanttiehtoja vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin nettovelka oli maaliskuun 2021 lopussa 78,6 (123,7) miljoonaa euroa. Laskun syynä oli lähinnä helmikuussa 2021 toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely, jonka keskeiset asiat olivat seuraavat:

 • Joukkovelkakirjalainan lopullista takaisinmaksupäivää siirrettiin kolmella vuodella 19.4.2024 asti
 • Joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa alaskirjattiin 24,8 miljoonalla eurolla
 • Joukkovelkakirjalainaa lunastettiin osittain 20 miljoonalla eurolla
 • Lunastus rahoitettiin 10 miljoonan euron uudella omalla pääomalla, Purkupalvelut-divestoinnin 5 miljoonan euron tuotoilla ja myyntisaatavien myynnin 5 miljoonan euron tuotoilla.

Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla oli 34,8 miljoonan euron suotuisa vaikutus konsernin omaan pääomaan, ja velkapääoma laski 109,8 miljoonasta eurosta 65,0 miljoonaan euroon.

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille. Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla. Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2 miljoonan euron takausfasiliteetin.

Katsauskauden jälkeen 30.4.2021 Delete ilmoitti, että Factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa 60 miljoonaan euroon.

Vuoden 2021 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 135,2 (185,8) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Purkupalvelut-liiketoiminnan myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 28,3 (33,2) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä vuonna 2020. Omavaraisuusaste5) oli maaliskuun 2021 lopussa 18,1 % (12,1 %).

Purkupalvelut-liiketoiminnan 29.1.2021 toteutuneen divestoinnin jälkeen Delete Groupilla ei enää ole IFRS 5 ‑standardin mukaisesti luokiteltuja omaisuuseriä. IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Avainluvut 1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Oman pääoman tuotto, % 144,6 % -30,5 % 175,1 %-yks. -229,9 %
Nettovelka, milj. euroa 78,6 123,7 -36,4 % 118,3
Omavaraisuusaste, % 18,1 % 12,1 % 6,0 %-yks. -1,2 %

MUUTOKSET JOHDOSSA

Delete ilmoitti 8.4.2021, että Juha Kettunen (s. 1975, konetekniikan DI ja eMBA) on nimitetty Delete Group Oyj:n kaupalliseksi johtajaksi (Commercial Director) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 23.4.2021 alkaen. Kettunen siirtyy Deleteen Saalasti Finland Oy:n myyntijohtajan tehtävästä. Kettunen tulee vastaamaan Delete Groupin myynnin johtamisesta sekä yhtiön avainasiakkuuksista yhdessä muun organisaation kanssa. Hänellä on vahvaa kokemusta vastaavista tehtävistä erityisesti energia- ja prosessiteollisuudesta.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano 23. huhtikuuta 2021 alkaen:

 • Tommi Kajasoja, konsernijohtaja
 • Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
 • Janika Vilkman, lakiasiainjohtaja
 • Henri Pesonen, liiketoimintajohtaja, Kierrätyspalvelut
 • Raimo Huhtala, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Suomi
 • Peter Revay, liiketoimintajohtaja, Puhdistuspalvelut, Ruotsi
 • Juha Kettunen, kaupallinen johtaja

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2021 tammi–maaliskuussa 0,5 (1,0) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa koronaviruspandemiaan liittyvän likviditeetin varmistamiseen.

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

Tammi–maaliskuussa 2021 ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2021 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete laajensi 14.4.2021 Collector Bank Plc:n kanssa sovittua luottofasiliteettiaan (SSRCF) 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon muuttumattomilla ehdoilla. Luottofasiliteetti on tarkoitettu käyttöpääomaksi ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan rahoittamiseen.

Delete ilmoitti 30.4.2021, että Factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen , mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (alle 90 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (yli 10 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2020.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosikatsauksessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

TALOUSKALENTERI 2021

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2021 puolivuotiskatsauksen tammi–kesäkuulta 20.8.2021 ja vuoden 2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 17.11.2021.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 1–3/2021 1–3/2020 1–12/2020 Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2020
Liikevoitto (EBIT) -4,0 -3,7 -4,1 Käyttökate (EBITDA) -0,8 -0,5 9,0
Oikaisut 0,5 0,5 4,6 Oikaisut 0,5 0,5 4,6
Oikaistu liikevoitto (EBIT) -3,5 -3,2 0,5 Oikaistu käyttökate (EBITDA) -0,3 0,0 13,6

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Lopetetun Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarat on uudelleenarvioitu vuoden 2020 lopussa sovitun myyntihinnan mukaisesti, minkä seurauksena oli nettovarojen 20,3 miljoonan euron alaskirjaus ja vastaava negatiivinen vaikutus lopetettujen toimintojen liikevoittoon, konsernin nettotulokseen ja konsernin omaan pääomaan.

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset Purkupalvelut-liiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

 

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete laajensi 14.4.2021 Collector Bank Plc:n kanssa sovittua luottofasiliteettiaan (SSRCF) 7 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon muuttumattomilla ehdoilla. Luottofasiliteetti on tarkoitettu käyttöpääomaksi ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden toiminnan rahoittamiseen.

Delete ilmoitti 30.4.2021, että Factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa, ja sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021.

Delete Group Oyj

Hallitus
 

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767
 

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi
 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 117 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj Osavuosiraportti Q1 2021