Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, projektien myyntimix painoi liikevoittoa

Delete Group Oyj | Pörssitiedote 15.5.2019 klo 12:00 (EEST)

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Osavuosiraportti tammi–maaliskuu 2019 (IFRS, tilintarkastamaton) 

LIIKEVAIHTO KASVOI ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, PROJEKTIEN MYYNTIMIX PAINOI LIIKEVOITTOA  

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2019 

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 40,4 (Q1 2018: 36,7) miljoonaan euroon. 
  • Käyttökate (EBITDA) laski –0,1 miljoonaa euroa –0,4 (–0,3) miljoonaan euroon. 
  • Liikevoitto (EBIT) laski –1,6 miljoonaa euroa –4,6 (–3,0) miljoonaan euroon. 
  • Nettovelka kasvoi 31 prosenttia 120,6 (92,3) miljoonaan euroon. 
  • Operatiivinen rahavirta laski –3,9 miljoonaa euroa –3,4 (0,5) miljoonaan euroon. 

AVAINLUVUT 

1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2018 
Liikevaihto, milj. euroa  40,4  36,7  9,9 %  192,8 
Käyttökate (EBITDA)1, milj. euroa  –0,4  –0,3  –55,5 %  18,0 
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa  0,0  0,3  –88,1 %  19,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  0,1 %  0,8 %  –0,7 %-yks.  10,3 % 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  –4,6  –3,0  –53,1 %  7,2 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa  –4,2  –2,5  –69,1 %  9,1 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  –10,3 %  –6,7 %  –3,6 %-yks.  4,7 % 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  –6,8  –5,7  –19,6 %  –0,5 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  –3,4  0,5  15,7 
Nettovelka3, milj. euroa  120,6  92,3  30,7 %  100,0 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita. 

Delete Group on ottanut IFRS 16 (Vuokrasopimukset) ‑standardin käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. IFRS 16:n vaikutuksista kerrotaan tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. 

VUODEN 2019 NÄKYMÄT 

Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Purkupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisen hyvällä tasolla melko vankan korjausrakentamisen markkinan tukemana. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan paranevan jonkun verran vuonna 2019. 

Delete Groupin liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuonna 2019. 

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana purkupalveluprojektien määrän odotetaan pysyvän vakaana, mutta suurten purkuprojektien kysynnän odotetaan laskevan. Lisäksi vaikeat talviolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti alkuvuodesta haitallisesti joidenkin projektien toteuttamiseen sekä viemäritöiden määrään. Näistä syistä johtuen Deleten kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA: 

”Vuoden ensimmäinen neljännes on aina hiljainen kausi Deleten toiminnassa, ja tänä vuonna kehitys oli kaksijakoista. Vaikka konsernin kasvu oli vankkaa, kannattavuus jäi jälkeen edellisen vuoden tasosta. Puhdistuspalvelut suoriutui hyvin, kun otetaan huomioon yleensä hiljainen talvikausi. Konsernin liikevoittoa painoivat kuitenkin Kierrätyspalvelut-liiketoimintaa edelleen vaivanneet kierrätyspolttoainemarkkinoiden haasteet ja etenkin Purkupalveluprojektien haastava myyntimix. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Orgaanista kasvua6) oli 2 prosenttia. Tyypillisesti hiljaisesta ensimmäisestä vuosineljänneksestä tuli parempi kuin edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Erityisesti liikevoittomme parani vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä tehokkaasti toteutetun resurssien suunnittelun ja käytön ansiosta. 

Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tuella. Yritysostot toivat kasvua 13 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli –2 prosenttia. Liikevaihto ja projektien myyntimix olivat edellistä vuotta heikommat, sillä projektit olivat pienempiä ja tiukemmin hinnoiteltuja, vaikeuttivat tehokasta resurssien käyttöä ja nostivat logistiikkakustannuksia. Tämä heikensi liikevoittoa huomattavasti. Uusien tilausten osalta Purkupalvelut-liiketoiminta on kehittynyt hyvään suuntaan haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, mutta liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän aiemman vuoden tasosta vuoden 2019 alkupuoliskolla. 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30 prosenttia, ja kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Kannattavuus jäi kuitenkin viime vuoden tasosta kierrätyspolttoaineen heikkona jatkuneen kysynnän ja kasvaneiden käsittelykustannusten seurauksena. Olemme tehneet hiljattain investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi, minkä puolestaan odotetaan parantavan kannattavuutta asteittain vuoden 2019 kuluessa. 

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen Suomessa ja Ruotsissa. Jatkamme toimintamme kehittämistä kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olemme edistäneet tehostamistoimia kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vähitellen vuonna 2019, ja niiden vaikutuksen odotetaan heijastuvan osittain vuoden 2019 tulokseen. 

Vuonna 2019 painopiste on orgaanisessa kannattavassa kasvussa, aiempina vuosina ostettujen yritysten integroimisessa ja synergioiden hyödyntämisessä. Näen markkinoillamme paljon potentiaalia, ja odotan kysynnän pysyvän suotuisalla tasolla erityisesti puhdistuspalvelujen markkinoilla. 

Strategista selvitystyötä vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi, josta ilmoitettiin 16.8.2018, jatketaan vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.” 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut 

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2018 tasoa. Huoltoseisokkikierron odotetaan olevan vuonna 2019 hieman vilkkaampi kuin vuonna 2018. Markkinoilla odotetaan jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Deleten kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.  

Purkupalvelut 

Vaikka uusien rakennuslupien määrä on laskenut, rakennusmarkkinoiden purkupalvelujen kysyntä pysyy hyvällä tasolla yleisten markkinatekijöiden tukemana: vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa.  

Kierrätyspalvelut 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) heikon markkinatilanteen, joka vähentää toimijoiden katteita ja tuottaa hintapaineita, odotetaan helpottuvan jonkin verran vuoden 2019 aikana.
 

LIIKEVAIHTO 

Delete Groupin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 40,4 (36,7) miljoonaa euroa kasvun ollessa 10 prosenttia edellisvuodesta. Kaikki liiketoiminta-alueet vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tarkastelujakson orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia ja yritysostopohjainen kasvu 7 prosenttia. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 15,2 (14,7) miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 3 prosenttia. Orgaanista kasvua oli 2 prosenttia. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30 prosenttia 6,4 (4,9) miljoonaan euroon. Se saavutettiin yksinomaan orgaanisella kasvulla, jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin ja käsittelytehokkuuteen viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 19,8 (17,8) miljoonaa euroa ja kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Syyskuussa 2018 loppuun saatetut yritysostot toivat kasvua 13 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli -2 prosenttia. Suomen ja Ruotsin purkualan markkinoiden kehitys jatkui aktiivisena, mutta toimeksiannot olivat keskimäärin edellisvuotista pienempiä. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO 

Milj. euroa  1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  15,2     14,7     3,0 %  88,0    
Purkupalvelut  19,8     17,8     11,2 %  83,4    
Kierrätyspalvelut  6,4     4,9     30,4 %  24,8    
Eliminoinnit  –1,1     –0,8     41,4 %  3,4    
Konserni yhteensä  40,4     36,7     9,9 %  192,8    

TALOUDELLINEN TULOS 

Delete Groupin vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate laski edellisvuodesta 1,7 miljoonaa euroa –4,2 (–2,5) miljoonaan euroon. Toiminnassa liikevoittoa heikensivät pääasiassa suurten purkuprojektien vähäisempi määrä sekä tähän liittyvät heikompi tehokkuus kentällä ja kohonneet logistiikkakustannukset. Myös hiljattain hankittujen toimintojen heikko kausiluontoinen tuottavuus heikensi liikevoittoa. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoa heikensivät lisäksi Kierrätyspalveluiden osalta kierrätyspolttoaineen kysynnässä jatkuvat haasteet.  

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevoittoprosentti parani Puhdistuspalveluissa –3 prosenttiin (–10 %) ja heikkeni Kierrätyspalveluissa 0 prosenttiin (13 %) ja Purkupalveluissa –7 prosenttiin (2 %).  

IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla on ollut hienoinen positiivinen vaikutus liikevoittoon ja merkittävämpi myönteinen vaikutus käyttökatteeseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tammi–maaliskuussa 2019 se johti vuokrakulujen alenemiseen 1,4 miljoonaa euroa, poistojen kohoamiseen 1,3 miljoonaa euroa ja korkokulujen kohoamiseen 0,1 miljoonaa euroa. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) 

Milj. euroa  1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  –0,5     –1,5     69,1 %  8,6    
Purkupalvelut  –1,4     0,3     4,6    
Kierrätyspalvelut  0,0     0,7     –95,9 %  3,5    
Hallinto  –2,8     –2,5     –11,5 %  –9,5    
Konserni yhteensä  –4,6     –3,0     –53,1 %  7,2    

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) 

Milj. euroa  1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  1,3     –0,2     13,7    
Purkupalvelut  –0,1     1,4     8,4    
Kierrätyspalvelut  0,7     0,9     –28,4 %  4,7    
Hallinto  –2,2     –2,3     4,2 %  –8,8    
Konserni yhteensä  –0,4     –0,3     –55,5 %  18,0    

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat –2,0 (–2,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa aiempaa vuotta alhaisemmista toteutumattomista valuuttakurssitappioista. Voitto ennen veroja oli –6,6 (–5,5) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat –0,2 (–0,2) miljoonaa euroa. Tilikauden nettotulos oli –6,8 (–5,7) miljoonaa euroa. 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli –3,4 (0,5) miljoonaa euroa parantuneen käyttöpääoman tukemana. 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2019 maaliskuun lopussa 4,0 (3,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 124,6 (95,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 24,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta ja leasingvastuista. Konsernilla on nostamattomia luottofasiliteetteja 1,0 miljoonaa euroa käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen, ja ne on kohdennettu pankkitakauslimiitiksi. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi maaliskuun 2019 lopussa.  

Konsernin nettovelka maaliskuun 2019 lopussa oli 120,6 (92,3) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli pääasiassa luottofasiliteetin käyttö yrityskauppojen rahoitukseen vuonna 2018 ja IFRS 16 ‑standardin käyttöönoton vaikutuksista johtuva leasingvastuiden kasvu, josta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.  

Vuoden 2019 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 225,4 (202,9) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 59,4 (43,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste6) oli 28,3 % (32,3 %). Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja omavaraisuusasteen muutokset johtuvat pääasiassa IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksista.  

Delete Group Oyj ilmoitti 28.3.2019 vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän liikkeeseenlaskusta 25 miljoonan euron nimellisarvossa (”Uudet velkakirjat”). Uudet velkakirjat laskettiin liikkeelle samoin ehdoin (lukuun ottamatta liikkeeseenlaskupäivää, koron laskemisen alkamispäivää ja liikkeeseenlaskuhintaa) kuin yhtiön vuonna 2021 erääntyvät 85 miljoonan euron senior-ehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat (ISIN: FI4000252119), jotka laskettiin liikkeeseen 19.4.2017 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella “DELJVAIH21”. Uusien velkakirjojen, jotka erääntyvät 19.4.2021, liikkeeseenlaskuhinta oli 100,00 prosenttia (par), ja niiden vaihtuvana korkona on 3 kk Euribor + vuosittainen 5 prosentin marginaali, joka maksetaan takautuvasti neljännesvuosittain 19.4.2019 alkaen. Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään yhtiön 25 miljoonan euron super senior ‑luottolimiitin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun. 

Avainluvut  1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2017 
Oman pääoman tuotto, %  –10,2 %  –8,4 %  –1,8 %-yks.  21,8 % 
Nettovelka, milj. euroa  120,6  92,3  30,7 %  100,0 
Omavaraisuusaste, %  28,3 %  32,3 %  –4,0 %-yks.  31,5 % 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2019 tammi–maaliskuussa 3,7 (2,5) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei tehty yritysostoja, mutta ensimmäisellä neljänneksellä maksettiin 2,0 miljoonan euron loppukauppahinta vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta. 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET 

Vuoden 2019 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen. 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

4.4.2019 Finanssivalvonta hyväksyi 28.3.2019 julkistettuun joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuilmoitukseen liittyvän Uusien velkakirjojen englanninkielisen listalleottoesitteen. Esite on yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://deletegroup.fi/en/investors/credit-facilities/tap-issue/. Listalleottoesitteen yhteenveto on käännetty suomeksi. Julkinen kaupankäynti Uusilla velkakirjoilla aloitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 9.4.2019 kaupankäyntitunnuksella ”DELJVAIH21”. 

Delete Group Oyj julkaisi päivitetyn Tiedonantopolitiikkansa 11.4. Jatkossa yhtiö viestii sijoittajille suomeksi ja englanniksi. Aiemmin yhtiö on julkaissut tiedot suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tiedonantopolitiikkaa on päivitetty pienillä muutoksilla. Päivitetty Tiedonantopolitiikka tuli voimaan 11.4.2019, ja se on luettavissa Delete Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://deletegroup.fi/sijoittajat/sijoittajapalvelu/tiedonantopolitiikka/. 

6.5. Delete Group Oyj tiedotti, että yhtiön johtoryhmän jäsen ja Ruotsin maajohtaja Lars-Gunnar Almryd jättää yhtiön toukokuun 2019 lopussa. Peter Revay on nimitetty uudeksi Ruotsin maajohtajaksi 15.5. Delete-konsernin toimitusjohtaja Tommi Kajasoja toimii väliaikaisena Ruotsin maajohtajana, kunnes Peter Revay aloittaa toimessa elokuussa 2019. 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus. 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi. 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen. 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.  

Konserni vahvistaa, että vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Delete Group Oyj:n 2.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2018. 

Åsa Söderström Winberg, Holger Hansen ja Ronnie Neva-aho valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Åsa Söderström Winberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2019. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti. 

TALOUSKALENTERI 2019 

Delete Group julkaisee vuoden 2019 puolivuotiskatsauksen tammi–kesäkuulta 23.8.2019 ja vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 15.11.2019. 

TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT  

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. 

Milj. euroa  1–3/2019  1–3/2018  1–12/2018     Milj. euroa  1–3/2019  1–3/2018  1–12/2018 
Liikevoitto (EBIT)  –4,6  –3,0  7,2     Käyttökate (EBITDA)  –0,4  –0,3  18,0 
Oikaisut  0,5  0,6  1,9     Oikaisut  0,5  0,6  1,9 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)  –4,2  –2,5  9,1     Oikaistu käyttökate (EBITDA)  0,0  0,3  19,9 

KAAVAT 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset 

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat 

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun. 

5) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa. 

6) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut) 

7) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina. 

LYHENNETYT LIITETIEDOT 

Laatimisperiaatteet 

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj julkistaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen. Lisäksi yhtiö julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle, joissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu. 

Tähän osavuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen, lukuun ottamatta uusia standardeja, joita on sovellettu tämän katsauskauden alusta alkaen:  

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

IFRS 16 ‑standardi edellyttää vuokralleottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Vuokralleottaja merkitsee taseeseen käyttöoikeutta vastaavan omaisuuserän ja vuokranmaksuvelvoitetta vastaavan vuokravelan. Taseeseen merkitsemisestä on helpotuksia lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. IFRS 16 korvaa aiemman IAS 17 ‑standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.  

Konserni on ottanut IFRS 16 ‑standardin käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. Konserni merkitsee taseeseensa uusia omaisuuseriä ja velkoja tiloihinsa ja koneisiinsa liittyvistä vuokrasopimuksista. Konserni on IAS 17 ‑standardin mukaisesti merkinnyt taseeseensa rahoitusleasingvelkoja omaisuuserinä ja velkoina, jotka on siirretty sellaisinaan avaavaan taseeseen 1.1.2019. 

Kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koskevat vuokrattavia tiloja, koneita ja ajoneuvoja. Osa Deleten tiloja koskevista vuokrasopimuksista on tehty määräaikaisina jatko-optiolla, ja osa sopimuksista on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteen ja jatko-option odotetun käytön nykyarvoksi. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty arvioidun vuokra-ajan perusteella. 

Tilojen vuokrasopimukset koskevat Deleten pää- ja sivukonttoreita sekä palvelupisteitä, ja ne muodostavat suurimman osan käyttöoikeusomaisuuseristä ja vuokravelasta. Sopimukset tehdään tavallisesti 2–6 vuoden määräaikaisina sopimuksina, ja niihin voi sisältyä jatko-optioita. Jos Delete arvioi, että jatko-optio käytetään, se sisällytetään 

käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan. 

Vuokrattujen koneiden ja ajoneuvojen vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteiden nykyarvon mukaan. 

Delete käyttää IFRS 16:n sallimia taseelle merkitsemisen helpotuksia enintään 12 kuukauden mittaisille lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. Tuloslaskelmassa ne kirjataan entiseen tapaan vuokrakuluihin Materiaalit ja palvelut- tai Muut kulut ‑tileille. Koneiden ja kaluston vuokrasopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. 

1.1.2019 alkaen vuokrat kirjataan käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vastaaviksi vuokraveloiksi. Vuokranmaksut jaetaan vuokravelkojen takaisinmaksuihin ja korkokuluihin. Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin; käyttökate ja liikevoitto kasvavat, omavaraisuusaste laskee ja nettovelka kasvaa. Liiketoiminnan rahavirta kasvaa, ja rahoitustoiminnan rahavirta pienenee. 

Vaikutukset avaavaan taseeseen 1.1.2019 näkyvät seuraavassa taulukossa.

Lisäksi konserni on kirjannut poisto- ja korkokuluja vuokrakulujen sijaan IFRS 16:n mukaisista vuokrista. Tammi–maaliskuussa 2019 sen vaikutuksesta vuokrakulut alenivat –1,4 miljoonaa euroa, poistokulut kohosivat 1,3 miljoonaa euroa ja korkokulut kohosivat 0,1 miljoonaa euroa. 

IFRS 23 Epävarmat veropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

Tulkinta selventää tuloverojen kirjaamista tilanteissa, joissa veroviranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet käytäntöä. Ratkaisevaa on, hyväksyykö veroviranomainen yhtiön valitseman verokäsittelyn. Tätä harkittaessa oletuksena on, että kaikki asianmukaiset tiedot ovat veroviranomaisten tiedossa ehdotetun verokäsittelyn arvioimisessa. Konsernin arvion mukaan tällä tulkinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. 

Muilla tulevilla standardeilla tai tulkinnoilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Delete Group Oyj 

Hallitus 

LISÄTIEDOT 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi 

Puh. +358 400 357 767  

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373  

www.delete.fi 

DELETE GROUP LYHYESTI 

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuoden 2011 alkaen 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1 000 ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Release