Liikevaihto jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, projektien myyntimix painoi edelleen liikevoittoa

DELETE GROUP OYJ, Pörssitiedote 23.8.2019, klo 16:35 EEST

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ 

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton) 

LIIKEVAIHTO JATKOI KASVUAAN TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, PROJEKTIEN MYYNTIMIX PAINOI EDELLEEN LIIKEVOITTOA  

KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2019 

  • Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 56,6 (Q2 2018: 52,4) miljoonaan euroon 
  • Käyttökate (EBITDA) laski 2,2 miljoonaa euroa 5,3 (7,5) miljoonaan euroon 
  • Liikevoitto (EBIT) laski 4,0 miljoonaa euroa 1,1 (5,1) miljoonaan euroon 
  • Nettovelka kasvoi 20 prosenttia 125,5 (104,7) miljoonaan euroon 
  • Operatiivinen rahavirta laski 1,8 miljoonaa euroa -2,1 (-0,3) miljoonaan euroon 
  • 25 miljoonan euron joukkovelkakirjojen lisäerän liikkeeseenlasku toteutettiin huhtikuussa ja käytettiin revolveriluottofasiliteetin takaisinmaksuun 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUU 2019 

  • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 96,9 (89,2) miljoonaan euroon 
  • Käyttökate (EBITDA) laski 2,3 miljoonaa euroa 4,9 (7,3) miljoonaan euroon 
  • Liikevoitto (EBIT) laski 5,6 miljoonaa euroa -3,6 (2,1) miljoonaan euroon 
  • Operatiivinen rahavirta laski 5,7 miljoonaa euroa -5,5 (0,2) miljoonaan euroon 

AVAINLUVUT 

4–6/2019  4–6/2018  Muutos  1–6/2019  1–6/2018  Muutos  1–12/2018 
Liikevaihto, milj. euroa  56,6  52,4  7,9 %  96,9  89,2  8,7 %  192,8 
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa  5,3  7,5  -29,2 %  4,9  7,3  -32,3 %  18,0 
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa  5,7  7,7  -26,1 %  5,7  8,0  -28,3 %  19,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  10,1 %  14,7 %  -4,6 %-yks.  5,9 %  9,0 %  -3,1 %-yks.  10,3 % 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  1,1  5,1  -78,9 %  -3,6  2,1  7,2 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa  1,5  5,3  -72,6 %  -2,7  2,8  9,1 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  2,6 %  10,1 %  -7,5 %-yks.  -2,8 %  3,2 %  -6,0 %-yks.  4,7 % 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  -1,6  2,8  -8,4  -2,9  -0,5 
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa  -2,1  -0,3  -5,5  0,2  15,7 
Nettovelka3), milj. euroa  125,5  104,7  19,8 %  125,5  104,7  19,8 %  100,0 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

Delete Group on ottanut IFRS 16 -standardin (Vuokrasopimukset) käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. IFRS 16:n vaikutuksista kerrotaan tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.
 

VUODEN 2019 NÄKYMÄT 

Päivitetty näkymä vuodelle 2019 

Puhdistuspalvelujen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2019. Purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla, suurten purkuhankkeiden määrän laskiessa edellisvuodesta. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan kasvavan jonkin verran vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.  

Delete Groupin liikevoiton ei odoteta nousevan vuoden 2018 tasolle. 

Aikaisemmat näkymät (15.5.2019) 

Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Purkupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisen hyvällä tasolla melko vankan korjausrakentamisen markkinan tukemana. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan paranevan jonkun verran vuonna 2019. 

Delete Groupin virallisen liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuonna 2019 

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana purkupalveluprojektien määrän odotetaan pysyvän vakaana, mutta suurten purkuprojektien kysynnän odotetaan laskevan. Lisäksi vaikeat talviolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti alkuvuodesta haitallisesti joidenkin projektien toteuttamiseen sekä viemäritöiden määrään. Näistä syistä johtuen Deleten kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA: 

”Vaikka kasvu oli toisella neljänneksellä vahvaa, kannattavuus jäi viime vuoden tasosta. Puhdistuspalvelut-segmentin tulos oli kohtuullisella tasolla, mutta kannattavuus kärsi resurssointivaikeuksien ja niihin liittyvien, kevään huoltoseisokkikauden aikana kasvaneiden alihankintakulujen vuoksi. Konsernin liikevoittoa painoi Kierrätyspalveluissa myös kierrätyspolttoaineen kysyntä, joka oli edelleen heikkoa, sekä Purkupalvelu-segmentin haastava projektien myyntimix johtuen vähemmästä suurten projektien määrästä

Puhdistuspalveluille tyypillisesti toisen neljänneksen aktiviteetit kasvoivat huomattavasti ensimmäisestä neljänneksestä kausittaisen vaihtelun takia. Liikevaihto oli viime vuoteen verrattuna kohtuullisen vakaa; laskua oli 1 prosentti, orgaanisesti4) 3 prosenttia. Puhdistuspalveluiden liikevoittoa painoivat kuitenkin jonkin verran vuoden 2019 toisella neljänneksellä haasteet resurssoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Purkupalveluiden liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tukemana. Yritysostot toivat kasvua 18 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli -2 prosenttia. Toisen neljänneksen myynti ja projektien myyntimix olivat odotetusti viime vuotta heikompia. Tämä johtui siitä, että projektit olivat pienempiä ja tiukemmin hinnoiteltuja, resursseja ei pystytty käyttämään yhtä tehokkaasti ja logistiikkakustannukset olivat aiempaa korkeammat. Tämä heikensi liikevoittoa huomattavasti. Uusien tilausten osalta Purkupalvelut-liiketoiminta-alueen toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan haastavan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, mutta emme kuitenkaan odota kokovuoden liikevoiton nousevan viime vuoden tasolle. 

Kierrätyspalvelut-toiminnan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia toisella neljänneksellä, ja kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Kannattavuus jäi kuitenkin viime vuoden tasosta kierrätyspolttoaineen heikkona jatkuneen kysynnän ja rakennusjätteen kasvaneiden käsittelykustannusten seurauksena. Olemme tehneet hiljattain hinnoittelutoimenpiteitä ja investoineet Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen. Odotamme näiden toimenpiteiden parantavan Kierrätyspalveluiden kannattavuutta asteittain vuoden 2019 toisen puoliskon kuluessa. 

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen Suomessa ja Ruotsissa. Olemme vuonna 2019 laajentaneet saneerauspurkutarjontaamme onnistuneesti kokonaisratkaisujen suuntaan. Jatkamme myös toimintamme kehittämistä myyntikatteen parantamiseksi kaikilla segmenteillämme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Olemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteuttaneet tehostamistoimia kaikissa segmenteissämme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vuonna 2019, ja vaikutusten odotetaan heijastuvan osittain 2019 tulokseen. 

Strateginen selvitystyö konserrnin ja sen liiketoimintintojen osalta jatkuu vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.” 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut 

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2018 tasoa. Vuoden 2019 huoltoseisokkikierto on vuoden 2018 kaltainen. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Deleten kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.  

Purkupalvelut 

Vaikka uusien rakennuslupien määrä on laskenut, purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla siitä huolimatta, että suurten purkuhankkeiden määrä on tällä hetkellä viime vuotta vähäisempi. Kysyntää tukevat sen taustalla olevat tekijät: vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa.  

Kierrätyspalvelut 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) heikon markkinakysynnän, joka nostaa toimijoiden logistiikkakustannuksia loppuasiakkaiden hinnankorotusten edellä, odotetaan helpottuvan vähitellen keskipitkästä pitkään aikaväliin.

LIIKEVAIHTO 

Delete Groupin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 56,6 (52,4) miljoonaa euroa kasvun ollessa 8 prosenttia viime vuodesta. Kasvuun vaikuttivat myönteisesti Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut. Tarkastelujakson orgaaninen kasvu oli 0 prosenttia ja yritysostopohjainen kasvu 8 prosenttia. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 25,1 (25,4) miljoonaa euroa, missä on vähennystä vuoden takaiseen 1 prosentti. Orgaanisen kasvun osuus oli -2 prosenttia. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 7,7 (6,2) miljoonaan euroon. Se saavutettiin yksinomaan orgaanisella kasvulla pitkälti hinnankorotusten vaikutuksesta ja jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin ja käsittelytehokkuuteen viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 25,0 (21,5) miljoonaa euroa, kasvaen 16 prosenttia edellisvuodesta. Syyskuussa 2018 tehdyt yrityskaupat toivat kasvua 18 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli -2 prosenttia. Suomen ja Ruotsin purkualan markkinoiden kehitys jatkui kohtuullisen aktiivisena, mutta toimeksiannot olivat keskimäärin viimevuotista pienempiä. 

Konsernin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 96,9 (89,2) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat myönteisesti vahva orgaaninen kasvu Kierrätyspalveluissa (27 prosenttia) ja yrityskaupoista johtuva kasvu (14 prosenttia) Purkupalveluissa, kun taas Puhdistuspalveluiden liikevaihto ei kasvanut viime vuodesta (0 prosenttia). 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO 

Milj. euroa  4–6/2019  4–6/2018  Muutos  1–6/2019  1–6/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  25,1       25,4       -1,0 %  40,3       40,1       0,5 %  88,0      
Purkupalvelut  25,0       21,5       16,3 %  44,8       39,3       14,0 %  83,4      
Kierrätyspalvelut  7,7     6,2     23,5 %  14,1       11,2       26,5 %  24,8      
Eliminoinnit  -1,2     -0,7     -78,5 %  -2,3     -1,4     -59,1 %  -3,4    
Konserni yhteensä  56,6       52,4       7,9 %  96,9       89,2       8,7 %  192,8      

TALOUDELLINEN TULOS 

Konsernin vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski viime vuodesta 3,8 miljoonaa euroa 1,5 (5,3) miljoonaan euroon. Operatiivisesti liikevoittoa heikensivät suurten purkuprojektien vähäisempi määrä sekä tähän liittyvät heikentynyt tehokkuus ja kohonneet logistiikkakustannukset. Vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevoittoa heikensivät lisäksi Kierrätyspalveluiden jatkuvat haasteet kierrätyspolttoaineen kysynnässä.  

Toisella vuosineljänneksellä liikevoittoprosentti laski kaikissa segmenteissä, Puhdistuspalveluissa 13 prosenttiin (16 %), Purkupalveluissa 3 prosenttiin (12 %) ja Kierrätyspalveluissa -2 prosenttiin (19 %). 

IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla on ollut hienoinen positiivinen vaikutus liikevoittoon ja merkittävämpi myönteinen vaikutus käyttökatteeseen tammikesäkuussa 2019. Tammi–kesäkuussa 2019 vuokrakulut alenivat 2,9 miljoonaa euroa, poistot kasvoivat 2,7 miljoonaa euroa ja korkokulut kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa. 

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–kesäkuussa 2019 oli -2,7 (2,8) miljoonaa euroa. Puhdistuspalvelujen liikevoitto oli lähellä edellisvuoden tulosta Purkupalveluiden ja Kierrätyspalveluiden liikevoiton ollessa heikompi kuin edellisenä vuonna. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) 

Milj. euroa  4–6/2019  4–6/2018  Muutos  1–6/2019  1–6/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  3.2     4,1  -21,4 %  2,7     2,8  -4,3 %  9,6 
Purkupalvelut  0,8     2,6  -69,2 %  -0,6     3.2  -119,9 %  5,7 
Kierrätyspalvelut  -0,1     1,2  -110,7 %  -0,1     1,9  -105,5 %  3,5 
Hallinto  -2,8     -2,7  -1,6 %  -5,5     -5,8  4,7 %  -11,5 
Konserni yhteensä  1,1     5,1     -78,9 %  -3,6     2,1     -270,9 %  7,2    

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) 

Milj. euroa  4–6/2019  4–6/2018  Muutos  1–6/2019  1–6/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  5,0     4,8     4,2 %  6,3     4,6     36,6 %  13,7    
Purkupalvelut  2,1     3,3     -36,6 %  2,0     4,7     -57,3 %  8,4    
Kierrätyspalvelut  0,5     1,5     -65,9 %  1,2     2,4     -51,5 %  4,7    
Hallinto  -2,3     -2,0     -10,3 %  -4,5     -4,4     -2,5 %  -8,8    
Konserni yhteensä  5,3     7,5     -29,2 %  4,9     7,3     -32,3 %  18,0    

Sisäinen hallinnointipalkkio on 1.1.2019 alkaen kohdistettu Hallinto-yksikköön liikevoittoon vaikuttavien kolmen liiketoimintasegmentin sijasta. Vuotta 2018 on muutettu vastaavasti. Segmenttikohtainen vaikutus vuoden 2019 tammi–kesäkuun liikevoittoon on 1,1 miljoonan euron heikennys Hallinto-yksikön osalta ja vastaavasti 0,5 miljoonan euron kasvu Puhdistuspalveluiden ja 0,6 miljoonan euron kasvu Purkupalveluiden osalta. Uudelleenluokittelulla ei ole vaikutusta käyttökatteeseen, joka on vertailukelpoinen. 

Huhti–kesäkuun nettorahoituskulut olivat ‑2,5 (‑2,0) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat ‑4,6 (‑4,5) miljoonaa euroa. Lisäys liittyi pääasiassa joukkovelkakirjan lisäosan liikkeellelaskukustannuksiin ja korollisen velan kasvuun. Voitto ennen veroja oli huhti–kesäkuussa ‑1,5 (3,1) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa ‑8,1 (‑2,4) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat huhti–kesäkuussa 0,1 (0,3) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Tilikauden nettotulos oli huhti–kesäkuussa ‑1,6 (2,8) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa ‑8,4 (‑2,9) miljoonaa euroa. 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa ‑2,1 (‑0,3) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa ‑5,5 (0,2) miljoonaa euroa viime vuotta alhaisemman liikevoiton vuoksi. 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2019 kesäkuun lopussa 3,4 (4,2) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 128,9 (108,9) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 110,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 5,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista ja leasingvastuista. Konsernilla on 20,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi kesäkuun 2019 lopussa.  

Konsernin nettovelka kesäkuun 2019 lopussa oli 125,5 (104,7) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli pääasiassa luottofasiliteetin käyttö yrityskauppojen rahoitukseen vuonna 2018 ja IFRS 16 ‑standardin käyttöönoton vaikutuksista johtuva vuokravelan kasvu, josta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa, kohdassa IFRS 16 Vuokrasopimukset.  

Vuoden 2019 kesäkuun lopussa taseen loppusumma oli 232,5 (213,6) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 45,0 (44,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste6) oli 26,8 % (31,9 %). Taseen loppusumman ja omavaraisuusasteen muutokset johtuivat pääosin IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksista.  

Delete Group Oyj laski toisella vuosineljänneksellä liikkeeseen vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän 25 miljoonan euron nimellisarvosta. Uusien velkakirjojen, jotka erääntyvät 19.4.2021, liikkeeseenlaskuhinta oli 100,00 prosenttia (par), ja niiden vaihtuvana korkona on 3 kk Euribor + vuosittainen 5 prosentin marginaali, joka maksetaan taannehtivasti neljännesvuosittain 19.4.2019 alkaen. Liikkeeseenlaskusta saadut varat käytettiin yhtiön 25 miljoonan euron super senior ‑luottofasiliteetin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun. 

Avainluvut  4–6/2019  4–6/2018  Muutos  1–6/2019  1–6/2018  Muutos  1–12/2018 
Oman pääoman tuotto, %  -2,5 %  4,1 %  -6,5 %-yks.  -12,7 %  -4,1 %  -8,5 %-yks.  -0,7 % 
Nettovelka, milj. euroa  125,5  104,7  19,8 %  125,5  104,7  19,8 %  100,0 
Omavaraisuusaste, %  26,8 %  31,9 %  -5,1 %-yks.  26,8 %  31,9 %  -5,1 %-yks.  31,5 % 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2019 huhti–kesäkuussa 2,6 (1,8) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi–kesäkuussa olivat 4,3 (3,9) miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa ei tehty yritysostoja, mutta ensimmäisellä neljänneksellä suoritettiin 2,0 miljoonan euron loppumaksu vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta. 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET 

Vuoden 2019 tammi–kesäkuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen. 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Peter Revay nimitettiin Delete Swedenin maajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2019 alkaen.

Delete Group Oyj:n hallituksen jäsen Holger C. Hansen on eronnut tehtävästään 23.8.2019 alkaen. Hansen jatkaa Delete Groupin operatiivisen johdon tukemista ulkoisena neuvonantajana. 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus. 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi. 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen. 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.  

Konserni vahvistaa, että vuoden 2019 toisen neljänneksen loppuun mennessä ei ole tunnistettu olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Delete Group Oyj:n 2.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2018. 

Åsa Söderström Winberg, Holger Hansen ja Ronnie Neva-aho valittiin jälleen hallituksen jäseniksi, ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Åsa Söderström Winberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2019. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti. 

LAUSUNTO LAATIMISPERIAATTEISTA PUOLIVUOSIKATSAUKSEEN 

Tämä Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä. 

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2019 

Delete Group julkaisee vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosiraportin 15.11.2019. 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT SUORITUSKYVYN MITTARIT  

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. 

Milj. euroa  46/2019  46/2018  16/2019  16/2018  112/2018 
Liikevoitto (EBIT)  1,1  5,1  -3,6  2,1  7,2 
Oikaisut  0,4  0,2  0,8  0,8  1,9 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)  1,5  5,3  -2,7  2,8  9,1 
                 
Milj. euroa  46/2019  46/2018  16/2019  16/2018  112/2018 
Käyttökate (EBITDA)  5,3  7,5  4,9  7,3  18,0 
Oikaisut  0,4  0,2  0,8  0,8  1,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA)  5,7  7,7  5,7  8,0  19,9 

KAAVAT 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset 

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat 

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun. 

5) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa. 

6) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut) 

7) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina 

LYHENNETYT LIITETIEDOT 

Laatimisperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuotiskatsaukset) mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Tähän puolivuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen, lukuun ottamatta uusia standardeja, joita on sovellettu tämän katsauskauden alusta alkaen:  

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

IFRS 16 ‑standardi edellyttää vuokralleottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Vuokralleottaja merkitsee taseeseen käyttöoikeutta vastaavan omaisuuserän ja vuokranmaksuvelvoitetta vastaavan vuokravelan. Taseeseen merkitsemisestä on helpotuksia lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. IFRS 16 korvaa aiemman IAS 17 ‑standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.  

Konserni on ottanut IFRS 16 ‑standardin käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. Konserni merkitsee taseeseensa uusia omaisuuseriä ja velkoja tiloihinsa ja koneisiinsa liittyvistä vuokrasopimuksista. Konserni on IAS 17 ‑standardin mukaisesti merkinnyt taseeseensa rahoitusvelkoja omaisuuserinä ja velkoina, jotka on siirretty sellaisinaan avaavaan taseeseen 1.1.2019. 

Kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koskevat vuokrattavia tiloja, koneita ja ajoneuvoja. Osa Deleten tiloja koskevista vuokrasopimuksista on tehty määräaikaisina jatko-optiolla, ja osa sopimuksista on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteen ja jatko-option odotetun käytön nykyarvoksi. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty arvioidun vuokra-ajan perusteella. 

Tilojen vuokrasopimukset koskevat Deleten pää- ja sivukonttoreita sekä palvelupisteitä, ja ne muodostavat suurimman osan käyttöoikeusomaisuuseristä ja vuokravelasta. Sopimukset tehdään tavallisesti 2–6 vuoden määräaikaisina sopimuksina, ja niihin voi sisältyä jatko-optioita. Jos Delete arvioi, että jatko-optio käytetään, se sisällytetään käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan. 

Vuokrattujen koneiden ja ajoneuvojen vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteiden nykyarvon mukaan. 

Delete käyttää IFRS 16:n sallimia taseeseen merkitsemisen helpotuksia enintään 12 kuukauden mittaisille lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. Tuloslaskelmassa ne kirjataan entiseen tapaan vuokrakuluihin Materiaalit ja palvelut- tai Muut kulut ‑kohdassa. Koneiden ja kaluston vuokrasopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. 

1.1.2019 alkaen vuokrat kirjataan käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vastaaviksi vuokraveloiksi. Vuokranmaksut jaetaan vuokravelkojen takaisinmaksuihin ja korkokuluihin. Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin; käyttökate ja liikevoitto kasvavat, omavaraisuusaste laskee ja nettovelka kasvaa. Liiketoiminnan kassavirta kasvaa, ja rahoitustoiminnan kassavirta pienenee. 

Vaikutukset avaavaan taseeseen 1.1.2019 näkyvät seuraavassa taulukossa. 

Lisäksi konserni on kirjannut poisto- ja korkokuluja vuokrakulujen sijaan IFRS 16:n mukaisista vuokrista. Tammi–kesäkuussa 2019 se nosti poistoja 2,7 miljoonaa euroa ja korkokuluja 0,2 miljoonaa euroa. 

IFRIC 23 Epävarmat veropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

Tulkinta selventää tuloverojen kirjaamista tilanteissa, joissa veroviranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet käytäntöä. Ratkaisevaa on, hyväksyykö veroviranomainen yhtiön valitseman verokäsittelyn. Tätä harkittaessa oletuksena on, että kaikki asianmukaiset tiedot ovat veroviranomaisten tiedossa ehdotetun verokäsittelyn arvioimisessa. Konsernin arvion mukaan tällä tulkinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. 

Muilla tulevilla standardeilla tai tulkinnoilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Liikevoitto (EBIT) 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon. 

Rahoitus 

Delete Group Oyj laski toisella vuosineljänneksellä liikkeeseen vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän 25 miljoonan euron nimellisarvosta. Uusien velkakirjojen, jotka erääntyvät 19.4.2021, liikkeeseenlaskuhinta oli 100,00 prosenttia (par), ja niiden vaihtuvana korkona on 3 kk Euribor + vuosittainen 5 prosentin marginaali, joka maksetaan taannehtivasti neljännesvuosittain 19.4.2019 alkaen. Liikkeeseenlaskusta saadut varat käytettiin yhtiön 25 miljoonan euron super senior ‑luottofasiliteetin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun. 

SEGMENTTIRAPORTOINTI 

Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin viidestä toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa sekä Purkupalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitaviksi segmenteiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.  

Purkupalvelut-liiketoiminta tarjoaa ammattimaisia rakennusalan purkupalveluja Suomessa ja Ruotsissa ja huolehtii asbestin ja muiden vaarallisten aineiden purkutöistä, palokatkoista ja vahinkosaneerauksista.  

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella. 

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.  

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.  

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti. Sisäinen hallinnointipalkkio on 1.1.2019 alkaen kohdistettu Hallinto-yksikköön liikevoittoon vaikuttavien kolmen liiketoimintasegmentin sijasta. Vuotta 2018 on muutettu vastaavasti. Segmenttikohtainen vaikutus vuoden 2018 tammi–kesäkuun liikevoittoon on 1,1 miljoonan euron heikennys Hallinto-yksikön osalta ja vastaavasti 0,5 miljoonan euron kasvu Puhdistuspalveluiden ja 0,6 miljoonan euron kasvu Purkupalveluiden osalta. Uudelleenluokittelulla ei ole vaikutusta käyttökatteeseen, joka on vertailukelpoinen. 

Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin.  

LIIKEVAIHDON ERITTELY 

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT 

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä tammi–kesäkuussa 2019. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä saatettiin loppuun 2,0 miljoonan euron hankintamenon kohdistuksen oikaisu vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta. 

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Peter Revay nimitettiin Delete Swedenin maajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2019 alkaen. 

Delete Group Oyj:n hallituksen jäsen Holger C. Hansen on eronnut tehtävästään 23.8.2019 alkaen. Hansen jatkaa Delete Groupin operatiivisen johdon tukemista ulkoisena neuvonantajana. 

Delete Group Oyj 

Hallitus 

LISÄTIEDOT 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi 

Puh. +358 400 357 767  

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373  

www.delete.fi 

DELETE GROUP LYHYESTI 

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Teollisuuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. 

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Release