Liikevaihto ja liikevoitto painuivat koronan vuoksi, rahavirta parani

Delete Group Oyj | Pörssitiedote 21.8.2020 klo 16:00 EEST 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2020

  • Liikevaihto laski 26 prosenttia 26,2 (Q2 2019: 35,2) miljoonaan euroon
  • Käyttökate (EBITDA) laski 1,4 miljoonaa euroa 2,2 (3,6) miljoonaan euroon
  • Liikevoitto (EBIT) laski 1,6 miljoonaa euroa -1,1 (0,5) miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 1,7 miljoonaa euroa -0,4 (-2,1) miljoonaan euroon

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUULTA 2020

  • Liikevaihto laski 16 prosenttia 48,3 (1H 2019: 57,7) miljoonaan euroon
  • Käyttökate (EBITDA) laski 1,5 miljoonaa euroa 1,6 (3,1) miljoonaan euroon
  • Liikevoitto (EBIT) laski 1,5 miljoonaa euroa -4,7 (-3,2) miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 6,4 miljoonaa euroa 0,9 (-5,5) miljoonaan euroon
  • Nettovelka laski 2 prosenttia 122,7 (125,5) miljoonaan euroon
  • Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020

AVAINLUVUT

4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 26,2 35,2 -26 % 48,3 57,7 -16 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 2,2 3,6 -40 % 1,6 3,1 -48 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,2 4,0 -19 % 3,2 3,6 -10 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 12,3 % 11,3 % 1,0 %-yks. 6,6 % 6,2 % 0,4 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -1,1 0,5 -327 % -4,7 -3,2 -50 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,0 0,8 -98 % -3,1 -2,7 -17 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 0,1 % 2,3 % -2,2 %-yks. -6,5 % -4,6 % -1,9 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -1,1 -2,2 46 % -8,3 -7,6 -9 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 1,0 -1,6 -166 % -6,7 -8,4 -20 % -42,1
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa -0,4 -2,1 -81 % 0,9 -5,5 -116 % 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 122,7 125,5 -2 % 122,7 125,5 -2 % 122,4

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Aikaisemmin perutut näkymät, 3.4.2020:

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän talouskehityksen epävarmuuden vuoksi Delete perui vuotta 2020 koskevat näkymänsä 3.4.2020Delete julkistaa jälleen näkymänsä, kun liiketoiminnan ennustettavuus paranee ja vuoden 2020 tuloskehitystä voidaan paremmin arvioida. Pandemian vuoksi eräät Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan teollisuusasiakkaat ovat siirtäneet huoltoseisokkeja vuoden toiselta kvartaalilta myöhempään ajankohtaan vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Yhtiön 25.2.2020 julkaisemat ja 3.4.2020 perumat näkymät vuodelle 2020:

” Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2020. Kierrätettävän jätteen määrän odotetaan pysyvän tasaisena vuonna 2020 ja kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan parantuvan asteittain vuonna 2020 parantaen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulosta.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2020.”

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Maltillisiin odotuksiin nähden toisen neljänneksen tulos oli kohtuullinen. Onnistuimme vastaamaan koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin sisäisillä tehostamistoimilla, jotka vähensivät osin myös hiljentyneen myynnin vaikutusta kannattavuuteen. Kuten odotettavissa oli, pandemian merkittävin vaikutus toisella neljänneksellä oli se, että lähes kaikkia suunniteltuja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan huoltoseisokkeja lykättiin vuoden 2020 jälkipuoliskolle tai vuoden 2021 alkupuoliskolle. Mikäli huoltoseisokkeja vielä lykätään, asiakkaiden tuotantoprosesseihin liittyvien riskien odotetaan kasvavan.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 25 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä, mutta päivittäiset työt ja toiminnot pysyivät kohtuullisen hyvällä tasolla ja ylittivät ensimmäisen neljänneksen tason. Kevään tavanomaisten huoltoseisokkien lykkääminen kuitenkin heikensi liikevaihtoa selvästi edellisvuoteen verrattuna. Käyttökatteeseen kohdistuvat haitalliset vaikutukset saatiin osin kumottua hyvin johdetulla ja toteutetulla resurssien suunnittelulla sekä tarvittavilla lomautuksilla. Yleisesti ottaen kannattavuus laski hiukan huoltoseisokkien puutteen vuoksi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 26 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pandemiaan liittyvästä käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta ja osittain myös avainasiakkaan päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely, vaikka markkinoille pääsyn esteet ovat yhä suuria kyseisessä liiketoiminnassa. Kierrätyspalvelujen kannattavuus kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna sekä absoluuttisesti että etenkin suhteessa myyntiin, minkä mahdollistivat tuotannon parantunut tehokkuus ja kierrätyspolttoaineen turvatut vakaat toimituskiintiöt.

Rahavirtamme ylitti selvästi edellisvuoden tason, mitä tuki käyttöpääoman luonnollinen lasku, joka johtui liikevaihdon pienenemisestä ja tiukasti hallituista investoinneistamme. Operatiivisten resurssien optimoinnin lisäksi laajensimme toimiamme myös hallinnollisissa toiminnoissa parantaaksemme tehokkuuttamme entisestään. Näiden toimien kaikki vaikutukset eivät vielä näy toisen neljänneksen tuloksissa. Rahavirran suojaamiseksi joitakin kalustoinvestointeja on lykätty, kun taas kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä Suomessa, ja arvioimme sen kestävän kauemmin markkinoiden tämänhetkisen yleisen epävarmuuden vuoksi. Deleten Purkupalvelut-liiketoiminta on Suomessa hyvässä kunnossa ja tuottaa tällä hetkellä positiivista rahavirtaa. Siitä lähtien, kun yhtiöitimme liiketoiminnan itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Elokuussa 2020 julkistimme suunnittelevamme myös Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myymisen arviointia, jonka myötä voisimme keskittyä kohdistaa lisää resursseja Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria, ja olemme varautuneet toimimaan nopeasti sekä terveys-, turvallisuus- että tehokkuusasioissa, jos koronaviruspandemian toinen aalto häiritsee vuoden jälkipuoliskolle suunniteltuja huoltoseisokkeja. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan.

Siirtyessämme kolmannelle neljännekselle meillä on jo parempi näkymä toiseen vuosipuoliskoon, mutta koronaviruspandemian mahdolliseen toiseen aaltoon liittyy silti epävarmuutta. Suhtaudumme loppuvuoden työmäärään varovaisen optimistisesti, sillä syksyn huoltoseisokkisesonki on alkamassa ja asiakkaamme ovat vahvistaneet useita aikatauluja. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole muuttuneet, vaikka lyhyellä aikavälillä kysyntään liittyykin jonkin verran epävarmuutta.”

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä on resilienttia, ja sen odotetaan pysyvän vakaana. Teollisuuden huoltoseisokkiaikatauluihin saattaa tulla vielä lisää lykkäyksiä, mutta niiden odotetaan olevan vuonna 2020 samalla tasolla kuin vuonna 2019 huolimatta seisokkien siirtymisestä vuoden alkupuoliskolta jälkipuoliskolle. COVID-19:n seurausten vuoksi kuitenkin myös lisälykkäykset ovat mahdollisia. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 2020 aikana. Koronaviruksella voi olla jatkossakin negatiivinen vaikutus kierrätysmääriin sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 26,2 (35,2) miljoonaa euroa eli 25 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 21,6 (28,7) miljoonaa euroa, mikä on 25 prosenttia heikompi kuin edellisenä vuonna. Päivittäiset työt pysyivät kohtuullisella tasolla sekä teollisuussegmentissä että viemäripalveluissa. Koronarajoitusten seurauksena jouduttiin kuitenkin lykkäämään lähes kaikkia kevätsesongin huoltoseisokkeja vuoden 2020 jälkipuoliskolle tai vuoteen 2021.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 26 prosenttia 5,7 (7,7) miljoonaan euroon pääasiassa kahdesta syystä: koronavirus hidasti liiketoimintaa tilapäisesti, mikä aiheutti suurimman osan liikevaihdon laskusta, ja eräs avainasiakas päätti hoitaa jätteenkäsittelyn itse.

Konsernin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 48,3 (57,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon 16 prosentin lasku johtui pääasiassa Puhdistuspalvelujen lykätyistä huoltoseisokeista ja koronaviruksen aiheuttamasta jätemäärien vähenemisestä.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut  21,6    28,7   -25 %  39,3    45,8   -14 % 102,8
Kierrätyspalvelut  5,7    7,7   -26 %  11,5    14,1   -19 % 28,1
Eliminoinnit -1,2   -1,2   -3 % -2,6   -2,3   14 % -5,1
Konserni yhteensä  26,2    35,2   -26 %  48,3    57,7   -16 % 125,8

Segmenttikohtaiset myynnit sisältävät konsernin sisäisen myynnin, joka on erikseen eliminoitu konsolidoidusta konsernimyynnistä. Segmenttikohtaiset kasvulukemat pohjautuvat taulukon segmenttimyynteihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa 0,0 (0,8) miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskua tasapainottivat merkittävästi Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiiviset parannukset sekä Hallinto-yksikön kustannusrakenteen tehostaminen. Hallinto-yksikön tehostamistoimenpiteet ovat tähän mennessä vaikuttanut lähinnä Ruotsiin, ja Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin jälkeen on mahdollista optimoida toimintaa entisestään. Hallinto-yksikön alla raportoitu toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) sisältää 0,9 miljoonaa euroa transaktiokuluja, jotka liittyvät osittain toteutettuun Purkupalvelut-liiketoiminnan myyntiin, ja summa on oikaistu oikaistun liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Toisella neljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti heikkeni 6 (12) prosenttiin johtuen liikevaihdon laskusta, jonka aiheuttivat teollisuuden huoltoseisokkien lykkäykset ja epäsuotuisa myyntimix, vaikka tuottavuus oli kohtuullisen hyvin hallinnassa operatiivisen resurssien suunnittelun ja lomautusten ansiosta. Jätteiden lajittelun tehokkuuden ja tuottavuusparannusten ansiosta Kierrätyspalvelujen liikevoittoprosentti parani selvästi 8 (-1) prosenttiin, vaikka volyymit eivät olleet halutulla tasolla. Toukokuussa Ruskon kierrätyslaitoksella syttyi tulipalo, jonka vuoksi toiminta oli pysähdyksissä kolmen päivän ajan, mutta tapauksella oli vain vähäinen vaikutus toimintoihin ja kannattavuuteen toisella neljänneksellä.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–kesäkuussa 2020 oli -3,1 (-2,7) miljoonaa euroa. Konsernin kannattavuutta heikensi Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus, joka kärsi toisella neljänneksellä lykkääntyneiden huoltoseisokkien aiheuttamasta liikevaihdon laskusta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuuden selvä paraneminen ja hallintokulujen pieneneminen vaikuttivat positiivisesti konsernin kannattavuuteen.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut  3,3    5,4   -38 %  4,0    6,4   -38 % 17,0
Kierrätyspalvelut  1,1    0,5   122 %  1,8    1,2   57 % 3,3
Hallinto -2,3   -2,3   1 % -4,2   -4,5   -6 % -8,6
Konserni yhteensä  2,2    3,6   -40 %  1,6    3,1   -48 % 11,7

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut  1,1    3,4   -69 % -0,5    2,6   -118 % 9,1
Kierrätyspalvelut  0,4   -0,1   401 %  0,4   -0,1   537 % 0,8
Hallinto -2,5   -2,8   11 % -4,7   -5,6   17 % -10,8
Konserni yhteensä -1,1    0,5   -327 % -4,7   -3,2   -50 % -1,0

Nettorahoituskulut olivat huhti–kesäkuussa -0,1 (-2,5) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa -3,6 (‑4,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Ruotsin kruunun suotuisista realisoimattomista valuuttamuunnoksista konsernin sisäisessä luotonannossa toisella neljänneksellä. Tulos ennen veroja oli huhti–kesäkuussa -1,1 (-2,0) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa -8,3 (-7,6) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat huhti–kesäkuussa ‑0,1 (-0,1) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa -0,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Tilikauden nettotulos oli huhti–kesäkuussa -1,0 (-2,2) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa ‑8,4 (-8,0) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa tilikauden nettotulos mukaan luettuina Myytävänä olevat toiminnot oli 1,0 (-1,6) miljoonaa euroa. IFRS 5:n mukaisesti myytävänä oleviksi luokiteltujen toimintojen tiivistetyt taloustiedot on ilmoitettu liitetiedoissa.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa -0,4 (-2,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin pienemmästä nettokäyttöpääomasta6) edellisvuodesta laskeneen liikevaihdon myötä.

Delete Groupin rahavarat Myytävänä olevien toimintojen rahavarat mukaan luettuina olivat vuoden 2020 kesäkuun lopussa 5,0 (3,4) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 127,8 (128,9) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 109,8 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 7,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja leasingveloista. Kesäkuun lopussa konsernilla oli 18,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava nostetun luottofasiliteetin ja oikaistun käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi kesäkuun lopussa.

Konsernin nettovelka oli kesäkuun 2020 lopussa 122,7 (125,5) miljoonaa euroa. Laskun syynä olivat lähinnä pienemmät leasing- ja osamaksuvelat, joista suurin osa jäi pois Ruotsissa myydyn Purkupalvelut-liiketoiminnan myötä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 10.7.2020 luottofasiliteetin maturiteettia pidennettiin 31.12.2020 saakka pääosin entisillä ehdoilla, jotta konsernin käyttöpääomarahoitustarpeet voitaisiin turvata vuoden 2020 toisella puoliskolla. Yhtiö on myös ryhtynyt arvioimaan vaihtoehtoja pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi, sillä 109,8 miljoonan euron vaihtuvakorkoiset vakuudelliset senior-ehtoiset velkakirjat erääntyvät 19.4.2021, minkä vuoksi ne raportoidaan lyhytaikaisina velkoina.

Vuoden 2020 kesäkuun lopussa taseen loppusumma oli 185,5 (232,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen liikearvon alentumisesta vuoden 2019 lopussa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 32,9 (45,0) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen IFRS 5 ‑luokittelusta. Omavaraisuusaste5) oli 11,7 (26,8) prosenttia, ja lasku johtui pääasiassa omaan pääomaan heikentävästi vaikuttaneesta liikearvon alentumisesta.

IFRS 5 ‑standardin mukaan Myytävänä olevat toiminnot sisältyvät konsernin taseeseen, mutta ne kootaan ja raportoidaan erillisillä riveillä. Myytävänä olevissa toiminnoissa raportoitiin 44,4 miljoonaa euroa varoja ja 8,6 miljoonaa euroa velkoja.

Avainluvut 4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Oman pääoman tuotto, % 4,7 % -2,5 % -288 % -26,9 % -12,7 % 113 % -149,3 %
Nettovelka, milj. euroa 122,7 125,5 -2 % 122,7 125,5 -2 % 122,4
Omavaraisuusaste, % 11,7 % 26,8 % -56 % 11,7 % 26,8 % -56 % 14,5 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2020 huhti–kesäkuussa 0,5 (2,6) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi–kesäkuussa olivat 1,5 (4,3) miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2020 tammi–kesäkuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Heinäkuun 10. päivänä 2020 super senior ‑luottofasiliteetin maturiteettia pidennettiin 31.12.2020 saakka pääosin entisillä ehdoilla. Kolmannen neljänneksen kovenanttiehdosta on luovuttu odotettavissa olevien käyttöpääomatarpeiden vuoksi. Luottofasiliteetin määrää on laskettu (25 miljoonasta eurosta) 20 miljoonaan euroon ja 30. marraskuuta 15 miljoonaan euroon vastaamaan uudenkokoisen Delete Groupin tarpeisiin Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin jälkeen.

21 elokuuta 2020 Delete julkisti suunnittelevansa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myymisen vaihtoehtoja. Yhtiö on antanut taloudellisille neuvonantajilleen toimeksiannon selvittää erilaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan myymiseksi. Divestoinnille on saatu hyväksyntä syyskuussa 2019 senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan haltijoilta sillä ehdolla, että divestoinneista saatavat nettovarat käytettäisiin joukkovelkakirjalainan osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruksen aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, Suomeen ja Ruotsiin kohdistuvaan mahdolliseen toiseen aaltoon sekä projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruksen luoma epävarmuus.Purkupalvelut-liiketoiminnan myyntiprosessiin kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla liittyy riskejä ja koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuuden lisääntymistä.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin muutosstrategian toteuttamisen onnistumiseen, kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.  

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (87 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (13 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2020. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2020

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2020 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 13.11.2020.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 4–6/2020 4–6/2019 1–6/2019 1–3/2019 1–12/2019
Liikevoitto (EBIT) -1,1 0,5 -4,7 -3,2 -1,0
Oikaisut 1,1 0,4 1,6 0,5 1,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 0,0 0,8 -3,1 -2,7 0,5
       
Milj. euroa 4–6/2020 4–6/2019 1–6/2019 1–3/2019 1–12/2019
Käyttökate (EBITDA) 2,2 3,6 1,6 3,1 11,7
Oikaisut 1,1 0,4 1,6 0,5 1,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 3,2 4,0 3,2 3,6 13,2

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosikatsaukset vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tähän puolivuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

IFRS 5: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Delete Group ilmoitti marraskuussa 2019 selvittävänsä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Yhtiö on saanut divestoinneille vaadittavat suostumukset lainanantajiltaan. Myyntiprosessi on saatettu loppuun Ruotsin liiketoiminnan osalta ja Suomen osalta se on käynnissä.

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto myydyissä toiminnoissa koostuu pääasiassa asiakkaan kanssa syntyneen riita-asian suotuisasta ratkaisusta.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Heinäkuun 10. päivänä 2020 super senior ‑luottofasiliteetin maturiteettia pidennettiin 31.12.2020 saakka pääosin entisillä ehdoilla. Kolmannen neljänneksen kovenanttiehdosta on luovuttu odotettavissa olevien käyttöpääomatarpeiden vuoksi. Luottofasiliteetin määrää on laskettu (25 miljoonasta eurosta) 20 miljoonaan euroon ja 30. marraskuuta 15 miljoonaan euroon vastaamaan Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin ja uudenkokoisen Delete Groupin tarpeisiin.

Yhtiö on myös ryhtynyt arvioimaan vaihtoehtoja pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi, sillä 109,8 miljoonan euron vaihtuvakorkoiset vakuudelliset senior-ehtoiset velkakirjat erääntyvät 19.4.2021, minkä vuoksi ne raportoidaan lyhytaikaisina velkoina.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Konsernilla on Jatkuvissa toiminnoissa kaksi raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitaviksi segmenteiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin. 

TULOVIRRAT

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä tammi–kesäkuussa 2020. Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020, ja Suomen purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä.

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Heinäkuun 10. päivänä 2020 super senior ‑luottofasiliteetin maturiteettia pidennettiin 31.12.2020 saakka pääosin entisillä ehdoilla. Kolmannen neljänneksen kovenanttiehdosta on luovuttu odotettavissa olevien käyttöpääomatarpeiden vuoksi. Luottofasiliteetin määrää on laskettu (25 miljoonasta eurosta) 20 miljoonaan euroon ja 30. marraskuuta 15 miljoonaan euroon vastaamaan uudenkokoisen Delete Groupin tarpeisiin Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin jälkeen.

21 elokuuta 2020 Delete julkisti suunnittelevansa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myymisen vaihtoehtoja. Yhtiö on antanut taloudellisille neuvonantajilleen toimeksiannon selvittää erilaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan myymiseksi. Divestoinnille on saatu hyväksyntä syyskuussa 2019 senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan haltijoilta sillä ehdolla, että divestoinneista saatavat nettovarat käytettäisiin joukkovelkakirjalainan osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut (myytävänä) ja Kierrätyspalvelut. Delete Group syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 900 ammattilaista yli 36 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Release