KOLMAS NELJÄNNES PYSYI HAASTAVANA, NÄKYMÄT PARANTUMASSA

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

KESKEISET TALOUSTIEDOT HEINÄSYYSKUULTA 2020

  • Liikevaihto laski 16 prosenttia 31,0 (Q3 2019: 36,9) miljoonaan euroon
  • Käyttökate (EBITDA) laski 2,5 miljoonaa euroa 4,8 (7,3) miljoonaan euroon
  • Liikevoitto (EBIT) laski 2,6 miljoonaa euroa 1,5 (4,1) miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan rahavirta laski 3,0 miljoonaa euroa -1,7 (1,3) miljoonaan euroon

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMISYYSKUULTA 2020

  • Liikevaihto laski 16 prosenttia 79,3 (94,6) miljoonaan euroon
  • Käyttökate (EBITDA) laski 4,0 miljoonaa euroa 6,4 (10,4) miljoonaan euroon
  • Liikevoitto (EBIT) laski 4,1 miljoonaa euroa -3,2 (0,9) miljoonaan euroon
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,3 miljoonaa euroa -0,8 (-4,1) miljoonaan euroon
  • Nettovelka kasvoi 0 prosenttia 128,5 (128,1) miljoonaan euroon
  • Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020

AVAINLUVUT

7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 31,0 36,9 -16 % 79,3 94,6 -16 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 4,8 7,3 -34 % 6,4 10,4 -38 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,1 7,4 -30 % 8,3 10,9 -24 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 16,5 % 20,0 % -3,5 %-yks. 10,5 % 11,6 % -1,1 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,5 4,1 -62 % -3,2 0,9 -453 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,8 4,1 -55 % -1,3 1,4 -189 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 6,0 % 11,1 % -5,1 %-yks. -1,6 % 1,5 % -3,1 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -0,5 0,9 -153 % -8,8 -7,1 -25 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -0,1 0,2 -175 % -6,9 -8,2 -16 % -42,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -1,7 1,3 -225 % -0,8 -4,1 -81 % 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 128,5 128,1 0 % 128,5 128,1 0 % 122,4

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän taloudellisen kehityksen epävarmuuden vuoksi Delete peruutti näkymänsä 3. huhtikuuta 2020. Koska epävarmuus koko vuoden tuloksesta on vähentynyt, Delete palautti näkymänsä 10.11.2020.

Deleten neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan samalla tai paremmalla tasolla kuin vuonna 2019. Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä oli 2,2 milj. euroa.

Koko vuoden 2020 jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen odotetaan jäävän edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 Deleten jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate oli 13,2 milj. euroa.

COVID-19-pandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kolmas neljännes oli haastavaa toista neljännestä parempi, mutta se jäi edellisten vuosien tasosta COVID-19-pandemiaan liittyvien markkinakysynnän ongelmien vuoksi. Kevään viivästymisten jälkeen teollisuuden huoltoseisokkikausi alkoi odotusten mukaisesti kolmannella neljänneksellä, ja toimitukset toteutettiin hyvin laadun, terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkuuden osalta.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 15 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Joissakin tapauksissa toimituslaajuutemme huoltoseisokeissa oli tavallista suppeampi, ja päivittäisten töiden aktiviteetti oli edellisvuotta alemmalla tasolla pääasiassa teollisuussegmentissä. Heikommasta kysynnästä huolimatta onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia melko tehokkaasti kolmannella neljänneksellä, minkä lomautukset osittain mahdollistivat.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 19 prosenttia kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pandemiaan liittyvästä käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta ja suuren asiakkaan päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivinen tulos pysyi hyvällä tasolla, mutta raportoitu liikevoitto laski huomattavien kertaluontoisten siirtokulujen ja nousseiden jätekuluvarausten myötä. Ruskon laitoksen toukokuisen häiriön jälkeen laitos on nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin.

Sen lisäksi, että optimoimme tuotantoresurssejamme heikentyneillä markkinoilla, aiemmin tänä vuonna toteuttamamme tehostamistoimet ovat laskeneet hallintokulujamme yli 30 prosentilla kolmannella neljänneksellä, ja lisää toimia on valmisteilla. Rahavirtamme suojaamiseksi olemme lykänneet joitakin kalustoinvestointeja, kun taas kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä Suomessa markkinoiden yleisestä epävarmuudesta huolimatta. Deleten Purkupalvelut-liiketoiminta on Suomessa kohtuullisen hyvässä kunnossa ja tuottaa tällä hetkellä liikevoittoa. Siitä lähtien, kun liiketoiminta yhtiöitettiin itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Elokuussa 2020 ilmoitimme suunnittelevamme Kierrätyspalvelut-liiketoiminnasta luopumista, minkä avulla voisimme keskittyä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kohdistaa siihen lisäresursseja. Näiden suunnitelmien mukaisesti ja strategisten tavoitteidemme tukemiseksi olemme tehneet myös joitakin muutoksia johtoryhmäämme.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos COVID-19-pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden viimeiselle neljännekselle suunniteltuja töitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki työt normaaliin tapaan.

Viimeisen neljänneksen alkaessa olemme saaneet paremman näkyvyyden ja julkaisimme marraskuussa uudet näkymät, joihin sisältyy varoitus mahdollisista yllättävistä COVID-19-häiriöistä. Teollisuuden seisokit jatkuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä lisäksi näemme merkkejä Puhdistuspalvelujen päivittäisten töiden asteittaisesta palautumisesta ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassamme käsiteltäväksi tulevien jätemäärien kasvusta. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole muuttuneet, vaikka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kysyntään liittyykin jonkin verran epävarmuutta.”

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

 

COVID-19 on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran, mutta pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2021.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 31,0 (36,9) miljoonaa euroa eli 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vaikka aktiivisuus parani toisen vuosineljänneksen tasosta, koronaviruksen seuraukset olivat edelleen selviä.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 26,9 (31,7) miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia heikompi kuin edellisenä vuonna. Toisen vuosineljänneksen siirretyt huoltoseisokit alkoivat kolmannella vuosineljänneksellä. Joidenkin huoltoseisokkitöiden toimituslaajuutemme oli tavallista suppeampi, ja päivittäisten töiden aktiviteetti oli edellisvuotta alemmalla tasolla.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 19 prosenttia 5,4 (7,7) miljoonaan euroon pääasiassa kahdesta syystä: koronavirus hidasti liiketoimintaa tilapäisesti, mikä aiheutti suurimman osan liikevaihdon laskusta, ja erään avainasiakakkaan päätös hoitaa jätteenkäsittely itse.

Konsernin liikevaihto oli tammi–syyskuussa 79,3 (94,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon 16 prosentin lasku johtui pääasiassa teollisuuden päivittäisten kunnossapitopalvelujen koronaviruksesta johtuvasta kysynnän laskusta ja koronaviruksen aiheuttamasta jätemäärien vähenemisestä.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut 26,9 31,7 -15 % 66,2 77,6 -15 % 102,8
Kierrätyspalvelut 5,4 6,7 -19 % 17,0 20,9 -19 % 28,1
Eliminoinnit -1,3 -1,6 -15 % -3,9 -3,8 2 % -5,1
Konserni yhteensä 31,0 36,9 -16 % 79,3 94,6 -16 % 125,8

Segmenttikohtaiset myynnit sisältävät konsernin sisäisen myynnin, joka on erikseen eliminoitu konsolidoidusta konsernimyynnistä. Segmenttikohtaiset kasvulukemat pohjautuvat taulukon segmenttimyynteihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski viime vuodesta 2,6 miljoonaa euroa 1,8 (4,1) miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskun vaikutusta tasapainotti jossakin määrin Hallinto-yksikön kustannuspohjan aleneminen. Hallinto-yksikön uudelleenjärjestely on vaikuttanut lähinnä Ruotsiin.

Kolmannella neljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti heikkeni 13 (18) prosenttiin johtuen liikevaihdon laskusta, jonka aiheuttivat jonkin verran suppeampi toimituslaajuus huoltoseisokeissa, päivittäisten töiden vähäisempi kysyntä ja epäsuotuisa myyntimix. Tuottavuus oli kohtuullisen hyvin hallinnassa operatiivisen resurssien suunnittelun ja lomautusten ansiosta.

Kierrätyspalvelujen operatiivinen tulos jatkui parantuneella tasolla kolmannella vuosineljänneksellä, mutta raportoituun -8 (7) prosentin liikevoittoon vaikuttivat haitallisesti huomattavat kertaluontoiset logistiikkakulut, jotka liittyivät varastoidun kierrätyspolttoaineen (REF) siirtämiseen, mikä vaikuttaa vertailukelpoisuuteen. Lisäksi Kierrätyspalvelujen liikevoittoa rasitti aiemmilla kausilla tuotetun varastoidun REF:n yksikkökustannustason nousun myötä kasvanut jätekuluvaraus.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–syyskuussa 2020 oli -1,3 (1,7) miljoonaa euroa. Konsernin oikaistua liikevoittoa heikensi Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus, joka kärsi toisella ja kolmannella neljänneksellä lykkääntyneiden huoltoseisokkien ja heikentyneen normaalin päivittäisen työn kysynnän aiheuttamasta liikevaihdon laskusta. Volyymien laskusta huolimatta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan oikaistu kannattavuus pysyi vakaana ja hallintokulujen pieneneminen vaikutti positiivisesti konsernin oikaistuun liikevoittoon. Ilman oikaisuja ja sisältäen kertaluontoiset erät, kuten divestointiprosessien kulut, konsernin liikevoitto laski 0,9 miljoonasta eurosta -3,2 miljoonaan euroon.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut 5,7 7,8 -27 % 9,7 14,2 -31 % 17,0
Kierrätyspalvelut 0,3 1,1 -70 % 2,2 2,3 -5 % 3,3
Hallinto -1,3 -1,6 -21 % -5,5 -6,1 -10 % 8,6
Konserni yhteensä 4,8 7,3 -34 % 6,4 10,4 -38 % 11,7

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut 3,4 5,7 -40 % 3,0 8,3 -64 % 9,1
Kierrätyspalvelut -0,4 0,5 -183 % 0,1 0,4 -85 % 0,8
Hallinto -1,5 -2,2 -31 % -6,2 -7,8 -20 % -10,8
Konserni yhteensä 1,5 4,1 -62 % -3,2 0,9 -452 % -1,0

Heinä–syyskuun nettorahoituskulut olivat -2,0 (-2,3) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -5,6 (-6,8) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Ruotsin kruunun suotuisista realisoimattomista valuuttakurssimuutosten vaikutuksista konsernin sisäisessä luotonannossa toisella neljänneksellä. Tulos ennen veroja oli heinä–syyskuussa -0,5 (1,8) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa -8,8 (-5,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat heinä–syyskuussa 0,0 (-1,0) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa -0,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Tilikauden nettotulos oli heinä–syyskuussa -0,5 (0,9) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa -8,8 (-7,1) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa tilikauden nettotulos Myytävänä olevat toiminnot mukaan luettuina oli -6,8 (-8,2) miljoonaa euroa. IFRS 5:n mukaisesti myytävänä oleviksi luokiteltujen toimintojen tiivistetyt taloustiedot on ilmoitettu liitetiedoissa.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -1,7 (1,3) miljoonaa euroa. Lasku johtui tuloksen heikentymisestä ja nettokäyttöpääoman6) kasvusta toisesta vuosineljänneksestä, toiselta vuosineljännekseltä kolmanteen neljännekseen vuonna 2020 viivästyneen sesongin myötä. Tammi–syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 (-4,1) miljoonaa euroa tuloksen heikentymistä tasoittaneen huomattavasti pienemmän nettokäyttöpääoman seurauksena.

Delete Groupin rahavarat Myytävänä olevien toimintojen rahavarat mukaan luettuina olivat vuoden 2020 syyskuun lopussa 3,7 (4,2) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 132,2 (132,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 109,8 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 11,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja leasingveloista. Syyskuun lopussa konsernilla oli 9,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. SSRCF:n vuosineljänneksittäin tarkistettavasta nostetun luottofasiliteetin ja oikaistun käyttökatteen suhteeseen liittyvästä kovenanttiehdosta luovuttiin 30. syyskuun tarkastuspäivän osalta.

Konsernin nettovelka oli syyskuun 2020 lopussa edellisvuoden tasolla, 128,5 (128,1) miljoonaa euroa.

Delete ilmoitti katsauskauden jälkeen 14.10.2020 aloittaneensa valmistelut rahoituksen jatkumisen turvaamiseksi, mukaan lukien huhtikuussa 2021 erääntyvien 109,8 miljoonan senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa maturiteetin pidennyksen.

Heinäkuun 10. päivänä 2020 SSRCF:n maturiteettia pidennettiin 31.12.2020 saakka pääosin jo sovituilla ehdoilla. Limiittiä on laskettu 25 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon jatkoajan osalta, ja sitä lasketaan vielä 30. marraskuuta 15 miljoonaan euroon Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnin ja uudenkokoisen Delete Groupin vuoksi.

Vuoden 2020 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 188,1 (233,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen liikearvon alentumisesta vuoden 2019 lopussa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 31,5 (44,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Myytävänä olevien toimintojen IFRS 5 ‑luokittelusta. Omavaraisuusaste5) oli 11,4 (26,7) prosenttia, ja lasku johtui pääasiassa omaan pääomaan heikentävästi vaikuttaneesta liikearvon alentumisesta ja negatiivisesta tuloksesta.

IFRS 5 ‑standardin mukaan Myytävänä olevat toiminnot sisältyvät konsernin taseeseen, mutta ne kootaan ja raportoidaan erillisillä riveillä. Myytävänä olevissa toiminnoissa raportoitiin 44,6 miljoonaa euroa varoja ja 8,5 miljoonaa euroa velkoja.

Avainluvut 7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Oman pääoman tuotto, % -0,7 % 0,3 % -1,0 %-yks. -27,6 % -12,4 % -15,2 %-yks. -149,3 %
Nettovelka, milj. euroa 128,5 128,1 0 % 128,5 128,1 0 % 122,4
Omavaraisuusaste, % 11,4 % 26,7 % -15,3 %-yks. 11,4 % 26,7 % -15,3 %-yks.  14,5 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2020 heinä–syyskuussa 0,2 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-syyskuussa olivat 1,6 (5,7) miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa ei tehty yritysostoja.

Delete ilmoitti 21.8.2020 suunnitelmastaan arvioida ja tutkia eri mahdollisuuksia Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myymiseksi. Yhtiö on pyytänyt taloudellisia neuvonantajiaan selvittämään liiketoiminta-alueen myyntivaihtoehtoja. Lisäksi Deleten Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynti on meneillään. Marraskuussa 2019 Delete sai luotonantajiltaan hyväksynnän myynneille sillä ehdolla, että divestoinneista saatavat nettovarat käytettäisiin joukkovelkakirjalainan osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2020 tammi–syyskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete ilmoitti 14.10.2020 aloittaneensa valmistelut rahoituksen jatkumisen turvaamiseksi, mukaan lukien huhtikuussa 2021 erääntyvien 109,8 miljoonan senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa maturiteetin pidennyksen.

Delete ilmoitti 12.11.2020 muutoksista konsernin johtoryhmässä kunnossapitopainotteisiin Puhdistuspalveluihin keskittyvän strategian tukemiseksi. Suomen Puhdistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Raimo Huhtala ja Kierrätyspalveluiden liiketoimintajohtaja Henri Pesonen on nimitetty johtoryhmän uusiksi jäseniksi. Konsernijohtaja Tommi Kajasoja, talous- ja rahoitusjohtaja Ville Mannola, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman ja Ruotsin Puhdistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Peter Revay jatkavat johtoryhmän jäseninä.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruksen aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin talouden kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy ominaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruksen luoma epävarmuus.

Purkupalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen ilmoitettuihin myyntiprosesseihin liittyy kaupallisesti hyväksyttävien ehtojen saavuttamisen liittyviä riskejä ja koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuuden lisääntymistä.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin muutosstrategian toteuttamisen onnistumiseen, kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (87 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (13 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2020. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

TALOUSKALENTERI 2020

Delete Group Oyj julkistaa 2020 tilinpäätöstiedotteen 26.2.2021.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liikevoitto (EBIT) 1,5 4,1 -3,2 0,9 -1,0
Oikaisut 0,3 0,0 1,9 0,5 1,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 1,8 4,1 -1,3 1,4 0,5
       
Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Käyttökate (EBITDA) 4,8 7,3 6,4 10,4 11,7
Oikaisut 0,3 0,0 1,9 0,5 1,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 5,1 7,4 8,3 10,9 13,2

Kaavat

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

IFRS 5: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Delete Group ilmoitti marraskuussa 2019 selvittävänsä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Yhtiö on saanut divestoinneille vaadittavat suostumukset lainanantajiltaan. Myyntiprosessi on saatettu loppuun Ruotsin liiketoiminnan osalta ja Suomen osalta se on käynnissä.

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Purkupalvelut-liiketoiminta on luokiteltu myytävänä myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi ja lopetetuksi toiminnoksi joulukuusta 2019 lähtien. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete ilmoitti 14.10.2020 aloittaneensa valmistelut rahoituksen jatkumisen turvaamiseksi, mukaan lukien huhtikuussa 2021 erääntyvien 109,8 miljoonan senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainansa maturiteetin pidennyksen.

Delete ilmoitti 12.11.2020 muutoksista konsernin johtoryhmässä kunnossapitopainotteisiin Puhdistuspalveluihin keskittymisen strategian tukemiseksi. Suomen Puhdistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Raimo Huhtala ja Kierrätyspalveluiden liiketoimintajohtaja Henri Pesonen on nimitetty johtoryhmän uusiksi jäseniksi. Konsernijohtaja Tommi Kajasoja, talous- ja rahoitusjohtaja Ville Mannola, lakisasiainjohtaja Janika Vilkman ja Ruotsin Puhdistuspalveluiden liiketoimintajohtaja Peter Revay jatkavat johtoryhmän jäseninä.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Haastattelupyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut (myytävänä) ja Kierrätyspalvelut. Delete Group syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 900 ammattilaista yli 36 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj osavuosiraportti Q3 2020