KOHTALAINEN KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS, KOHENTUNUT KASSAVIRTA

Pörssitiedote 7.11.2018, klo 11:00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ

Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2018 (IFRS, tilintarkastamaton)

KOHTALAINEN KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS, KOHENTUNUT KASSAVIRTA

KESKEISET TALOUSTIEDOT HEINÄ-SYYSKUULTA 2018 (VIRALLINEN)

  • Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 52,0 (Q3 2017: 50,9) miljoonaan euroon.
  • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2 prosenttia 8,1 (7,9) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto (EBIT) laski -8 prosenttia 5,2 (5,7) miljoonaan euroon.
  • Nettovelka kasvoi 25 prosenttia 107,2 (85,9) miljoonaan euroon.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 1,9 miljoonaa euroa 2,1 (0,2) miljoonaan euroon.
  • Kaksi strategista yritysostoa kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsissa: purkuyritykset Waterjet Stockholm AB ja W-Tech AB.

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–SYYSKUULTA 2018 (VIRALLINEN)

  • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 141,2 (129,9) miljoonaan euroon.
  • Käyttökate kasvoi 65 prosenttia 15,3 (9,3) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 151 prosenttia 7,3 (2,9) miljoonaan euroon.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 5,0 miljoonaa euroa 2,3 (-2,7) miljoonaan euroon.

AVAINLUVUT

VIRALLINEN 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 52,0 50,9 2 % 141,2 129,9 9 % 177,3
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,1 7,9 2 % 15,3 9,3 65 % 14,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 8,3 8,2 1 % 16,3 10,4 57% 16,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 15,9 % 16,1 % -0,2 %-yks. 11,5 % 8,0 % 3,5 %-yks. 9,1 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,2 5,7 -8 % 7,3 2,9 151 % 6,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 5,4 6,0 -9 % 8,3 4,0 108 % 8,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 10,5 % 11,8 % -1,3 %-yks. 5,9 % 3,1 % 2,8 %-yks. 4,5 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 3,6 4,3 -15 % 0,8 -4,8 116 % -2,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 2,1 0,2 985 % 2,3 -2,7 186 % 5,7
Nettovelka, milj. euroa 107,2 85,9 25 % 107,2 85,9 25 % 90,0

 

Vertailukelpoiset taloustiedot 1) 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 57,6 60,1 -4 % 153,4 155,7 -1 % 212,9
Oikaistu 2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 9,4 10,2 -8 % 17,7 15,0 18 % 22,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 16,3 % 17,0 % -0,7 %-yks. 11,5 % 9,6 % 1,9 %-yks. 10,7 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 6,5 7,7 -15 % 9,5 7,7 23 % 13,4
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,3 % 12,8 % -1,5 %-yks. 6,2 % 5,0 % 1,2 %-yks. 6,3 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 4,7 5,8 -19 % 2,0 -1,7 218 % 1,5

 

1) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

 

VUODEN 2018 NÄKYMÄT (TARKISTETTU)

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän kohtalaisella tasolla ja Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen jatkuvan vuonna 2018. Delete Groupin kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2018.

Aiemmin julkaistut näkymät: Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä ja Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen jatkuvan vuonna 2018. Delete Groupin kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2018.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kolmannella neljänneksellä konsernin tulos oli kohtalainen ottaen huomioon kaikkia markkinasegmenttejä koskeneet haasteet. Konsernin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat 2 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta viime vuoteen verrattuna liikevaihto supistui 4 prosenttia ja käyttökate 8 prosenttia.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysyntä ja tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli kohtalainen. Liiketoimintaan vaikuttivat kuitenkin heikentävästi ammattiyhdistysten Suomessa määräämä ylityökielto, joka aiheutti viivästyksiä ja peruutuksia toimeksiannoissa.

Purkupalveluille vuoden 2018 kolmas vuosineljännes osoittautui kaksijakoiseksi. Kannattavuus parani, mutta Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti edelleen konsernin liikevaihtoa. Nyt ja jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi.

Kierrätyspalveluiden liikevaihto kasvoi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kierrätyspolttoaineen (REF) vähäisenä jatkunut kysyntä heikensi käyttökatetta suurten käsittely- ja valvontakustannusten kautta. On odotettavissa, että viime aikoina tekemämme investoinnit käsittelyn tehokkuuteen ja REF:n laatuun alkavat vähitellen helpottaa REF:n kustannuspaineita. Kierrätyspalveluiden kannattavuuden odotetaan vähitellen normalisoituvan haasteellisen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

Teimme Ruotsissa syyskuussa kaksi tärkeää strategista lisäinvestointia ostamalla Waterjet Stockholm AB:n ja W-Tech AB:n, jotka palvelevat lähinnä Purkupalvelut-liiketoiminnan asiakkaita, mutta tarjoavat myös tukipalveluita Puhdistuspalveluille. Nämä olivat meille tärkeitä yritysostoja, ja ne edistävät tavoitettamme päästä Tukholman alueen markkinoille ja kehittää vahva asema kasvavilla infrastruktuurin kunnossapitomarkkinoilla.

Strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joiden avulla pyrimme edistämään vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Jatkamme kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa.”

Delete ilmoitti 16.8.2018, että se on päättänyt käynnistää strategisen selvitystyön vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi. Yksi vaihtoehdoista on yrityksen osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Selvitystyön tulokset sekä mahdollisen listautumisen toteutus ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.”

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän kohtalaisella tasolla, mutta laskevan jonkin verran edellisestä vuodesta. Markkinoihin vaikutti jossakin määrin ammattiyhdistysten Suomessa määräämään ylityökieltoon liittyvä markkinahäiriö. Ylityökielto viivyttää syksyn 2018 työaikatauluja ja vaikuttaa jossakin määrin markkinoiden kehitykseen Suomessa. Myös huoltoseisokkikierron kannalta vuosi 2018 on hiljaisempi kuin edellinen vuosi. Tulevina vuosina toiminnan odotetaan vilkastuvan. Markkinoilla odotetaan jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Suomen ja Ruotsin rakennusmarkkinat tarjoavat edelleen suotuisan ympäristön Purkupalveluiden kysynnälle. Molempien maiden vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa. Vaikka uusien rakennuslupien määrä on laskenut, purkupalvelujen kokonaiskysyntä pysyy hyvällä tasolla.

Kierrätyspalvelut

Kierrätysmarkkinoilla yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän säilymistä korkealla tasolla. Kierrätyspolttoaineen (REF) markkinatilanne on heikentynyt vuoden 2018 aikana, mikä vähentää toimijoiden katteita ja tuottaa hintapaineita.

LIIKEVAIHTO (virallinen)

Delete Groupin virallinen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 52,0 (50,9) miljoonaa euroa kasvun ollessa kaksi prosenttia edellisvuodesta. Puhdistuspalvelut toivat suurimman osan kasvusta, sen sijaan Purkupalvelut-liiketoiminta ei päässyt edellisen vuoden tasolle.

Konsernin virallinen liikevaihto oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 25,7 (20,5) miljoonaa euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 26 prosenttia Suomen yritysostojen ansiosta. Vertailukelpoinen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto ei saavuttanut edellisen vuoden tasoa, osittain ylityökiellon tuottamien kielteisten vaikutusten takia. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto kasvoi 1 prosentin 6,2 (6,2) miljoonaan euroon. Purkupalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto oli 20,7 (24,9) miljoonaa euroa, mikä on -17 prosenttia heikompi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2017 kolmas vuosineljännes oli ennätyksellisen hyvä vertailukausi Suomessa, mutta heikkenemiseen vaikutti myös Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä.

Konsernin virallinen liikevaihto oli tammi–syyskuussa 141,2 (129,9) miljoonaa euroa kasvun ollessa 9 prosenttia. Puhdistuspalvelut (+28 %)- ja Kierrätyspalvelut (+8 %) ‑liiketoimintojen hyvä tilanne kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien heikkenemistä (-7 %).

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (virallinen)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 25,7 20,5 26 % 65,8 51,4 28 % 70,9
Purkupalvelut 20,7 24,9 -17 % 60,0 64,5 -7 % 86,5
Kierrätyspalvelut 6,2 6,2 1 % 17,4 16,1 8 % 22,8
Poistot -0,6 -0,6 3 % -2,1 -2,1 -1 % -2,9
Konserni yhteensä 52,0 50,9 2 % 141,2 129,9 9 % 177,3

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 25,7 27,1 -5 % 66,8 66,9 0 % 93,7
Purkupalvelut 26,9 27,8 -3 % 72,5 76,6 -5 % 101,6
Kierrätyspalvelut 6,2 6,2 1 % 17,4 16,1 8 % 22,8
Poistot -1,2 -1,0 24 % -3,3 -4,0 -17 % -5,2
Konserni yhteensä 57,6 60,1 -4 % 153,4 155,7 -1 % 212,9

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS (virallinen)

Delete Groupin vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen oikaistu virallinen käyttökate kasvoi edellisvuodesta 1 prosentin 8,3 (8,2) miljoonaan euroon Purkupalvelut-liiketoiminnan elpymisen ansiosta. Raportoitu käyttökate nousi 2 prosenttia 8,1 (7,9) miljoonaan euroon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kolmannella vuosineljänneksellä raportoima virallinen suhteellinen käyttökate oli 23 (27) prosenttia, mihin vaikutti osaltaan Suomen ylityökielto. Purkupalvelut-liiketoiminnan raportoima virallinen suhteellinen käyttökate nousi 17 (11) prosenttiin Suomen hyvän suhteellisen kannattavuuden ansiosta, mihin oli pääasiallisena syynä kierrätysmetallien tuotot. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan raportoima virallinen suhteellinen käyttökate heikkeni 14 (27) prosenttiin. Syynä oli vähäisen kysynnän aiheuttama kierrätyspolttoaineen käsittely- ja kierrätyskustannusten nousu.

Konsernin oikaistu virallinen käyttökate tammi–syyskuussa 2018 oli 16,3 (10,4) miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannella vuosineljänneksellä raportoima virallinen liikevoitto 5,2 (5,7) miljoonaa euroa heikkeni viime vuodesta, mihin olivat pääasiallisena syynä hankittujen yritysten poistokustannukset sekä tammi–kesäkuussa raportoitujen poistojen aliarvostuksesta johtuva 0,3 miljoonan euron oikaisuerä. Hankittujen yritysten aineettoman omaisuuden hankintamenojen kohdistuksen (PPA) poistojen arvo oli vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä 0,2 (0,2) miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tammi–syyskuussa 0,9 (0,5) miljoonaa euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat -1,1 (-1,4) miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 4,1 (4,4) miljoonaa euroa, ja tuloverot olivat -0,5 (-0,1) miljoonaa euroa. Kolmannen kvartaalin virallinen nettotulos oli 3,6 (4,3) miljoonaa euroa.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) (virallinen)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 4,3 4,4 0 % 6,7 7,0 -5 % 10,2
Purkupalvelut 2,7 1,8 45 % 5,2 -0,8 772 % 0,9
Kierrätyspalvelut 0,5 1,3 -59 % 2,4 3,0 -20 % 4,3
Hallinto -2,3 -1,8 29 % -7,0 -6,3 11 % -8,8
Konserni yhteensä 5,2 5,7 -8 % 7,3 2,9 151 % 6,7

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (virallinen)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 5,9 5,3 11 % 10,4 9,8 6 % 13,7
Purkupalvelut 3,4 2,8 21 % 8,1 1,8 347 % 4,3
Kierrätyspalvelut 0,9 1,6 -47 % 3,3 3,8 -14 % 5,3
Hallinto -2,0 -1,8 12 % -6,4 -6,1 6 % -8,5
Konserni yhteensä 8,1 7,9 2 % 15,3 9,3 65 % 14,8

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 4,3 5,5 -22 % 6,6 9,1 -28 % 13,9
Purkupalvelut 3,7 2,3 59 % 6,5 0,8 681 % 2,7
Kierrätyspalvelut 0,5 1,3 -59 % 2,4 3,0 -20 % 4,3
Hallinto -2,3 -1,8 29 % -7,0 -6,3 11 % -8,8
Konserni yhteensä 6,3 7,4 -15 % 8,5 6,6 29 % 12,1

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (vertailukelpoiset taloustiedot)

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Puhdistuspalvelut 5,9 6,7 -13 % 10,4 12,6 -18 % 18,4
Purkupalvelut 4,5 3,4 32 % 9,5 3,6 164 % 6,3
Kierrätyspalvelut 0,9 1,6 -47 % 3,3 3,8 -14 % 5,3
Hallinto -2,0 -1,8 -12 % -6,4 -6,1 -6 % -8,5
Konserni yhteensä 9,1 9,9 -8 % 16,7 13,9 20 % 21,5

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,1 (0,2) miljoonaa euroa. Myönteisen kehityksen pääasiallinen tekijä oli vähentynyt käyttöpääoma.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2018 syyskuun lopussa 3,1 (2,2) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja 4,0 miljoonaa euroa käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 110,3 (88,1) miljoonaa euroa, joka pääosin koostui 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta ja 20,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi syyskuun lopussa.

Konsernin nettovelka3) oli syyskuun lopussa 107,2 (85,9) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli lähinnä luottofasiliteetin käyttö yritysostojen rahoitukseen.

Vuoden 2018 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 222,9 (191,4) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 47,3 (36,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste5) oli 32,2 % (36,5 %).

Hankintamenolaskelmat ostetuille yrityksille on saatu päätökseen ja raportoitu vastaavasti.

Avainluvut 7–9/2018 7–9/2017 Muutos 1–9/2018 1–9/2017 Muutos 1–12/2017
Oman pääoman tuotto, % 5,2 % 6,4 % -1,2 %-yks. 1,1 % -6,7 % 7,8 %-yks. -3,9 %
Nettovelka, milj. euroa 107,2 85,9 25 % 107,2 85,9 25 % 90,0
Omavaraisuusaste 32,2 % 36,5 % -4,3 %-yks. 32,2 % 36,5 % -4,3 %-yks. 32,8 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2018 heinä–syyskuussa 2,5 (0,6) miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa investoinnit olivat 16,0 (6,1) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi joulukuussa 2017 ostettujen yritysten lopullisen suorituksen. Investoinnit ostettujen yritysten osakkeisiin kolmannella vuosineljänneksellä olivat 0,9 (0,1) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi kaksi uutta yritysostoa. Näihin kahteen yritysostoon liittyen on jaksotettu 2,3 miljoonaa euroa vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä maksettavaa lopullista suoritusta varten.

Delete Group osti kolmannen vuosineljänneksen aikana 100 % kahden uuden yrityksen osakekannasta. Nämä yritysostot vahvistivat entisestään Deleten asemaa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalvelujen toimittajana. Kummankin yrityksen myyjä oli European Hydro Demolition AB. Waterjet Stockholm AB ja W-Tech AB ovat purkuyrityksiä, jotka tarjoavat myös teollisuuden puhdistuspalveluja tukevia palveluja. Kumpikin yritys toimii Tukholman alueella. Vuonna 2017 Waterjet Stockholm AB:n ja W-Tech AB:n yhdistetty liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan operatiivisiin, strategisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Konserni vahvistaa, että vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj (entinen Ax DEL1 Oy) muutti nimensä sekä yhtiömuotonsa julkiseksi osakeyhtiöksi, muutti yhtiöjärjestystä ja nosti osakepääoman 2 500 eurosta 80 000 euroon 12.3.2018. Rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 21.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017.

Varsinainen yhtiökokous päätti valita uudelleen hallitukseen seuraavat jäsenet: Åsa Söderström Winberg (puheenjohtaja), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho ja Holger Hansen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2018. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Vilhelm Sundströmille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaisesti.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA OSAVUOSIRAPORTTIA VARTEN

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2018 alusta alkaen Delete Group on alkanut soveltaa IFRS 15 ‑standardia. Siirtymävaiheessa Delete Group käyttää muokattua takautuvaa menetelmää, mikä tarkoittaa sitä, että vertailulukuja ei ole oikaistu. Konserniin kohdistuva vaikutus aiheutuu siitä, että metalliromun tuoton kirjaaminen on muuttunut.

Aiemmin se kirjattiin projektisopimukseen, johon se liittyi, ja IFRS 15 ‑standardin mukaan se määritetään erilliseksi sopimukseksi ja kirjataan, kun materiaalien hallinta on siirtynyt. Vaikutuksen uskotaan olevan suhteellisen pieni. Vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä entisen IAS 11 ‑standardin mukainen myynti olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Tammi–syyskuussa 2018 vaikutus myyntiin olisi ollut 4,9 miljoonaa euroa suurempi ilman vaikutusta käyttökatteeseen. Vuonna 2017 IFRS 15 ‑standardilla ei olisi ollut vaikutusta tammi–syyskuun taloudelliseen tulokseen, mutta koko vuoden liikevaihto olisi ollut 1,3 miljoonaa raportoitua pienempi – jälleen ilman vaikutusta käyttökatteeseen. IFRS 15 ‑standardin käyttöönotolla ei ollut vaikutusta omaan pääomaan tammikuussa 2018.

Delete Group Oyj on arvioinut 1.1.2019 käyttöönotettavan IFRS 16 ‑standardin vaikutuksia. Standardin odotetaan vaikuttavan merkittävästi vuokrattavien tilojen ja koneiden arvostukseen taseessa. Nykyisten sopimusten perusteella vuokravastuut kasvaisivat 10,4 miljoonalla eurolla vuoden 2018 lopussa, jolloin niiden kokonaisarvo olisi 13,1 miljoonaa euroa.

Delete Group on ottanut IFRS 9 ‑rahoitusvälinestandardin käyttöön 1.1.2018 alkaen. Siirtymäsäännösten mukaisesti vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 9 ‑standardin vaikutus ei ole ollut merkittävä.

TALOUSKALENTERI 2018

Delete Group julkistaa tilikauden 2018 tulostiedotteen arviolta 21.2.2019.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT SUORITUSKYVYN MITTARIT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 7–9/2018 7–9/2017 1–9/2018 1–9/2017 1–12/2017
Liikevoitto (EBIT) 5,2 5,7 7,3 2,9 6,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,2 0,3 1,0 1,1 1,3
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 5,4 6,0 8,3 4,0 8,0

 

Käyttökate (EBITDA) 8,1 7,9 15,3 9,3 14,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,2 0,3 1,0 1,1 1,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 8,3 8,2 16,3 10,4 16,1

 KAAVAT

1) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa.

2) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = rahavarat – korolliset velat, rahoitusleasingvastuut ja osamaksuluottovastuut

4) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut)

6) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poisto- ja kuoletuskulut

KONSOLIDOITU LYHENNETTY OSAVUOSIRAPORTTI

 Summat on ilmoitettu tuhansina euroina.

 

Delete Group Oyj

Hallitus

Delete Group Oyj Interim review Q3 2018-fi

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

 

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 35 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.