Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 2019, liikevoitto heikkeni

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ

Tilinpäätöstiedote tammijoulukuu 2019 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO KASVOI 2019, LIIKEVOITTO HEIKKENI

Delete Group tiedotti marraskuussa 2019, että se selvittää mahdollisuuksia myydä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen osia. Yhtiö on saanut divestointeihin vaadittavat hyväksynnät rahoittajiltaan ja myyntiprosessi jatkuu. Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä katsauksessa IFRS 5 standardin “Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti, eikä se sisälly tilinpäätöksessä Jatkuvien toimintojen lukuihin. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ja tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännesten ja koko vuoden luvut, mukaan lukien vuoden 2018 vastaavat ajanjaksot, sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa Purkupalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Myytävänä olevat toiminnot, ja Puhdistuspalvelut- sekä Kierrätyspalvelut-liiketoiminnasta termiä Jatkuvat toiminnot.

KESKEISET TALOUSTIEDOT LOKAJOULUKUULTA 2019

 • Liikevaihto laski 5 prosenttia 31,2 (Q4 2018: 32,9) miljoonaan euroon
 • Käyttökate (EBITDA) laski -1,5 miljoonaa euroa 1,3 (2,8) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) laski -2,7 miljoonaa euroa -1,9 (0,8) miljoonaan euroon
 • Nettovelka kasvoi 22 prosenttia 122,4 (100,0) miljoonaan euroon, josta 8,8 miljoonaa euroa johtui IFRS 16 käyttöönotosta
 • Operatiivinen rahavirta laski -6,0 miljoonaa euroa 7,4 (13,4) miljoonaan euroon
 • Purkupalvelut-liiketoiminta asetettiin myytäväksi ja raportoidaan IFRS 5 mukaisesti
 • Purkupalvelut-liiketoiminnan liikearvon alaskirjaus -29,7 miljoonaa euroa vaikutti merkittävästi konsernin tilikauden tappioon

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMIJOULUKUULTA 2019

 • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 125,8 (114,1) miljoonaan euroon.
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,6 miljoonaa euroa 11,7 (10,1) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) laski -3,6 miljoonaa euroa -1,0 (2,6) miljoonaan euroon
 • Operatiivinen rahavirta laski -14,0 miljoonaa euroa 1,7 (15,7) miljoonaan euroon
 • 25 miljoonan euron joukkovelkakirjojen lisäerän liikkeeseenlasku toteutettiin huhtikuussa ja käytettiin revolveriluottofasiliteetin takaisinmaksuun

AVAINLUVUT

  10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 31,2 32,9 -5 % 125,8 114,1 10 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 1,3 2,8 -53 % 11,7 10,1 16 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. EUR 2,2 3,7 -40 % 13,2 11,9 11 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaih. 7,1 % 11,3 % -4,2 % yks. 10,5 % 10,4 % 0,1 % yks.
Liikevoitto (EBIT), milj. Euroa -1,9 0,8 -338 % -1,0 2,6 -138 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. EUR -0,9 1,7 -155 % 0,5 4,4 -89 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaih. -3,0 % 5,2 % -8,2 % yks. 0,4 % 3,8 % -3,4 % yks.
Tilikauden voitto (tappio), Jatkuvat toiminnot, milj. EUR -2,3 0.7 -459% -9.4 -4,2 -117%
Tilikauden voitto (tappio), milj. EUR -33,9 -1,3 2592 % -42,1 -0,5 8283 %
Operatiivinen rahavirta, milj. EUR 7,4 13,4 -45 % 1,7 15,7 -89 %
Nettovelka3), milj. EUR 122,4 100,0 22 % 122,4 100,0 22 %
 • Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.
 • Delete Group on ottanut IFRS 16 -standardin (Vuokrasopimukset) käyttöön 1.1.2019 käyttäen osittain takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut liiketoiminnan kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2020. Kierrätettävän jätteen määrän odotetaan pysyvän tasaisena vuonna 2020 ja kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan parantuvan asteittain vuonna 2020 parantaen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulosta.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2020.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Neljäs vuosineljännes oli haastava molempien Jatkuvien toimintojen, Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden, liikevaihdon ja liikevoiton jäädessä edellisvuodesta. Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden liikevaihdon kehitys oli tyypillisellä myöhäissyksyn tasolla, mutta liikevoitto heikkeni molemmissa liiketoiminnoissa vuoden loppua kohden.

Delete Groupin kasvu jatkui vuonna 2019 vuoden 2018 yritysostojen vauhdittamana, mutta liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia, josta yhden prosentin orgaanisesti, mutta liikevoitto kuitenkin heikkeni edellisvuodesta.

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mitä tukivat vuoden 2018 kolmannella kvartaalilla tehdyt yritysostot. Kunnossapitoseisokkien osalta vuosi oli edellisvuotta hiljaisempi, mikä vaikutti orgaanisen liikevaihdon kehittymiseen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti toisen neljänneksen haasteet alihankinnan hallinnassa ja neljännellä vuosineljänneksellä kustannusylitykset.

Kierrätyspalveluissa liikevaihto kasvoi orgaanisesti 13 prosenttia, mutta kannattavuus oli edellisvuotta heikompi kierrätyspolttoaineen heikon kysynnän vuoksi ja neljännellä vuosineljänneksellä Ruskon kierrätysaseman lisärakentamisen aiheuttamien häiriöitten takia. Olemme tehneet merkittäviä investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi vuodesta 2018 alkaen. Odotamme Kierrätyspalvelujen kannattavuuden paranevan vuonna 2020 investointiemme tuloksena.

Vaikka emme tehneetkään yritysostoja vuonna 2019, pidämme aktiivisesti silmällä mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös epäorgaanisesti.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys pysyivät korkealla tasolla myös vuonna 2019, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavaa henkilöstöämme jatkuvasta luottamuksesta yhtiöön.

Purkuliiketoiminnan myyntiprosessi etenee. Supistamalla yhtiön liiketoimintojen ulottuvuutta ja projektiliiketoimintaan liittyvien riskien vähentyessä, Delete Group pääsee keskittymään vakaamman ympäristöpalveluliiketoiminnan kehittämiseen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan toimiessa uuden yhtiön liiketoiminnan perustana Kierrätysliiketoiminnan tukemana.

Jatkamme tehostamistoimien toteuttamista kaikissa segmenteissämme ja tukifunktioissamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta ja odotamme, että toimenpiteiden vaikutukset kehittyvät suotuisasti vuonna 2020.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana ja teollisuuden huoltoseisokki aikataulu on vilkkaampi vuonna 2020 kuin 2019. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla, mutta vakaalla tasolla ja kysynnän odotetaan kehittyvän myönteisesti vuonna 2020.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 31,2 (32,9) miljoonaa euroa orgaanisen kasvun ollessa -5 prosenttia viime vuodesta molempien Jatkuvien toimintojen, Kierrätyspalveluiden ja Puhdistuspalveluiden, myynnin laskiessa.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 25,3 (26,8) miljoonaa euroa, orgaanisen kasvun ollessa -6 prosenttia. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski orgaanisesti -3 prosenttia 7,2 (7,4) miljoonaan euroon yleisen kysynnän hieman laskiessa.

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 125,8 (114,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2018 tehdyillä yritysostoilla 10 prosenttia ja orgaanisesti yhden prosentin. Kasvuun vaikuttivat myönteisesti vahva orgaaninen kasvu Kierrätyspalveluissa (13 %), jonka mahdollisti pääasiassa hinnankorotukset, jotka toteutettiin kompensoimaan kasvaneita kierrätyspolttoaineenmarkkinan kustannuksia, ja jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Puhdistuspalveluiden liikevaihto kasvoi viime vuodesta 11 prosenttia, joka muodostui pääosin vuonna 2018 tehdyistä yritysostoista (12 %), orgaanisen kasvun ollessa -1 %.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Puhdistuspalvelut 25,3 26,8 -6 % 102,8 92,6 11 %
Kierrätyspalvelut 7,2 7,4 -3 % 28,1 24,8 13 %
Eliminoinnit -1,2 -1,3 -5 % -5,1 -3,3 52 %
Konserni yhteensä 31,2 32,9 -5 % 125,8 114,1 10 %

Segmenttikohtaiset myynnit sisältävät konsernin sisäisen myynnin, joka on erikseen eliminoitu konsolidoidusta konsernimyynnistä. Segmenttikohtaiset kasvulukemat pohjautuvat taulukon segmenttimyynteihin.

Vuonna 2018 hankitut yhtiöt W-Tech AB ja Waterjet Stockholm AB ovat vuonna 2019 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2018 myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski viime vuodesta -2,6 miljoonaa euroa -0,9 (1,7) miljoonaan euroon. Operatiivisesti liikevoittoa heikensivät rakennustyön aiheuttamat häiriöt Kierrätysliiketoiminnassa ja kustannusylitykset Puhdistuspalveluissa.

Puhdistuspalveluiden liikevoittoprosentti heikkeni neljännellä vuosineljänneksellä 3 prosenttiin (8 %) alhaisemman liikevaihdon ja 2018 hankitun liiketoiminnan käynnissä olevien projektien kustannusylitysten vuoksi. Kierrätyspalveluiden liikevoittoprosentti ei yltänyt edellisvuoden tasolle, kannattavuuden heikentyessä osittain Ruskon kierrätysaseman lisärakentamisen aiheuttamien häiriöitten takia. Viimeinen rakenteilla oleva lisärakennus otetaan käyttöön arviolta maalishuhtikuun 2020 aikana.

IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotolla on ollut hienoinen positiivinen vaikutus liikevoittoon ja merkittävämpi myönteinen vaikutus käyttökatteeseen tammijoulukuussa 2019. Tammijoulukuussa 2019 se alensi vuokrakuluja 4,8 miljoonaa euroa, ja nosti poistokuluja 4,5 miljoonaa euroa ja korkokuluja 0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa 2019 oli 0,5 (4,4) miljoonaa euroa. Puhdistuspalveluiden liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla, kun taas Kierrätyspalveluiden tulos oli edellistä vuotta heikompi, pääosin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon haasteiden vuoksi, jotka liittyivät pääosin kierrätyspolttoaineen kustannusten nousuun.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Puhdistuspalvelut 2,7 3,4 -18 % 17,0 13,8 23 %
Kierrätyspalvelut 1,0 1,4 -28 % 3,3 4,7 -29 %
Hallinto -2,5 -2,0 -24 % -8,6 -8,4 2 %
Konserni yhteensä 1,3 2,8 -53 % 11,7 10,1 16 %

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Puhdistuspalvelut 0,8 2,2 -64 % 9,1 9,6 -5 %
Kierrätyspalvelut 0,4 1,1 -68 % 0,8 3,5 -78 %
Hallinto -3,0 -2,5 -20 % -10,8 -10,5 -3 %
Konserni yhteensä -1,9 0,8 -338 % -1,0 2,6 -138 %

Sisäinen hallinnointipalkkio on 1.1.2019 alkaen kohdistettu Hallinto-yksikköön kahden liiketoimintasegmentin sijasta. Vuotta 2018 on muutettu vastaavasti. Segmenttikohtainen vaikutus vuoden 2018 tammi–syyskuun liikevoittoon on 2,1 miljoonan euron heikennys Hallinto-yksikön osalta ja vastaavasti 0,9 miljoonan euron kasvu Puhdistuspalveluiden ja 1,1 miljoonan euron kasvu Purkupalveluiden osalta (Myytävänä olevat toiminnot). Uudelleenluokittelulla ei ole vaikutusta käyttökatteeseen, joka on vertailukelpoinen.

Vuonna 2018 hankitut yhtiöt W-Tech AB ja Waterjet Stockholm AB on vuonna 2019 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2018 käyttökatetta ja liikevoittoa on muutettu vastaavasti.

Lokajoulukuun nettorahoituskulut olivat -1,7 (-1,4) miljoonaa euroa ja tammi-joulukuun nettorahoituskulut olivat -8,4 (-6,9) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulujen kasvu johtui pääosin lisääntyneestä korollisesta velasta. Lokajoulukuussa voitto ennen veroja oli -3,6 (-0,6) miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa -9,4 (-4,3) miljoonaa euroa. Lokajoulukuussa tuloverot olivat 1,2 (1,2) miljoonaa euroa ja tammijoulukuussa 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Lokajoulukuun Jatkuvien toimintojen nettotulos oli -2,3 (0,7) miljoonaa euroa ja tammijoulukuussa -9,4 (-4,2) miljoonaa euroa.

Lokajoulukuun nettotulos sisältäen Myytävänä olevat toiminnot oli -33,9 (-1,3) miljoonaa euroa ja tammi-joulukuun -42,1 (-0,5) miljoonaa euroa johtuen pääosin Myytävänä olevien toimintojen liikearvon -29,7 miljoonan euron alaskirjauksesta.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli loka-joulukuussa 7,4 (13,4) miljoonaa euroa ja tammisyyskuussa 1,7 (15,7) miljoonaa euroa. Heikennys edellisvuoteen johtui pääosin heikentyneestä kannattavuudesta, kasvaneista rahoituskuluista sekä 2018 rahavirtaa parantaneen hankittujen liiketoimintojen korkeiden kassaan tuloutuneiden saatavien kertaluonteisuus.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2019 joulukuun lopussa 5,2 (8,5) miljoonaa euroa sisältäen Myytävänä olevien toimintojen rahavarat. Konsernin korollinen velka oli 127,6 (108,4) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 110,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 7,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista ja leasingveloista Konsernilla on 18,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava velkaisuuteen liittyvä, käytetyn revolverifasiliteetin suhde oikaistuun käyttökatteeseen, kovenanttiehto täyttyi joulukuun 2019 lopussa.

Konsernin nettovelka joulukuun 2019 lopussa oli 122,4 (100,0) miljoonaa euroa. Kasvun pääasiallisena syynä olivat pienemmät tuotot ja IFRS 16 ‑standardin käyttöönoton vaikutuksista johtuva leasingvelan kasvu 8,8 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2019 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 195,1 (223,7) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääosin Myytävänä olevien toimintojen liikearvon -29,7 miljoonan euron alaskirjauksesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 34,5 (48,3) miljoonaa euroa, pienentyen pääasiassa IFRS 5 luokittelusta Myytävänä olevien toimintojen osalta. Omavaraisuusaste6) oli 14,5 % (31,5 %). IFRS 5 vaikutusten ja siihen liittyvän liikearvon alaskirjauksen lisäksi taseen loppusumman ja omavaraisuusasteen muutoksiin vaikutti myös IFRS 16:n käyttöönotto.

IFRS 5:n mukaisesti Myytävänä olevien toimintojen tasearvot ovat mukana konsernin taseella, mutta eriytetty omille riveilleen varojen ollessa 45,1 miljoonaa euroa ja velkojen 11,0 miljoonaa euroa. IFRS 5 vaikutuksia on raportoitu tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Avainluvut 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Oman pääoman tuotto, % -74,9 % -1,8 % -73,1 % yks. -85,4 % -0,7 % -84,7 % yks.
Nettovelka, milj. euroa 122,4 100,0 22 % 122,4 100,0 22%
Omavaraisuusaste, % 14,5 % 31,5 -17,1 % yks. 14,5 % 31,5 -17,1 % yks.

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2019 lokajoulukuussa 1,9 (3,3) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-joulukuussa olivat 5,2 (8,8) miljoonaa euroa. Tammijoulukuussa ei tehty yritysostoja, mutta ensimmäisellä neljänneksellä suoritettiin 2,0 miljoonan euron loppumaksu vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2019 tammijoulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 9.1.2020 nimitti Martin Forssin, KTM, uudeksi hallituksen jäseneksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen koolle kutsutussa hallituksen kokouksessa Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Edellinen hallituksen puheenjohtaja Åsa Söderström Winberg jatkaa hallituksen jäsenenä. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017.

Christian Schmidt-Jacobsen ja Ronnie Neva-aho jatkavat hallituksen jäseninä.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Myytävänä olevien toimintojen divestoinnin myötä riski projektien toteuttamisesta tulee vähentymään merkittävästi. Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2019 neljännen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.
 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 2.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2018.

Åsa Söderström Winberg, Holger C. Hansen (erosi elokuussa 2019) ja Ronnie Neva-aho valittiin jälleen hallituksen jäseniksi, ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Åsa Söderström Winberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2019. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin nettotulos vuonna 2019 sisältäen Myytävänä olevat toiminnot oli -33,9 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos -0,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2019 yhteensä 67,9 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 16 -standardia, jota on sovellettu 1.1.2019 alkaen.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2020

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2020 osavuosiraportin tammi-maaliskuu 15.5.2020, puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuu 21.8.2020 ja osavuosiraportin tammi-syyskuu 13.11.2020.

TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018
Liikevoitto (EBIT) -1,9 0,8 -1,0 2,6
Oikaisut 0,9 0,9 1,5 1,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT) -0,9 1,7 0,5 4,4
         
Milj. euroa 10–12/2019 10–12/2018 1–12/2019 1–12/2018
Käyttökate (EBITDA) 1,3 2,8 11,7 10,1
Oikaisut 0,9 0,9 1,5 1,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2,2 3,7 13,2 11,9

KAAVAT

1)  Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka  = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuotiskatsaukset mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen lukuun ottamatta seuraavaa 1.1.2019 alkaen sovellettua uutta standardia:

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 -standardi luo vuokralle ottajille yhtenäisen, varojen ja velkojen taseeseen kirjaamiseen perustuvan mallin vuokrasopimusten käsittelyyn. Vuokralle ottaja kirjaa taseeseen omaisuuserää koskevaa käyttöoikeuttaan kuvaavan käyttöoikeusomaisuuserän sekä tulevaa vuokranmaksuvelvoitettaan kuvaavan vuokravelan. Taseeseen kirjaamisesta on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia vuokrasopimuksia sekä arvoltaan vähäisiä hyödykkeitä koskevia vuokrasopimuksia. IFRS 16 korvaa aiemman IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat.

Konserni on soveltanut IFRS 16 -standardia ensimmäisen kerran 1.1.2019 osittain takautuvaa menetelmää käyttäen, jolloin vertailutietoja ei ole esitetty. Konserni on kirjannut taseeseen uusia varoja ja velkoja toimitilojen ja koneiden operatiivisista vuokrasopimuksista. Konsernin kirjaamat varat ja velat IAS 17:n mukaisista rahoitusleasingsopimuksista on siirretty sellaisenaan 1.1.2019 avaavaan taseeseen.

Siirtymässä IFRS 16 -standardin soveltaminen aiheutti uusien varojen ja velkojen kirjaamisen arvoltaan 11,2 miljoonaa euroa. IFRS 16 on myös muuttanut kulujen luonnetta, sillä vuokrakulun sijaan tuloslaskelmaan kirjataan käyttöoikeusomaisuuserästä tehdyt poistot ja vuokravelasta maksettavat korot. Konserni on soveltanut helpotuksia sekä lyhytaikaisten vuokrasopimusten ja vähäarvoisia omaisuuseriä koskevien vuokrasopimusten osalta.

IFRS 16:n vaikutus siirtymähetkellä on kuvattu alla olevassa taulukossa:

Aiemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltujen sopimusten vuokramaksut on arvostettu vuokravelkoina diskonttaamalla ne lisäluoton korolla 1.1.2019. Sovellettu koron vaihteluväli on ollut pääasiassa 2-4 %.

IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus

Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa yhteisön verotuksellinen ratkaisu odottaa vielä veroviranomaisen hyväksymistä. Olennainen kysymys liittyy siihen, tuleeko veroviranomainen hyväksymään yhteisön valitseman verotuksellisen ratkaisun. Tätä harkittaessa oletetaan, että veroviranomaisella on pääsy kaikkeen asiaan kuuluvaan tietoon arvioidessaan ratkaisua. Tällä tulkinnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernille.

Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Delete Group Oyj tiedotti marraskuussa 2019, että se selvittää mahdollisuuksia myydä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen osia. Yhtiö on saanut divestointeihin vaadittavat hyväksynnät rahoittajiltaan ja myyntiprosessi jatkuu.

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä katsauksessa IFRS 5 standardin “Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti, eikä se sisälly tilinpäätöksessä Jatkuvien toimintojen lukuihin. Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään omilla riveillään taseessa. Tuloslaskelmassa ja siihen liittyvissä luvuissa lopetetut toiminnot on eroteltu Jatkuvista toiminnoista, myös vertailukaudelle. 

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat valuuttakurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Delete Group Oyj laski toisella vuosineljänneksellä liikkeeseen vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän 25 miljoonan euron nimellisarvosta. Uusien velkakirjojen, jotka erääntyvät 19.4.2021, liikkeeseenlaskuhinta oli 100,00 prosenttia (par), ja niiden vaihtuvana korkona on 3 kk Euribor + vuosittainen 5 prosentin marginaali, joka maksetaan taannehtivasti neljännesvuosittain 19.4.2019 alkaen. Liikkeeseenlaskusta saadut varat käytettiin yhtiön 25 miljoonan euron super senior -luottofasiliteetin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun.

SEGMENTTIRAPORTTI

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoimintoja.  Raportoitavat segmentit on muodostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalveluiden toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, koska niiden arvioidaan olevan samankaltaisia ja niillä arvioidaan olevan samankaltaiset taloudelliset ominaispiirteet. Aiemmin raportoitavaksi segmentiksi luokiteltu Purkupalvelut-liiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Segmentti-informaatio perustuu konsernin soveltamiin IFRS-laatimisperiaatteisiin ja se on yhdenmukainen konsernin sisäisen raportoinnin kanssa. 

Liikevoitto (EBIT) on raportoitavan segmentin voittoa tai tappiota kuvaava luku, jota hallitus seuraa säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenteille kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmenttien suoritusta. Segmenttien varoja ja velkoja ei esitetä, sillä hallitus ei seuraa niitä säännöllisesti.

Hallinnon menoja ei kohdisteta segmenteillä vaan ne esitetään erikseen. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinaehtoisiin hintoihin.

Konsernilla ei ole sellaisia asiakkaita, joiden osuus konsernin myynnistä olisi 10 prosenttia tai enemmän.

LIIKEVAIHDON ERITTELY

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Delete Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 9.1.2020 nimitti Martin Forssin, KTM, uudeksi hallituksen jäseneksi. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen koolle kutsutussa hallituksen kokouksessa Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Edellinen hallituksen puheenjohtaja Åsa Söderström Winberg jatkaa hallituksen jäsenenä. Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2014 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017.

Christian Schmidt-Jacobsen ja Ronnie Neva-aho jatkavat hallituksen jäseninä.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Teollisuuspalvelut, Purkupalvelut (Myytävänä olevat toiminnot) ja Kierrätyspalvelut. Delete Group syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin tuhat ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Release