Delete Group Oyj: Vahva kehitys jatkuu, näkymät edelleen hyvät

Osavuosiraportti tammi–maaliskuu 2023 (IFRS, tilintarkastamaton)

 

Delete Group Oyj: Vahva kehitys jatkuu, näkymät edelleen hyvät

 

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT: TAMMI–MAALISKUU 2023

 

         Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 17,0 (Q1 2022: 15,8) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa 0,0 (-1,0) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,1 miljoonaa euroa -2,4 (-3,5) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta pieneni 2,7 miljoonaa euroa -6,1 (-3,4) miljoonaan euroon

         Delete ilmoitti 12.5.2023, että Delete Groupin omistajat ja Remondis Maintenance & Services International GmbH ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin yhtiöiden kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

AVAINLUVUT

 

 

1–3/2023

1–3/2022

Muutos

1–12/2022

Liikevaihto, milj. eur

17,0

15,8

8 %

98,1

Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur

0,0

-1,0

103 %

13,3

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

0,4

-0,5

181 %

15,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

2,3 %

-3,1 %

 5,4 %-yks.

16,0 %

Liikevoitto (EBIT), milj. eur

-2,4

-3,5

33 %

3,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur

-2,0

-3,0

33 %

5,8

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

-11,7 %

-18,7 %

5,8 %-yks.

5,9 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur

-3,4

-4,6

26 %

-1,3

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

-3,4

-4,3

20 %

16,1

Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur

-6,1

-3,4

-80 %

7,1

Nettovelka3), milj. eur

40,6

77,8

-48 %

32,5

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosiraportin liitetiedoissa.

Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

 

VUODEN 2023 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

 

Puhdistuspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2023. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan paranevan vuonna 2023.

 

Geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät tavallista enemmän epävarmuutta ja perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA

 

”Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes oli tavalliseen tapaan hiljainen liiketoimintojemme osalta. Olen tyytyväinen siihen, että pystyimme edelleen parantamaan suoritustamme huolimatta pitkittyneestä talvesta, joka viivästytti sesongin alkua maaliskuussa. Vankka 8 prosentin kasvumme ja huomattava käyttökatteen parannus ovat osoitus hyvin toteutetusta strategiastamme ja tehostamistoimista, jotka luovat hyvän perustan vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan vahva kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja verrattain aktiivisilla markkinoilla on saatu useita uusia asiakkuuksia. Maaliskuussa pitkittynyt talvi ja lumisateet erityisesti Suomessa heikensivät hetkellisesti viemäri- ja infrastruktuuripalvelujen kysyntää, samoin kuin maaliskuun lyhyiksi jääneet lakot. Tuottavuutemme parani, ja kustannusinflaation vaikutusta kannattavuuteen pystyttiin hillitsemään hyvin hinnoittelun avulla, minkä ansiosta käyttökate koheni ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Euroopan geopoliittinen kehitys ja energiakriisi ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme toistaiseksi vain vähän, koska emme ole suoraan tekemisissä pakotteiden kohteiden tai konfliktialueiden kanssa.

 

Delete ilmoitti 12.5., että Delete Groupin omistajat ja Remondis Maintenance & Services International GmbH ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin yhtiöiden kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

Kehitys jatkuu myönteisenä suhteellisen vakailla markkinoilla, ja odotamme vakaata kasvua ja kannattavuuden paranemista vuonna 2023. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avainasemassa tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämisessä myös jatkossa. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme jatkuva myönteinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkoon.

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Koronapandemian vaikutukset ovat väistyneet, ja teollisuuden puhdistuspalveluiden yleinen kysyntätilanne on hyvällä, normaalilla tasolla. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista riippumatta. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 17,0 (15,8) miljoonaa euroa eli 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtui uusasiakasmyynnistä, inflaatiosta ja vanhojen asiakkaiden markkinaosuuden kasvusta vakailla markkinoilla. Talven pitkittyminen haittasi viemäri- ja infrastruktuuripalvelujen kysyntää. Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysyntä puolestaan pysyi kohtuullisella tasolla hiljaisen sesongin aikana.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

1-3/2023

1–3/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

17,1

16,0

7 %

98,4

Eliminoinnit

-0,1

-0,2

-58 %

-0,3

Konserni yhteensä

17,0

15,8

8 %

98,1

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 1,0 miljoonaa euroa -2,0 (-3,0) miljoonaan euroon etupäässä hyvän tuottavuuden ja myynnin kasvun ansiosta.

 

Kustannusinflaatiota hillittiin hinnoittelun ja tuottavuusparannusten avulla, joten sillä ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammi–maaliskuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 215 prosenttia 0,6 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon. Operatiivisen toiminnan hallinta ja tuottavuus ovat parantuneet, mutta sairauspoissaoloja oli keskimääräistä enemmän, mikä vaikutti heikentävästi kannattavuuteen.

 

Hallintoyksiköiden käyttökate oli ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuotta alhaisemmalla tasolla vuoden 2021 tehostamisohjelman vaikuttaessa nyt täydellä teholla ja vertailukelpoisesti. Käyttökatetta rasittivat eräät strategiseen arviointityöhön liittyvät muut kuin operatiiviset kustannukset.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

1–3/2023

1–3/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

1,8

0,6

215 %

21,0

Hallinto

-1,8

-1,6

-12 %

-7,7

Konserni yhteensä

0,0

-1,0

103 %

13,3

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

1–3/2023

1–3/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

-0,6

-1,5

62 %

11,2

Hallinto

-1,8

-2,0

11 %

-7,8

Konserni yhteensä

-2,4

-3,5

33 %

3,4

 

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,1 (-1,2) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista. Tulos ennen veroja oli -3,5 (-4,7) miljoonaa euroa ja jatkuvien toimintojen nettotulos oli -3,4 (-4,6) miljoonaa euroa.

 

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden nettotulos tammi–maaliskuussa oli -3,4 (-4,3) miljoonaa euroa.

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa -6,1 (-3,4) miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman kasvun negatiivisesta vaikutuksesta. Ensimmäisen neljänneksen lopussa myyntisaatavien myynnin ilman takautumisoikeutta (faktoroinnin) piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 7,8 (9,5) miljoonaa euroa.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2023 maaliskuun lopussa 3,2 (2,4) miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa konsernin korollinen velka oli 43,8 (80,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 24,6 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 9,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 11,4 miljoonan euron leasingveloista. Maaliskuun 2023 lopussa konserni oli nostanut 9,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

 

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi ensimmäisen neljänneksen lopussa. Divestoituun Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan liittyvä pro forma oikaisu huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,5x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

 

Konsernin nettovelka oli maaliskuun 2023 lopussa 40,6 (77,8) miljoonaa euroa. Maaliskuun 2023 lopussa taseen loppusumma oli 97,3 (124,9) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ja siihen liittyvästä senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta vuonna 2022. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 11,5 (23,8) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myydyistä omaisuuseristä. Omavaraisuusaste5) parani huomattavasti ja oli maaliskuun 2023 lopussa 33,9 % (12,7 %).

 

AVAINLUVUT

1–3/2023

1–3/2022

Muutos

1–12/2022

Oman pääoman tuotto, %

-9,9 %

-23,7 %

13,8 %-yks.

57,6 %

Nettovelka, milj. euroa

40,6

77,8

-48,0%

32,5

Omavaraisuusaste, %

33,9 %

12,7 %

21,2 %-yks.

35,5 %

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2023 tammi–maaliskuussa 0,2 (0,4) miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2023 tammi–maaliskuussa ei tehty yritysostoja.

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2023 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete ilmoitti 12.5.2023, että Delete Groupin omistajat ja Remondis Maintenance & Services International GmbH ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin yhtiöiden kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

YHTEENVETO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat lisäksi vaikuttaa edellä todetut epävarmuustekijät.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on -yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2023 maaliskuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 3.4.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2022.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2023. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

 

LAUSUNTO OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaan laaditun puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

TALOUSKALENTERI 2023

 

Delete Group Oyj julkaisee tammi–kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksen 30.8.2023 ja tammi–syyskuun 2023 osavuosiraportin 15.11.2023.

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

Milj. euroa

1–3/2023

1–3/2022

1–12/2022

Liikevoitto (EBIT)

-2,4

-3,5

3,4

Oikaisut

0,4

0,5

2,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

-2,0

-3,0

5,8

 

Milj. euroa

1–3/2023

1–3/2022

1–12/2022

Käyttökate (EBITDA)

0,0

-1,0

13,3

Oikaisut

0,4

0,5

2.4

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

0,4

-0,5

15,7

 

Milj. euroa

1–3/2023

1–3/2022

1–12/2022

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,0

0,2

0,5

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,0

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,0

0,0

0,1

Yrityskaupat

0,2

0,1

1,4

Lopetetut toiminnot*

0,1

0,0

0,0

Muu

0,0

0,2

0,3

Oikaisuerät

0,4

0,5

2,4

 

KAAVAT

 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velatKONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina.

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen puolivuotiskatsauksen, joka on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja jota tulee lukea yhdessä konsernin viimeisimmän konsernitilinpäätöksen kanssa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ("viimeisin vuositilinpäätös”). Tämä Osavuosiraportti ei sisällä kaikkia tietoja, joita vaaditaan IFRS-standardien mukaisesti laaditulta täydelliseltä tilinpäätökseltä. tähän osavuosiraporttiin on kuitenkin sisällytetty valikoituja liitetietoja selittämään tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisen aseman ja tuloksen muutosten ymmärtämisen kannalta viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään vuositilinpäätökseen.

 

Muutokset konsernirakenteessa

 

Kesäkuussa 2022 Delete ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eikä se sisälly Jatkuviin toimintoihin. Ellei muuta mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2022 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä osavuosiraportissa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä ”Lopetetut toiminnot” ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä ”Jatkuvat toiminnot”.

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete ilmoitti 12.5.2023, että Delete Groupin omistajat ja Remondis Maintenance & Services International GmbH ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin yhtiöiden kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. www.delete.fi