Tiedonantopolitiikka

Yhtiö noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja sen nojalla annetun alemmanasteisen sääntelyn määräyksiä sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeistusta.

Tässä Delete Group Oyj:n tiedonantopolitiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Yhtiön tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa.

Delete Group Oyj noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan antamia ohjeita ja yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin. Viestinnän yleisinä periaatteina ovat läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys, tasapuolisuus ja aktiivisuus. Yhtiö viestii johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta mahdollisimman pian. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, arvopaperimarkkinalain ja muun yhtiöön soveltuvan sääntelyn ja ohjeistuksen mukaiset tiedonantovelvollisuudet voi jakaa säännöllisiin ja jatkuviin tiedonantovelvollisuuksiin. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta antaa säännöllisesti tietoa tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Tämä koskee osavuosiraporttien, puolivuosikatsausten, tilinpäätösten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista. Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan tarpeen vaatiessa tapahtuvaa tiedottamista yhtiötä koskevasta sisäpiiritiedosta, eli tiedosta, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden, kuten sen joukkovelkakirjan, tai muiden siihen liittyvien rahoitusvälineiden hintaan.

Sisäpiiritietojen julkistamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

  1. Sisäpiiritieto julkaistaan mahdollisimman pian.
  2. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti yhtiön on julkaistava yhtiötä koskeva sisäpiiritieto mahdollisimman pian tai päätettävä tietojen julkaisemisen lykkäämisestä.
  3. Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida tietojen vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen.
  4. Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan tarkoin valvotulla tavalla: ensin Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille.
  5. Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla.

Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

TO 4.7.5a Tiedonantopolitiikka Delete Group Oyj