Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö Deletessä

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) tuli voimaan keväällä 2016 ja sen soveltaminen alkoi 25.5.2018. Delete-konsernin eri verkkopalveluissa asia on huomioitu osana hyvää palvelua ja parhaiden ylläpitokäytäntöjen kehittämistä.Haluamme varmistaa Delete-konsernin digipalveluiden käyttäjien yksityisyyden. Lisäksi pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen sekä ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri digipalveluissamme. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan Deleten tietosuojan lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. Google, Cision, Giosg) ehtoja. Deleten tietosuojakäytännön lisäksi olemme määrittäneet Delete Group -konsernin palveluiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteen, johon voi tutustua myös tällä sivulla.
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sekä sijainnin hyödyntäminen
Voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja Deleten verkkopalveluissa ja mobiilisovelluksissa. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Deleten sivustoja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja.
Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä tietoa kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Deleten mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten kuten Googlen palveluissa sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet eri selaimiensa asetuksista.Käyttämämme yleisimmät kolmansien osapuolien palvelut

Giosg

Google Analytics

Googlen mainosasetukset

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

 Tämä kuvaus on laadittu 22.5.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Delete-konsernin yksityisyyden suojaan ja/tai evästekäytäntöihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä info@delete.fi.

Delete Group Oyj

 

Delete Group -konsernin palveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Delete Group Oyj

Y-tunnus: 2340045-3

Postiosoite: Postintaival 7, 00230 Helsinki

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Elias Viitakoski

Postiosoite: Postintaival 7, 00230 Helsinki

Sähköposti: elias.viitakoski@delete.fi

 1. Rekisterin nimi

Delete Group -konsernin palveluiden asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esim. asiakassuhteen hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Delete-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, Delete-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä sekä puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme kuitenkin toistaiseksi.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröity voi lisäksi vaatia tietojensa poistamista kokonaan, jolloin rekisterinpitäjän tulee suostua pyyntöön, ellei sillä ole lakiin perustuvaa syytä kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä.

Oikeus vastustaa käsittelyä, pyytää sen rajoittamista sekä oikeus saada tiedot

Rekisteröidyllä on erityisistä henkilökohtaisista syistä oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen esittämisen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmistä vakioidussa muodossa siten kuin tietosuoja-asetuksessa tarkemmin säädetään.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 010 656 1000 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

 1. Tietosuojaselostetta koskevat muutokset

Delete varaa oikeuden muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.