Joukkovelkakirjalainan lisäerä

Deleten joukkovelkakirjalainan lisäerä

Delete Group Oyj (“Yhtiö“) tiedotti 28.3.2019 päätöksestään laskea liikkeeseen vaihtuvakorkoisten vakuudellisten senior-ehtoisten velkakirjojen lisäerän 25 miljoonan euron nimellisarvossa (“Uudet Velkakirjat“). Uudet Velkakirjat laskettiin liikkeeseen samoin ehdoin (lukuun ottamatta liikkeeseenlaskupäivää, koron laskemisen alkamispäivää sekä liikkeeseenlaskuhintaa) kuin Yhtiön vuonna 2021 erääntyvät 85 miljoonan euron senior-ehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat (ISIN: FI4000252119), jotka laskettiin liikkeeseen 19.4.2017 ja jotka otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella “DELJVAIH21”. Uudet Velkakirjat, jotka erääntyvät 19.4.2021, laskettiin liikkeeseen 100,0 prosentin (par) liikkeeseenlaskuhintaan ja niille maksetaan vaihtuvaa 3-kuukauden euriborkorkoa lisättynä vuotuisella 5 prosentin marginaalilla. Velkakirjoille kertyvä korko maksetaan neljännesvuosittain takautuvasti 19.4.2019 alkaen.

Finanssivalvonta on 4.4.2019 hyväksynyt Uusia Velkakirjoja koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://deletegroup.fi/sijoittajat/lainarahoitus/joukkovelkakirjalainan-lisaera/. Listalleottoesitteen sisältämä tiivistelmä on käännetty suomeksi.

Julkisen kaupankäynnin Uusilla Velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 9.4.2019 Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella “DELJVAIH21”. Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta kertyneet varat käytetään Yhtiön 25 miljoonan euron super senior -luottolimiitin puitteissa nostamien erien takaisinmaksuun sekä muiden olemassa olevien velkojen maksuun.

Nordea Bank Abp toimi liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Vastuunrajoitus

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) (“Yhdysvaltain arvopaperilaki“) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys“) 19 (5) artiklan soveltumisalaan kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan piiriin kuuluville yhteisöille, taikka muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit Henkilöt“). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Valmistajan kohdemarkkinoita ovat vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). Uusia Velkakirjoja ei ole tarkoitettu tarjottavaksi, myytäväksi tai muutoin saataville asetettavaksi yksityissijoittajille Euroopan talousalueella eikä niitä pitäisi tarjota, myydä tai muutoin asettaa saataville yksityissijoittajille Euroopan talousalueella. Tässä yhteydessä “yksityissijoittaja” tarkoittaa henkilöä, joka on (yksi tai useampi seuraavista): (i) direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, “MiFID II“) artiklan 4(1) kohdassa (11) määritelty yksityisasiakas; (ii) direktiivissä 2002/92/EY (muutoksineen) tarkoitettu asiakas, jos asiakas ei ole MiFID II:n artiklan 4(1) kohdassa (10) määritelty ammattimainen asiakas; tai (iii) ei direktiivissä 2003/71/EY (muutoksineen) määritelty kokenut sijoittaja. Tämän seurauksena asetuksen (EU) No 1286/2014 (muutoksineen, “PRIIPs-asetus“) edellyttämää avaintietoasiakirjaa Uusien Velkakirjojen tarjoamiseksi tai myymiseksi tai muutoin saataville asettamiseksi yksityissijoittajille Euroopan talousalueella ei ole laadittu tai laadita, ja siksi Uusien Velkakirjojen tarjoaminen tai myyminen tai niiden muu saataville asettaminen yksityissijoittajille Euroopan talousalueella voi olla PRIIPs-asetuksen mukaan lainvastaista.

Vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä ja vahvistan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla “HYVÄKSYN” vahvistan lukeneeni, ymmärtäneeni ja hyväksyneeni edellä esitetyt rajoitukset ja vastuunrajoituslausekkeet.

Paina “HYVÄKSYN” siirtyäksesi tarkastelemaan liikkeeseenlaskettuja velkakirjoja ja niiden listalleottoa koskevia tietoja.

Paina “EN HYVÄKSY” palataksesi edelliselle sivulle.