Sisäpiirihallinto

Delete Group noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, mukaan lukien sisäpiiriohjeet, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvontaviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydennetään yhtiön omilla sisäpiiriohjeilla, joiden tarkoituksena on antaa selkeät ohjeet ja säännöt sisäpiirikauppojen hallinnasta, sisäpiiritietojen julkistamisesta, sisäpiiriluettelojen ylläpidosta sekä johdon ja siihen läheisesti liittyvien osapuolten liiketoimista.

Sisäpiiriohjeista on tiedotettu kaikille yhtiön työntekijöille.

Delete julkistaa kaikki yhtiötä suoraan koskevat sisäpiiritiedot mahdollisimman nopeasti. Yhtiö voi viivästyttää sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki sisäpiiritiedon julkistamisen viivästymistä koskevat ehdot täyttyvät. Delete ylläpitää sovellettavien säännösten mukaisissa olosuhteissa projektikohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Sisäpiiriasioista vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja. Lakiasiainjohtaja on vastuussa esimerkiksi seuraavien tehtävien toteuttamisesta yhtiössä:

  • sisäpiiriasioiden sisäinen viestintä
  • sisäpiiriasioita koskeva koulutus
  • sisäpiiriluetteloiden laatiminen ja ylläpito sekä niiden toimittaminen Finanssivalvontaviranomaiselle
  • hyväksynnän hankkiminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä
  • sisäpiiriasioiden valvonta
  • sisäpiiriasioita koskevien lainsäädäntömuutosten seuranta.

Delete Groupin johtajilla ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa konsernille ja Finanssivalvonnalle väärinkäyttöasetuksen mukaisesti 19.4.2018 alkaen Delete Group Oyj:n osakkeisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä liiketoimista. Yhtiö julkaisee tällaiset tiedot pörssitiedotteena. Hallituksen jäsenet, konsernijohtaja ja johtoryhmä on sisällytetty mukaan henkilöinä, joilla on johtoasema yhtiössä (ilmoitusvelvolliset johtajat).

Yhtiö säilyttää projektisisäpiiriluetteloita henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoihin. Nämä luettelot ja niihin sisältyvät tiedot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluettelot ja niihin sisältyvät tiedot ovat Finanssivalvonnan saatavilla. Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään julkiseen sisäpiirirekisteriin (päivitetty 2.7.2016 asti) sisältyvät tiedot ovat arvopaperimarkkinalain siirtymäsäännösten mukaisesti saatavilla Deleten verkkosivuilla.

Ilmoitusvelvolliset johtajat ja yhtiön erikseen määrittämät henkilöt eivät voi hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita tai mitä tahansa arvopapereita tai johdannaisia, jotka oikeuttavat kyseisiin arvopapereihin, 30 vuorokauden aikana ennen puolivuosikatsauksen, osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Julkaisupäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteessa. Lisäksi sisäpiirihankkeisiin osallistuvat eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla tai johdannaisilla.

Konsernijohdon tehtävänä on valvoa sisäpiiriohjeiden noudattamista ja ylläpitää yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön ilmoitusvelvollisille johtajille toimitetaan säännöllisesti ote tiedoista, jotka on merkitty ilmoitusvelvollisten johtajien rekisteriin. Kaupankäynnin rajoitusten noudattamista on seurattava ja niihin liittyviä ohjeita on annettava.