Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta

Deleten sisäisen valvonnan kehys sisältää kaikki asiaankuuluvat taloudelliset ja operatiiviset toiminnot painottaen liikeriskiperusteista lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa perustuu Deleten riskienhallintaprosessiin ja määriteltyihin alueisiin, kuten projektien johtamiseen, osatuloutukseen, käyttöomaisuuden hallintaan ja treasury-valvontaan.

Sisäisen valvonnan periaatteet määrittävät yleisen kehyksen Deleteä koskevien lakisääteisten ja lainsäädännöllisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi ja sen, miten alan valvontaa koskevia lakeja tai periaatteita sovelletaan yleisesti yhtiön toimintaan.

Delete Group Oyj:n hallitus hyväksyy yhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen periaatteet. Sisäinen valvonta on hallituksen laatimien periaatteiden mukaisesti osa Delete Groupin operatiivista johtamista. Kaikki yhtiön toiminnot toimivat näiden periaatteiden ja yhtiön ohjeiden mukaisesti ja noudattavat viranomaisten antamia sääntöjä ja ohjeita.

Sisäinen valvonta on osa Delete Groupin hallintoa ja johtamista. Vastuu valvontatoiminnon organisoinnista kuuluu hallitukselle ja konsernijohtajalle. Hallitus on vastuussa nimitetyn tarkastusvaliokunnan kautta. Vastuuketju jatkuu koko Delete Groupin organisaation läpi siten, että jokainen organisaation jäsen vastaa välittömälle esimiehelleen valvontatoimien suorittamisesta.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on vastuussa riippumattomasta arvioinnista ja varmistamisesta päätarkoituksenaan tukea konsernijohtajaa ja tarkastusvaliokuntaa täyttäessään sisäisen valvonnan velvollisuuksiaan. Sisäisen tarkastuksen tärkein tavoite on tarjota objektiivista ja riippumatonta tietoa, antaa havaintoihin perustuvia parannus- ja kehityssuosituksia sekä antaa johdolle ja henkilöstölle valvontaprosessia ja sen täytäntöönpanoa koskevaa koulutusta. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tarkastaa, varmistaa ja vakuuttaa konsernijohtajalle, hallitukselle ja johdolle, että organisaation valvonta, riskienhallinta ja hallinnointi ovat tehokkaita ja toimivia. Lisäksi sisäinen tarkastus tukee johtoa ja organisaatiota sisäisen valvontaympäristön kehittämisessä ja varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Tarkastusmenetelmä perustuu riskien arviointiin.

Delete Groupin sisäinen tarkastus organisoidaan ja resursoidaan sisäisesti. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja toimii konsernijohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja kehitysehdotuksista konsernijohtajalle, tarkastusvaliokunnalle ja kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johdolle.