Palkitseminen

Palkitsemispolitiikan tarkoituksena on asettaa tavoitteita, menetelmiä ja hallintoperiaatteita palkitsemisen hallinnointiin. Palkitsemispolitiikan tavoitteena on ollut, ettei yksikään henkilö ole mukana päätöksentekoprosessissa, joka liittyy hänen omaan palkitsemiseensa, ja että kaikkia korvauspäätöksiä valvotaan asianmukaisesti.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemisesta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot koostuvat vuosittaisesta maksusta. Lisäksi korvataan kohtuulliset välittömät kulut, jotka aiheutuvat vaaditusta matkustamisesta ja edustuksesta.

Konsernijohtajan ja muiden johtajien palkitseminen

Delete Groupin vähintään kahdesta (2) hallituksen jäsenestä koostuva palkitsemisvaliokunta valmistelee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimittämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Hallitus nimittää vuosittain valiokunnan jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Valiokuntaa saatetaan muuttaa koska tahansa. Suurimman osan palkitsemisvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Konsernijohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei saa nimittää palkitsemisvaliokuntaan.

Delete Group Oy:n hallitus päättää konsernijohtajan ja muiden ylempien johtajien nimittämisestä ja palkitsemisesta palkitsemisvaliokunnan valmistelemien ehdotusten perusteella. Vastuu palkitsemisvaliokunnalle osoitetuista tehtävistä on hallituksella. Palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa, ellei sen työjärjestyksessä toisin mainita.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun johdon nimittämiseen sekä heidän mahdollisten seuraajiensa tunnistamiseen
 • sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen ja muihin taloudellisiin etuuksiin, mukaan lukien kyseisten johtajien palkankorotukset
 • yhtiön hallituksen valtuutukseen perustuvat palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat, oikeus hyväksyä kannustinjärjestelmät ja kannustimien maksaminen järjestelmien mukaisesti
 • konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkkioiden arviointi ja palkitsemisjärjestelmien asianmukaisuuden tarkistaminen
 • sellaisten asioiden suunnitteleminen, jotka liittyvät muun henkilökunnan palkkioihin sekä niiden ja organisaation kehittämiseen.

Palkitsemisperiaatteet

Konsernijohtajan ja muiden johtajien palkitseminen on kohtuullista. Palkkioiden tavoitteena on houkutella ja motivoida johtoa johtamaan yhtiötä, parantamaan suorituskykyä ja yhdenmukaistamaan yhtiön johtajien ja sen osakkeenomistajien edut. Palkkioiden tarkoituksena on myös saada johtajat pysymään yhtiön palveluksessa. Palkitseminen on sidoksissa Delete Group Oy:n strategian toteuttamiseen, ja se koostuu kiinteästä ja muuttuvasta korvauksesta.

Konsernijohtajan palkitseminen

Konsernijohtajan palkkio koostuu seuraavista osa-alueista:

 • kiinteä kuukausipalkka ja työsuhde-edut
 • muuttuva palkkio, joka perustuu hallituksen vuosittaiseen päätökseen
 • vapaaehtoinen eläke ja lakisääteinen eläke
 • johdon kannustinjärjestelmän mahdollisesti tuottamat tuotot.

Muiden ylempien johtajien palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenet katsotaan ylemmiksi johtajiksi. Heidän palkkionsa koostuu seuraavista osa-alueista:

 • kiinteä kuukausipalkka ja työsuhde-edut
 • muuttuva palkkio, joka perustuu hallituksen vuosittaiseen päätökseen
 • vapaaehtoinen eläke ja lakisääteinen eläke
 • johdon kannustinjärjestelmän mahdollisesti tuottamat tuotot.

Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Delete Group Oy käynnisti 29.8.2013 osakeperusteisen kannustinjärjestelmän johtajille ja avainhenkilöille. Sen perusteella Delete Group Oy:n johtajilla ja avainhenkilöillä on mahdollisuus hankkia yhtiön P- ja C-osakkeita.  Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on ollut houkutella ja motivoida johtoa ja avainhenkilöitä johtamaan yhtiötä, parantamaan suorituskykyä ja yhdenmukaistamaan yhtiön johtajien, avainhenkilöiden ja sen osakkeenomistajien edut. Palkkioiden tarkoituksena on myös saada johtajat ja avainhenkilöt pysymään yhtiön palveluksessa.

Tilintarkastajan palkitseminen

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkitsemisesta. Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi tilintarkastajan toimintaa.