Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo liikkeeseenlaskijan toimintaa ja johtamista sekä päättää tärkeistä yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja taloutta koskevista asioista. Liikkeeseenlaskijan hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Nimi: Tausta:
Åsa Söderström Winberg

S. 1957, KTM

Hallituksen puheenjohtaja (2017–)

ELU Konsult AB, hallituksen puheenjohtaja

JM AB, hallituksen jäsen (2007–)

Vattenfall AB, hallituksen jäsen (2013–)

Sweco Theorells, toimitusjohtaja (2001–2006)

NCC AB (1991-2001)

 • CEO Ballast Väst AB (1997-2001)
 • Marketing Manager NCC Industry (1994-1997)
 • Communication Manager NCC Construction AB (1991-1993)
Holger C. Hansen

S. 1969, KTM 

Hallituksen jäsen (2017–)

Clopethan A/S, hallituksen puheenjohtaja

Palsgaard Gruppen ApS, toimitusjohtaja (2016–)

Nordic Waterproofing Holding A/S, varapuheenjohtaja (2015–)

Junckers Holding A/S, hallituksen puheenjohtaja (2009–)

Scanpharm A/S, hallituksen puheenjohtaja (2009–)

Driconeq, hallituksen jäsen (2009–)

Nordic Waterproofing Group, toimitusjohtaja (2012–2015)

Icopal-konserni, talousjohtaja (1995–2008)

Ronnie Neva-aho

S 1967, ylioppilas 

Hallituksen jäsen (2017–)

Delete Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Kreate Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Rototek Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Access Point Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)

Delete Oy, johtaja (2010–2015)

Tehoc Oy, toimitusjohtaja (1998–2011)

Christian Smidt-Jacobsen

S 1970, MSc, Economics

Hallituksen jäsen (2019–)

Axcel Management A/S hallituksen jäsen (2016-)

EG A/S hallituksen jäsen (2016-)

Frontmatec Group ApS hallituksen jäsen (2016-)

Icopal, Group, talousjohtaja, 2008 – 2015

Chr. Hansen, Inc.

 • SVP, Finance & Accounting, 2006 – 2008
 • VP, Corporate Development, 2005 – 2006

Axcel, Investment Manager, 1999 – 2005

Danske Bank Corporate Finance, Associate, 1994 – 1999

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole itsenäisiä päätöksentekoelimiä, vaikka niillä onkin useita seuranta- ja valvontatehtäviä. Valiokunnat raportoivat hallitukselle käsiteltävistä asioista ja tekevät soveltuvin osin ehdotuksia hallituksen päätöksentekoa varten.

Tarkastus- ja investointivaliokunta

Tarkastus- ja investointivaliokunta avustaa hallitusta niissä hallituksen vastuulla olevissa tehtävissä, jotka liittyvät yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen osakeyhtiölain mukaisesti ja yhtiön investointeihin. Tarkastus- ja investointivaliokunnassa on vähintään kaksi jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden on oltava hallituksen jäseniä. Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet ovat Vilhelm Sundström ja Holger C. Hansen. Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Hallitus nimittää yhden tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenistä, jonka on oltava hallituksen jäsen, valiokunnan puheenjohtajaksi. Suurimman osan tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava tarkastus- ja investointivaliokunnan vastuulla olevien tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä yhtiöstä riippumattomalla jäsenellä on oltava laskentatoimeen, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Tarkastus- ja investointivaliokunta auttaa hallitusta

 • valvomaan tilinpäätösten, puolivuosikatsausten ja osavuosiraporttien raportointiprosessia
 • seuraamaan yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen auditoinnin, jos mahdollista, ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
 • arvioimaan sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien keskeisten ominaisuuksien kuvausta, joka koskee tilinpäätösprosessia ja joka tarvittaessa sisällytetään yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään
 • valvomaan tilinpäätösten virallista auditointia
 • arvioimaan virallisen tilintarkastajan tai tilintarkistusyrityksen riippumattomuutta, erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yritykselle
 • valvomaan yhtiön taloudellista asemaa
 • valvomaan taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaprosessia
 • tarkastamaan tilintarkastajan materiaaliraporttia
 • tarkastamaan ulkoista auditointisuunnitelmaa
 • tarkastamaan ja valvomaan sisäisen auditoinnin suunnitelmia ja raportteja, jos mahdollista
 • valmistelemaan ulkopuolisten tilintarkastajien valintaa koskevan päätösesityksen
 • valmistelemaan ja laatimaan luetelluista tehtävistä johtuvia toimintasuosituksia ja -ehdotuksia hallitukselle siinä määrin kuin tarkastus- ja investointivaliokunta katsoo tarpeelliseksi.

Lisäksi tarkastus- ja investointivaliokunta (i) auttaa hallitusta ja johtoa valmistelemaan ohjeita investointiehdotusten ja investoinnin taloudellisten analyysien laatimiseksi mukaan lukien takaisinmaksut ja kassavirta-analyysit, (ii) hyväksyy tietyt investoinnit sellaisina kuin hallitus on ne määrittänyt, (iii) auttaa hallitusta ja johtoa suunnittelemaan tulevan vuoden investointitason ja tekemään yleisen priorisoinnin budjetointiprosessin yhteydessä ja (iv) auttaa hallitusta ja johtoa valmistelemaan ohjeet hankintaehdotusten ja hankinnan taloudellisten analyysien laatimiseksi, mukaan lukien takaisinmaksuanalyysit, ja laatii ehdotuksen hallitukselle kaikista konsernin hankinnoista.

Tarkastus- ja investointivaliokunta kokoontuu niin usein kuin tarpeen, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa yhtiön raportointikierron mukaan. Kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolme päivää etukäteen, ja osallistujille toimitetaan esityslista. Kokoukseen liittyvä kirjallinen materiaali tulisi toimittaa jäsenille ennen kokousta. Tarkastus- ja investointivaliokunta saattaa oman harkintansa mukaan kutsua kokouksiin johdon edustajia ja ulkoisia tilintarkastajia. Kaikista tarkastus- ja investointivaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Tarkastus- ja investointivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa palkitsemisvaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimittämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kaksi jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden on oltava hallituksen jäseniä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Suurimman osan palkitsemisvaliokunnan jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä. Konsernijohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää palkitsemisvaliokuntaan.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon nimittämiseen sekä heidän mahdollisten seuraajiensa tunnistamiseen
 • sellaisten asioiden valmisteleminen, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemiseen ja muihin taloudellisiin etuuksiin, mukaan lukien kyseisten johtajien palkankorotukset
 • yhtiön hallituksen valtuutukseen perustuvat palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat, oikeus hyväksyä bonusjärjestelmät ja bonusten maksaminen järjestelmien mukaisesti
 • konsernijohtajan ja muun ylemmän johdon palkkioiden arviointi ja palkitsemisjärjestelmien asianmukaisuuden tarkistaminen
 • sellaisten asioiden suunnitteleminen, jotka liittyvät muun henkilökunnan palkkioihin ja organisaation kehittämiseen.

Konsernijohtaja ja kyseinen liiketoimintajohtaja esittelevät asian palkitsemisvaliokunnalle. Palkitsemisvaliokunnalla on oikeus harkintansa mukaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsultteja. Jos palkitsemisvaliokunta kuitenkin käyttää ulkoista neuvonantajaa, sen on eturistiriidan välttämiseksi taattava, ettei neuvonantaja ole myös operatiivisen johdon neuvonantaja. Palkitsemisvaliokunta arvioi kerran vuodessa työtään ja työjärjestystään ja suosittaa hallitukselle ehdotettuja muutoksia.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme päivää etukäteen, ja osallistujille toimitetaan esityslista. Kokoukseen liittyvä kirjallinen materiaali tulisi toimittaa jäsenille ennen kokousta. Kaikista palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa palkitsemisvaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernijohtaja toimii palkitsemisvaliokunnan sihteerinä.

Projektivaliokunta

Projektivaliokunta avustaa hallitusta konsernin suurten tarjousten ja projektien valmistelussa ja seurannassa. Vastuu projektivaliokunnalle osoitetuista tehtävistä on hallituksella. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Projektivaliokunnan tehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • johdon avustaminen tietynkokoisten tarjousten laatimisessa ja sellaisten tarjousten laatimisessa, jotka poikkeavat muista tarjouksista vaatimustasonsa tai riskiasemansa vuoksi. Projektivaliokunnan laatimien tarjousten koko määritellään konsernin hyväksymisohjeissa
 • sellaisten projektien tuloskehityksen seuraaminen, jotka poikkeavat muista projekteista vaatimustasonsa tai riskiasemansa vuoksi. Projektivaliokunnan seuraamien projektien koko määritellään konsernin hyväksymisohjeissa.

Projektivaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme päivää etukäteen, ja osallistujille toimitetaan esityslista. Kokoukseen liittyvä kirjallinen materiaali tulisi toimittaa jäsenille ennen kokousta. Kaikista projektivaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Projektivaliokunta saattaa oman harkintansa mukaan kutsua kokouksiin johdon edustajia ja ulkoisia tilintarkastajia. Projektivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa projektivaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii projektivaliokunnan sihteerinä.