Hallinnointi

Päätöksenteossaan ja hallinnossaan Delete Group Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Delete Group Oyj noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin. Suomen osakeyhtiölain ja liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen mukaan vastuu liikkeeseenlaskijan valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat liikkeeseenlaskijan valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Juridinen rakenne

Delete groupin emoyhtiö Delete Group Oyj omistaa Ax DEL2 Oy:n kokonaisuudessaan, ja Ax DEL2 Oy puolestaan omistaa Delete Oy:n, konsernin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden emoyhtiön, kokonaisuudessaan. Delete Oy:llä on 12 tytäryhtiötä, joiden toiminta on pääasiassa järjestetty kansallisen tason yhtiöiden Delete Finland Oy:n ja Delete Sweden AB:n kautta. Seuraavassa kaaviossa esitetään konsernin nykyinen juridinen rakenne.

 

 

Arkisto

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

TO 4.7.5a Tiedonantopolitiikka Delete Group Oyj

 

POLICY 4.3.1b Delete Group Code of conduct (englanninkielinen/in English)

POLICY 4.7.5b Disclosure Policy Delete Group Oyj (englanninkielinen/in English)

POLICY 4.8.1 Delete Remuneration Policy (englanninkielinen/in English)