Hallinnointi

Delete Group Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka liikkeelle laskema joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Päätöksenteossaan ja hallinnossaan Delete Group noudattaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Delete Group noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi) muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin ja hallituksen kokoonpanoon.

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vastuu yhtiön valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat liikkeeseenlaskijan valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Juridinen rakenne

Delete Groupin emoyhtiö Delete Group Oyj omistaa Ax DEL2 Oy:n kokonaisuudessaan. Ax DEL2 Oy puolestaan omistaa Delete Oy:n, konsernin liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden emoyhtiön, kokonaisuudessaan. Delete Oy:llä on 10 tytäryhtiötä, joiden toiminta on pääasiassa järjestetty kansallisen tason yhtiöiden, Delete Finland Oy:n ja Delete Sweden AB:n, kautta.

Seuraavassa kaaviossa esitetään Delete Groupin juridinen rakenne 31.12.2020.

Konsernirakenne

 

Arkisto

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

TO 4.7.5a Tiedonantopolitiikka Delete Group Oyj

 

POLICY 4.3.1b Delete Group Code of conduct (englanninkielinen/in English)

POLICY 4.7.5b Disclosure Policy Delete Group Oyj (englanninkielinen/in English)

POLICY 4.8.1 Delete Remuneration Policy (englanninkielinen/in English)