Toimintaympäristö

Delete on yksi Pohjoismaiden johtavista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin, Purkupalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Liiketoiminnan dynamiikka ja asiakassopimusten tyypit vaihtelevat hieman liiketoiminnoittain.

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista. Suurin osa tuotoista tulee toiminnassa olevien tehtaiden puhdistustöistä, huoltoseisokin aikaisista puhdistustöistä sekä viemäritöistä. Konserni tarjoaa kaikenkokoisia puhdistustöitä aina kokonaisen tehtaan puhdistuksesta pienempiin, esimerkiksi tuotantolinjan puhdistuksiin. Deleten toimipisteverkosto kattaa koko Suomen ja Ruotsin.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan keskeisin asiakkaille arvoa lisäävä tekijä on kyky ja mitoitus käsitellä monimutkaisia huoltoseisokkeja aikataulussa, turvallisesti ja nopeasti ja näin minimoida kalliit prosessikeskeytykset. Lisäksi liiketoiminta pystyy tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita seisokkiajan minimoimiseksi ja palveluita, joita voidaan suorittaa myös tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Puhdistuspalveluiden keskeisiin laitteisiin ja ajokalustoon kuuluu 73 yhdistelmäyksikköä, 9 kamerayksikköä, 86 suurtehoimuriyksikköä, 39 alustaa ja 104 korkeapaineyksikköä.

Purkupalvelut

Purkutyöt ovat konsernin ydinosaamista. Tähän osaamiseen sisältyy useiden vuosien aikana hankittua tietämystä ja osaamista vaativista kokonaispurkuprojekteista. Liiketoiminta sisältää myös rakennusten sisäisiä saneerauspurkupalveluita, asbestin ja muiden vaarallisten aineiden poistopalveluita sekä vesipiikkaus- ja vesileikkauspalveluita. Liiketoiminta pyrkii kattamaan kaikenlaiset rakennukset ja myös vaativat laivojen hylkyromutukset. Delete hyödyntää aktiivisesti alihankintaa. Alihankkijat toimittavat tyypillisesti suurimman osan purkuprojekteissa tarvittavista peruslaitteista. Konserni laskee kullekin toteuttamalleen purkutyöprojektille hiilijalanjäljen (päästöt). Tuotettu raportti tukee asiakkaiden kestävän kehityksen strategiaa ja osoittaa purkutyössä tuotettujen materiaalien arvon neitseellisten materiaalien käytön ja tuotannon välttämiseksi.

Purkupalvelut-liiketoiminnan keskeisimpiä asiakkaille arvoa lisääviä tekijöitä ovat muun muassa yhden luukun periaatteen ratkaisut mukaan lukien projektinhallinta, kyky hoitaa erilaisia projekteja suurten tehtaiden purkamisesta pieniin ja ketteriin purkutöihin, ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen optimoiminen, terveys- ja turvallisuusasiat sekä koko materiaalien käsittelyprosessi joko konsernin kierrätyslaitoksissa tai alihankkijaketjun kanssa.

Delete omistaa nykyaikaisen keskeisten tehtävien suorittamiseen tarvittavan ydinkaluston. Kalusto koostuu 47 raskaasta koneesta, kuten suurista kaivinkoneista.

Kierrätyspalvelut

Konserni palvelee asiakkaitaan kaikissa materiaalien käsittelyn vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä. Konsernilla on viisi jäteasemaa Helsingin, Tampereen ja Espoon taajama-alueilla. Kierrätyspalvelut käyttää toiminnassaan paljon ulkoistusta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan toimipisteet vastaanottavat, uudelleenkäyttävät, kierrättävät ja käsittelevät kaikki rakennus-, purku-, teollisuus- ja sekajätteet tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen.

Kaikki konsernin jäteasemat ottavat vastaan kiinteää materiaalia. Lisäksi Espoon Juvanmalmin ja Tampereen Ruskon jäteasemat ottavat vastaan nestemäistä jätettä, esimerkiksi satamien tai laivojen pilssivettä tai nesteitä rakennustyömailta. Konserni valmistaa DeleKivi®-mursketta pääasiassa rakennusten purkamisessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. Lopputuote sopii erilaisiin maarakennus- ja infrastruktuuriprojekteihin.

Konserni pyrkii erityisesti kierrätyspalvelut-liiketoiminnassaan pääsemään EU:n jätehierarkian ylimmälle portaalle, jossa jätteenkäsittelyssä päämääränä on ensisijaisesti uudelleenkäyttö ja toissijaisesti kierrätys ja jätteen energiakäyttö.

Sekalaiset rakennusmateriaalit, kuten metallit ja muovit, lajitellaan ja myydään eteenpäin uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettäviksi uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tämä auttaa osaltaan välttämään neitseellisten raaka-aineiden käyttämistä. Osasta laadukkaita lajiteltuja ja käsiteltyjä sekalaisia materiaaleja tehdään kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan eteenpäin energiakäyttötarkoituksiin. Syntynyttä kierrätyspolttoainetta käytetään kaukolämmön, sähkön ja teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

Kiertotalous on tunnistettu materiaalien käsittelyn tulevaisuuden toimintatavaksi. Konserni tutkii ja kehittää materiaalien käsittely- ja lajitteluprosessejaan jatkuvasti ja pyrkii yhä korkeampiin hyödyntämis- ja kierrätysasteisiin. Vuonna 2017 konsernin hyödyntämisaste (uudelleenkäyttö, kierrätys ja energiahyödyntäminen) oli noin 96 %.

Markkinoiden yleisnäkymä

Markkinadynamiikka

Delete toimii Pohjoismaiden ympäristöpalvelumarkkinoilla ja keskittyy teollisuuden puhdistuspalveluihin, purkupalveluihin (mukaan lukien erikoispurku ja kokonaispurku) ja kierrätyspalveluihin. Konsernin maantieteelliset ydinalueet ovat Suomi ja Ruotsi, ja sillä on vakiintunut asema puhdistus- ja purkupalveluissa kummassakin maassa, sekä kierrätyspalveluissa Suomessa. Suomen ja Ruotsin markkinoilla on samankaltaisia piirteitä, jotka mahdollistavat rajat ylittävän toiminnan, vaikka maiden palvelumarkkinat ovatkin erilaisia. Kummallakin markkinalla pystyy erottautumaan muun muassa kriittisellä massalla, projektinhallintaosaamisella ja referensseillä. Lisäksi kummallekin markkinalle pääsyssä on kasvavia esteitä esimerkiksi vaaditun erityisosaamisen ja -laitteiston, edellytettävien investointien, yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen toimintakyvykkyyksien, olemassa olevien suhteiden ja brändin, tarvittavien referenssien sekä säännösten takia.

Kasvun ajurit

  • Vanheneva infrastruktuuri tarjoaa suotuisan toimintaympäristön, sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla.
  • Urbanisaatio kasvattaa kysyntää saneerauspalveluille, korvausrakentamiselle ja vanhojen rakennusten purkupalveluille
  • Kasvava tietoisuus ympäristöasioista kasvattaa kysyntää erikoistuneille palveluille sekä kierrätykselle
  • Positiiviset taloudennäkymät tukevat ympäristöpalveluiden kokonaiskysyntää
  • Digitalisaatio ja teknologia luovat mahdollisuuksia innovatiivisille pelureille markkinoilla

Kilpailuympäristö

Ympäristöpalvelumarkkinat ovat pirstaleisia sekä Suomessa että Ruotsissa.

Teollisuuspuhdistus

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden asiakkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Markkinoilla edellytetään jopa aiempaa enemmän, että toimittajat pystyvät läpiviemään yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tarpeessa. Lisäksi, urbanisaatio lisää kysyntää saneerauspalveluille, korvausrakentamiselle sekä vanhojen rakennusten purkupalveluille.

Kierrätyspalvelut

Saneerausrakentaminen ajaa kierrätyspalveluiden kasvua. Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on myös parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen kierrätystä koskevaan sääntelyyn. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa EU:n 70 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2020 mennessä ja rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakielto. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön, mukaan lukien Suomen uusi jätelaki, ja yleisen kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.