Toimintaympäristö

Markkinoiden yleisnäkymä

Markkinadynamiikka

Delete toimii Pohjoismaiden ympäristöpalvelumarkkinoilla ja keskittyy teollisuuden puhdistuspalveluihin, purkupalveluihin (mukaan lukien erikoispurku ja kokonaispurku) ja kierrätyspalveluihin. Konsernin maantieteelliset ydinalueet ovat Suomi ja Ruotsi, ja sillä on vakiintunut asema puhdistus- ja purkupalveluissa kummassakin maassa, sekä kierrätyspalveluissa Suomessa. Suomen ja Ruotsin markkinoilla on samankaltaisia piirteitä, jotka mahdollistavat rajat ylittävän toiminnan, vaikka maiden palvelumarkkinat ovatkin erilaisia. Kummallakin markkinalla pystyy erottautumaan muun muassa kriittisellä massalla, projektinhallintaosaamisella ja referensseillä. Lisäksi kummallekin markkinalle pääsyssä on kasvavia esteitä esimerkiksi vaaditun erityisosaamisen ja -laitteiston, edellytettävien investointien, yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen toimintakyvykkyyksien, olemassa olevien suhteiden ja brändin, tarvittavien referenssien sekä säännösten takia.

Kasvun ajurit

  • Vanheneva infrastruktuuri tarjoaa suotuisan toimintaympäristön
  • Kaupungistuminen kasvattaa kysyntää saneerauspalveluille, korjaus- ja korvaavalle rakentamiselle sekä vanhojen rakennusten purkupalveluille
  • Kasvava tietoisuus ympäristöasioista ja alati tiukkeneva sääntely lisäävät kysyntää erikoistuneille palveluille sekä kierrätykselle
  • Yleinen talouskasvu tukee ympäristöpalveluiden kokonaiskysyntää
  • Digitalisaatio ja teknologia luovat mahdollisuuksia innovatiivisille pelureille markkinoilla

Kilpailuympäristö

Ympäristöpalvelumarkkinat ovat pirstaleisia sekä Suomessa että Ruotsissa.

Teollisuuspuhdistus

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden asiakkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. Markkinoilla edellytetään jopa aiempaa enemmän, että toimittajat pystyvät läpiviemään yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tarpeessa. Lisäksi, urbanisaatio lisää kysyntää saneerauspalveluille, korvausrakentamiselle sekä vanhojen rakennusten purkupalveluille.

Kierrätyspalvelut

Saneerausrakentaminen ajaa kierrätyspalveluiden kasvua. Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on myös parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen kierrätystä koskevaan sääntelyyn. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa EU:n 70 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2020 mennessä ja rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakielto. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön, mukaan lukien Suomen uusi jätelaki, ja yleisen kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.