Strategia

Deleten tavoitteena on ”luoda puhtaampaa maailmaa auttamalla yrityksiä poistamaan likaisimmat ongelmansa kestävällä tavalla” ja olla ”luotettavin brändi niillä aloilla ja alueilla, joilla toimimme”. Delete on erikoistunut teollisuuden puhdistuspalveluihin, purkupalveluihin ja kierrätyspalveluihin. Delete on divestoimassa Purkupalvelut-liiketoimintaa.

Deleten ydinmarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi, ja lähivuosina Delete keskittyy kehittämään toimintaansa ja parantamaan asemiaan näillä markkinoilla. Delete kuitenkin toteuttaa projekteja myös näiden ydinmarkkina-alueiden ulkopuolella, pääsiassa tietyille avainasiakkaille ja kumppanuuksia hyödyntäen.

Strategiset painopistealueet

 • Palveluvalikoiman vahvistaminen
 • Maantieteellinen laajentuminen
 • Operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantaminen
 • Integraatiosynergioiden kotiuttaminen
 • Valikoidut yritysostot

Delete jakaa asiakkuudet kahteen segmenttiin: (i) teollisuussegmenttiin, jonka kohteet ovat tavallisesti kaupunkien ulkopuolella ja jolle ovat leimallisia suuret projektit ja pitkät asiakassuhteet, ja (ii) rakennus-, kiinteistö- ja julkishallintosegmenttiin, jonka kohteet ovat tavallisesti taajama-alueilla. Koska Deleten tarjoamien teollisuuden puhdistuspalveluiden, purkupalveluiden ja kierrätyspalveluiden asiakaskunta on osittain sama, Delete pyrkii realisoimaan segmenttien väliset kaupalliset synergiaedut – yhden segmentin palveluiden toimittaminen voi tuottaa liidejä toisille segmenteille. Delete realisoi tietyt kalusto- ja työvoimakapasiteettiin ja -valmiuksiin liittyvät operatiiviset synergiaedut niillä palvelualoilla, jotka kattavat molemmat pääasiakassegmentit. Rakennus-, kiinteistö- ja julkishallintosegmentti tasoittaa suuriin teollisuuden puhdistuksen projekteihin joskus liittyvän kausiluonteisuuden vaikutusta.

Toteuttaakseen strategiaansa Delete on viime vuosina panostanut merkittävästi operatiiviseen toimintaan varmistaakseen, että yritysrakenne takaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan kasvuun. Vaikka Delete on jo tehnyt useita yrityskauppoja ja kasvattanut liiketoimintaansa merkittävästi, Deleten strategiana on jatkossakin osaltaan edistää alan konsolidoitumiskehitystä etenkin Ruotsissa.

Konsernitasolla asiakaslupaus ja kilpailuedut koostuvat seuraavista tekijöistä:

 • Kaikkien ongelmien ratkaiseminen: lupaamme ratkaista asiakkaidemme suurimmat, kiireisimmät ja monimutkaisimmat ympäristöpalveluihin liittyvät ongelmat – koska meillä Deletessä on laajin kapasiteetti ja paras asiantuntemus täyttämään kaikki vaatimukset tiukoissakin aikatauluissa.
 • Ympäristön kannalta kestävää toimintaa ja vähemmän seisokkiaikaa: pyrimme vähentämään seisokkiaikaa ja toimimaan ympäristön kannalta kestävästi – kaikissa tilanteissa. Seisokkiaikaa vähennetään muun muassa
  • joustavilla resursointiratkaisuilla, jotka tukevat ympärivuorokautista toimintaa suurien huoltoseisokkien aikana
  • jatkuvalla uusien puhdistusmenetelmien kehittämisellä (esimerkiksi Bang & Clean -kattilapuhdistus ja pölytön teollisuuskattiloiden puhdistusmenetelmä) ja uusien työkalujen pilotoinnilla
  • laajalla, erilaisista koneista ja laitteista koostuvalla kalustolla, jolla voidaan varmistaa joustavuus ja minimoida puhdistuslaitteiden saatavuuden mahdollisesti aiheuttamat pullonkaulat
  • huoltoseisokkiprojektien ennakkosuunnittelulla ja yksityiskohtaisella resursoinnilla
  • teollisuudelle suunnatuilla digitaalisilla ratkaisuilla.
 • Proaktiivinen neuvonta: tuemme asiakkaitamme tilaus-toimitus-ketjun eri vaiheissa ja avustamme esimerkiksi projektien optimoinnissa (purkuprojekti-, huoltoseisokki- ja kierrätyssuunnittelu).
 • Tehokkuus: pyrimme varmistamaan, että meillä Deletessä on tehokkaammat prosessit kuin kilpailijoillamme.